ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети март                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2108 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Аполония ризорт“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат П., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         „ДОЛЕН“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., с представено пълномощно по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

За КОНТРОЛИРАЩАТА СТРАНА Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Колев.

Явява се вещото лице М.М..

Не се явява вещото лице В.Д..

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 32/09.06.2017г. на началника на РДНСК - Югоизточен район, с която е обявена нищожността на издадено от главния архитект на Община Созопол Разрешение за строеж № 63/22.05.2012г. По указания на съда, дадени в предходното открито съдебно заседание на 16.01.2018 г., Община Созопол представи Разрешение за строеж № 63/22.05.2012г. с известие за доставянето му, а РИОСВ-Бургас представи посочените от жалбоподателя писмени доказателства.

Съдът допусна и извършването на две експертизи, които са изготвени и представени по делото – от вещото лице М. на 23.02.2018г., а от вещото лице Д. на 06.03.2018г. 

 

          СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице М..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, на което СНЕМА самоличност както следва:

М.П.М. – ** години, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ. Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., от които платени като депозит 300 лв., а за остатъка от 100 лв. ОСЪЖДА жалбоподателя да ги заплати в 3-дневен срок от днес, по сметка на съда.(изд. РКО – 300 лв. на 13.03.2018 г.)

 

АДВ. Б.: Във връзка с депозираното заключение на арх. Д., което е извън срока по чл. 199 от ГПК и с оглед факта, че вещото лице не се явява, моля да ми дадете възможност във връзка с отговора на въпрос № 2 да го уточним писмено, тъй като считаме, че този отговор е даден по този начин, поради неточното му формулиране. Моля да ни дадете възможност да представим книжата, които са залегнали в отговора на въпрос № 2 и вещото лице да даде изчерпателен отговор за следващо съдебно заседание. Искаме вещото лице да отговори на поставения въпрос съгласно ситуацията, която е одобрена още през 2008 г. и да даде заключение за принадлежността на обекта към целия комплекс, тъй като вещото лице не е дало пълен отговор. Моля да ни бъде дадена възможност да представим ситуацията, за да може вещото лице да отговори съгласно одобрените инвестиционни проекти към 2008 г.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Във връзка с направеното искане, аз не разбрах за коя ситуация става въпрос. Считам, че вещото лице се е водило по ситуацията, която е приложена към процесното Разрешение за строеж № 63/22.05.2012 г., което считам, че е относимо към настоящото дело.

АДВ. Б.: Нашето питане и твърдение е друго. Твърдим, че подобектите към целия курортен комплекс са залегнали още с утвърдените инвестиционни проекти към първото за комплекса Разрешение за строеж № 267/24.10.2008 г.

По отношение на писмените доказателства представени от Община Созопол, моля да бъдат приети, а във връзка с представените писма от РИОСВ при прегледа им установих, че не е представено писмото на РИОСВ до ответника, което касае процесното Разрешение за строеж № 63/22.05.2012 г. Твърдим, че такова становище на РИОСВ е представено на ответника по негово искане преди датата на издаване на процесната заповед, като подобно писмо е издадено от РИОСВ и при запитване от Окръжна прокуратура – Бургас. Това писмо се намира на лист 45-46 от делото. Ето защо, молим или да задължите ответника да го представи, или да ни издадете съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдим с препис от писмото на РИОСВ - Бургас до ответника РДНСК - Бургас по повод процесния строеж, съгласно Разрешение за строеж № 63/2012 г.

 

В залата влиза адвокат Й. - процесуален представител на гл. архитект на Община Созопол.

 

АДВ. Й.: Запознат съм с експертизата на вещото лице. Нямам въпроси към вещото лице.

Не възразявам по така направеното доказателствено искане.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам по така направеното доказателствено искане.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам по направеното доказателствено искане.

 

 

Съдът, предвид невъзможността в днешно съдебно заседание да бъде изслушано вещото лице Д., намери, че делото следва да бъде отложено за друга дата. Следва да бъдат приети докладваните в началото на днешното съдебно заседание писмени доказателства и следва да бъдат уважени доказателствените искания направени от жалбоподателя и заинтересованата страна „Долен“ ЕООД.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА докладваните в началото на днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА издаване на посоченото от адв. Б. съдебно удостоверение след внасяне на съответната държавна такса.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да направи уточнение по втория въпрос към съдебно-техническата експертиза на вещото лице арх. Д..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2018 г. от 10.10 часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени.

Да бъде уведомено вещото лице арх. Д..

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.55 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: