ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2108 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:20 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Аполония ризорт“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат П., с представено пълномощно по делото. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         „ДОЛЕН“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., с представено пълномощно по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адвокат Й., с представено пълномощно по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 32/09.06.2017г. на началника на РДНСК - Югоизточен район, с която е обявена нищожността на издадено от главния архитект на Община Созопол Разрешение за строеж № 63/22.05.2012г.

По указания на съда, дадени в предходното открито съдебно заседание на 31.10.2017г., Окръжна прокуратура - Бургас представи писмени доказателства по подадения протест, получени от Община Созопол, съгласно приложен опис на л.157 от делото. РДНСК-Югоизточен район също представи изискани два констативни протокола – л.484-487. От СГКК-Бургас бяха изпратени поисканите обединена специализирана карта и специализиран регистър на дюните. На 11.01.2018г. Окръжна прокуратура - Бургас представи и преписка вх.№ 3143/2017г. 

АДВ. П.: Моля да се приемат представените доказателства. След подробно запознаване с представените писмени доказателства, правя искане да бъде задължена Община Созопол да представи писмото, с което е изпратил до РДНСК-ЮИР гр. Бургас строително разрешение № 63/22.05.2012 г. за извършване на служебната проверка по чл. 156 от ЗУТ.

Моля също така, да задължите директора на РИОСВ гр. Бургас да представи свои писма с изходящи номера, подробно описани в молбата ми, която представям, въз основа на които е съставен отговорът, който е приложен по делото.

Моля също така да допуснете изслушване на съдебно-техническа експертиза от вещо лице - архитект,  с подробно поставени въпроси в нарочна писмена молба и изслушване на втора съдебно-техническа експертиза от вещо лице - геодезист, която също да отговори на поставените въпроси в нарочната писмена молба.

Моля също така да приемете представените с молбата писмени доказателства - 2 броя строителни разрешения и два броя удостоверения за въвеждане в експлоатация.

АДВ. Б.: Нямам доказателствени искания. Поддържам доказателствените искания направени от жалбоподателя.

Да се приемат представените писмени доказателства от Окръжна прокуратура – Бургас.

Моля да ме извините, тъй като имам друго дело в съседната зала.

 

Адвокат Б. излезе от съдебната зала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да приемете представените доказателства по делото.

Относно направените искания от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание за представяне на писмени доказателства по нарочната молба, не се противопоставям.

По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза от вещи лица архитект и геодезист, не възразявам по така поставените задачи в същата, като считам единствено въпрос № 3 за неотносим към правния спор. Считам същия за неотносим към спора, поради което моля да не го допускате. Не възразявам по искането за извършване на съдебно-техническа експертиза.

АДВ. Й.: Не възразявам за доказателствените искания направени от жалбоподателя, включително и за молбата за назначаване на съдебно-техническа експертиза и поставените въпроси в нея.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, както и да уважите доказателствените искания на „Аполония ризорт“ ООД.

Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от страните и докладваните в началото на днешно съдебно заседание писмени доказателства, както и тези, представени от жалбоподателя „Аполония ризорт“ ООД с нарочната писмена молба.

ЗАДЪЛЖАВА директора на РИОСВ гр. Бургас, да посочи цитираните в молбата на „Аполония ризорт“ ООД писмени доказателства, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

ЗАДЪЛЖАВА Община Созопол, в 14-дневен срок да представи писмото, с което е изпратено в РДНСК-ЮИР гр. Бургас Разрешение за строеж № 63/22.05.2012 г. за извършване на служебната проверка по чл. 156 от ЗУТ.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза от вещо лице - архитект, която да отговори на въпросите, поставени в молбата на „Аполония ризорт“ ООД в нарочната молба след заплащане на депозит в размер на 400 лв.

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза от вещо лице – геодезист, която да отговори на въпросите поставени в молбата на „Аполония ризорт“ ООД в нарочната молба след заплащане на депозит в размер на 300 лв.

Вещите лица ще бъдат посочени след внасяне на депозитите.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2018 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: