ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2108 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:07 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Аполония ризорт“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         „ДОЛЕН“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА    Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адвокат Й., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Колев.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

          Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 32/09.06.2017г. на началника на РДНСК - Югоизточен район, с която е обявена нищожността на издадено от главния архитект на Община Созопол Разрешение за строеж № 63/22.05.2012г.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения.

Моля да приемете представените с нея писмени доказателства, както и представените с административната преписка от ответника, като имаме допълнение към доказателствените искания предвид представената административна преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорваме жалбите. Считаме същите за неоснователни.

Моля да приемете административната преписка представена от административния орган. Не възразяваме да бъдат приети приложените към жалбите писмени доказателства.

АДВ. Б.: Не оспорваме жалбата. Доверителите ми са инвеститори и възложители на процесното разрешение за строеж. Считаме жалбите за основателни.

Моля да бъдат уважени направените доказателствени искания. Засега нямаме други доказателствени искания.

АДВ. Й.: Ние също не оспорваме жалбата. Считаме, че издаденото Разрешение за строеж № 63/22.05.2008 г. на гл. архитект на Община Созопол е правилно и законосъобразно. В тази връзка заявяваме, че ще се ползваме от представената административна преписка като доказателствен материал, като с оглед становището на страните и евентуално ангажиране на доказателства, ще изразим допълнително становище.

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за неоснователна. Да се приемат писмените доказателства приложени към делото с преписката и с жалбата.

АДВ. П.: Уважаеми г-н председател, след преглед на административната преписка установих, че същата не е в пълнота. Ето защо, моля да задължите ответника да представи преписката, включително и сигнала на началника на РДНСК до Прокуратурата, въз основа на който се инициира проверката и протеста на прокуратурата. Има данни по делото, че има такъв сигнал, като в самия протест е записано, който се намира на лист от 27-34 по делото. В тази връзка, правя искане за представяне на документите във връзка с извършените проверки, разпоредени с писма изх. № БС-1334-04-545/01.07.2015 г., както и изх. № РД-1334-01-047/02.03.2016 г. на ДНСК- София, които също са цитирани в протеста на Окръжна прокуратура – Бургас. Тези доказателствени искания са направени в самата жалба срещу заповедта, но не е изпълнено от началника на РДНСК. Сега ги конкретизираме.

Моля, също така да задължите ответника да представи отговора на АГКК във връзка със запитването, направено от РДНСК-ЮИР по случая конкретно. Известно ми е, че такива запитвания са направени от РДНСК-ЮИР по всички преписки за проверка на издадените разрешения за строеж, които касаят комплекса и данни за това има по административно дело № 2221/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас. Отговорът на АГКК е относим предвид предмета на спора по делото още повече, че е направен след запитване относно случая по настоящата преписка към РДНСК-Бургас и ЕВН и в него се съдържа становище на компетентен орган във връзка с установеното несъответствие между представените от АГКК тематични специализирани карти на морските плажове и специализираните регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗУЧК, и издадените удостоверения от СГКК относно наличие или не на дюни в ПИ 81178.8.169, в който е допуснато строителство по издаденото строително разрешение. Относно случая е изпратено запитване от РДНСК-ЮИР до МОСВ и е получен отговор от МОСВ, където МОСВ е издало становище относно необходимостта от провеждане на изискуемите и приложими процедури по ЗООС и ЗБР за имота.

Моля, също така да задължите Окръжна прокуратура да представи пълната преписка образувана в Окръжна прокуратура - Бургас по повод подадения сигнал от началника на РДНСК-ЮИР и по която е внесен протест с изх. № 3143/15.03.2017 г., включително представените от Община Созопол към тази преписка документи. Категорично заявяваме, че административната преписка в цялост не е представена.

Моля да задължите Община Созопол да представи в заверено копие преписката, с която е изпратено в РДНСК-ЮИР Разрешение за строеж № 63/22.05.2012 г. за извършване на служебна проверка по чл. 156 от ЗУТ. Тези искания съм описала в подробна молба за страните, за по-голяма яснота, която представям.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, по направените искания за предоставяне на писмени доказателства заявявам следното становище: още в днешно съдебно заседание мога да представя доказателства по т. 3 и т. 4 от молбата на процесуалния представител на жалбоподателя.

Представям и моля да приемете изисканите в днешно съдебно заседание писмени доказателства, а именно отговор от АГКК с изх. № 05-79/28.04.2017 г. и отговор изх. № 48-00-189/31.05.2017 г. на МОСВ, които бяха изискани от процесуалния представител на дружеството „Аполония ризорт“ ООД. Противопоставям се на искането по т. 1 за представяне на сигнала на началника на РДНСК-ЮИР до Прокуратурата. Считам, че същият не е част от административната преписка и не е представен от административния орган. На следващо място, сигналът е връчен лично на 17.02.2017 г. на управителя на дружеството – г-н П.Х.и дружеството разполага с този сигнал.

Представям и сигнала, който не е релевантен. А относно искането в молбата по т. 2 считам, че са представени доказателства - регистър на съответните пясъчни образувания.

Моля да задължите СГКК-Бургас да представи кадастралните карти относно наличие на пясъчни дюни за процесния поземлен имот с идентификатор 81178.8.169, в местността „Аклади“, в землището на с. Черноморец. Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

АДВ. Б.: С оглед представените писмени доказателства в днешно съдебно заседание, моля да ми дадете срок да се запозная с тях.

Да се приемат представените доказателства по делото. Във връзка със становището на ответника по т. 2 от молбата на жалбоподателя, считам, че документацията във връзка с извършените проверки, които са цитирани в протеста на Окръжна прокуратура - Бургас са именно документите, въз основа на които е започнало административното производство.

Моля да задължите ответника да представи тази документация по т. 2. Днес представените писмени доказателства, моля да бъдат приобщени по делото.

АДВ. Й.: Не се противопоставяме на искането за представяне на съответните материали и документи. В тази връзка, моля да приемете представените в днешно съдебно заседание доказателства от страните и ги приобщите към материалите по делото. Ще се ползваме от доказателствата по преписката.

На трето място: с оглед направените доказателствени искания към Община Созопол относно представяне на заверено копие от преписката, с която е изпратено на РДНСК-ЮИР разрешение за строеж, явно не се спори, че е изпратено на РДНСК. Твърдим, че същото е изпращано и на Окръжна прокуратура - Бургас и се присъединяваме към задължението Окръжна прокуратура - Бургас да представи пълната преписка, образувана по повод подадения сигнал от началника на РДНСК-ЮИР, включително и след изпълнение на задължението на РДНСК-ЮИР да представи съответната документация свързана със сигнала с цел бързина и процесуална икономия. Не се противопоставяме и ще представим заверено копие от преписката, с която е изпратено в РДНСК-ЮИР Разрешение за строеж № 63/22.05.2012 г. за извършване на служебна проверка по чл. 156 от ЗУТ.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото писма от Община Созопол до Окръжна прокуратура - Бургас и РДНСК-ЮИР, от които е видно, че сме представили всички документи във връзка с преписката.

Моля да се има предвид обстоятелството, че от съществено значение са доказателствата представени пред Окръжна прокуратура, както от РДНСК, така и тези, които са били предмет на служебната проверка от страна на Окръжна прокуратура, които са послужили за начало за образуване на фактическия състав до издаване на съответния протест и в настоящото съдебно производство акт.

ПРОКУРОРЪТ: По направеното искане в молба от жалбоподателя считам, че следва да се приобщат по делото писмените доказателства, но тъй като се иска представяне от Окръжна прокуратура - Бургас на преписката, то считам, че тя се дублира предвид факта, че всички документи, които са налични се намират в Община Созопол и РДНСК-ЮИР. Нямаме нищо различно от тези, приложени към делото.

В момента не разполагаме с повече материали от тези, представени по делото. Възможно е по протеста да има още материали, но трябва да проверим.

АДВ. Й.: Поддържам искането да бъдат представени всички доказателства от РДНСК-ЮИР-Бургас, послужили за сигнала от РДНСК-ЮИР до Прокуратурата и всички доказателства от преписката на Окръжна прокуратура – Бургас, въз основа на който е образуван протеста, защото те са съществените. Няма налични доказателства, с които пък допълнително община Созопол да разполага и които да бъдат изпратени. Община Созопол е изпратила всичко.

АДВ. Б.: Според нас Окръжна прокуратура - Бургас е депозирала протеста при ответника, с който е образуван сигнала до началника на РДНСК-ЮИР.

АДВ. П.: Относно представените доказателства по т. 3 и т. 4 от молбата, която представих, моля да бъдат приети като доказателства по делото, а също и представения сигнал по т. 1.

По отношение на така направеното искане за изпращане на двете преписки от 2015 г. и 2016 г., същите са цитирани по делото от Окръжна прокуратура – Бургас, като считам, че това е част от административната преписка и това са част от доказателствата, които са послужили на прокуратурата. Предвид представените в днешно от РДНСК на двете писма и сигнала очевидно пред настоящия съд не са представени всички доказателства по преписката от РДНСК. Моля да се приемат представените две писма от гл. архитект на Община Созопол. Видно от описите представени от гл. архитект, очевидно от административната преписка пред Окръжна прокуратура – Бургас, която впоследствие е била изпратена на ответника са били представени заверени копия от архитектурните проекти и от много други документи.

 

Съдът във връзка с направените доказателствени искания на страните, намери, че следва да задължи РДНСК-ЮИР да представи документацията по т. 2 от молбата на „Аполония Ризорт“ ООД, а също и да изиска от Окръжна прокуратура - Бургас да представи преписката по повод подадения сигнал от началника на РДНСК-ЮИР, по която е внесен протеста и едва ако някои от тези органи не представят търсените писмени доказателства, тогава съдът ще задължи Община Созопол да представи заверено копие от преписката, с която е изпратено на РДНСК-ЮИР. Следва да се изиска и от СГКК-Бургас, в 14-дневен от съобщението, да представи заверено копие от картата и регистъра на дюните, касаещи процесния имот.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, представените с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА началника на РДНСК-ЮИР да представи в 14-дневен срок документацията във връзка с извършените проверки, разпоредени с писма изх. № БС-1334-04-545/01.07.2015 г., както и изх. № РД-1334-01-047/02.03.2016 г. на ДНСК- София, цитирани в протеста на Окръжна прокуратура – Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА Окръжна прокуратура – Бургас, в 14-дневен срок да представи пълната преписка образувана от нея по повод подадения сигнал от началника на РДНСК-ЮИР, по която е внесен протест с изх. № 3143/15.03.2017 г., включително и представените от Община Созопол документи, а ако такива не са налични в Окръжна прокуратура – Бургас, да бъде уведомен съдът.

В случай, че никоя от горепосочените страни не представи посочените доказателства, ЗАДЪЛЖАВА Община Созопол да представи в 14-дневен срок от изтичане на срока за представяне на доказателствата на РДНСК-ЮИР и Окръжна прокуратура – Бургас, а именно заверено копие от преписката, с която е изпратено в РДНСК-ЮИР Разрешение за строеж № 63/22.05.22012 г.

ЗАДЪЛЖАВА СГКК-Бургас, в 14-дневен срок от съобщението, да представи картата и регистрите на пясъчните дюни, касаещи процесния имот.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.01.2018 г. от 10.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: