ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 04.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На четвърти май                                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА 

Административно  дело номер 2108 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.К., редовно уведомен, се представлява от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 327 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. с представено по делото пълномощно.

 

         Явяват се вещи лица Х.Д. и Ж.Ж..

 

         По хода на  делото възражение няма от страна на пълномощниците, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Констатира, че по делото са постъпили в законоустановения срок заключенията по назначените експертизи, поради което съдът пристъпва към изслушване на графологичната експертиза.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Х.Б.Д. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Адв. Н.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Съдът, като взе предвид изслушаното заключение по съдебно графологичната експертиза,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещо лице Х.Д., за чието изготвяне да се изплати възнаграждение в на 350,00 лв., 200,00 лв. от внесения депозит, а разликата 150,00 лв. да се заплати от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес./издаден РКО 200,00 лв. на 05.05.2015 г./

 

Съдът пристъпва към изслушване на заключението по съдебно-счетоводната експертиза.

 

Снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Ж.Д.Ж. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Н.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт Д.: Запознали сте със счетоводните документи на „ЕН и БИ” ЕООД, видяхте ли цялостно счетоводството или само цитираните документи ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Документите, цитирани на стр. 2 и 3 от заключението са тези, които са били обект на анализ от страна на експертизата и това са били представените документи по време на проверката извършена в гр.София в счетоводството на „ЕН и БИ” ЕООД. Не съм имала поставена задача за изследване цялостно на счетоводството през процесния период 2010г.

 

Юрисконсулт Д.: Задавам въпроса, тъй като годишен финансов отчет за 2010г. няма публикуван от страна на дружеството, за да може да се направи съпоставка. Когато сте правили паричния поток на лицето, говорим по вариант първи и вариант втори - да се вземе предвид заема от Г. - съобразихте ли факта, че този заем е върнат през 2010г. по твърдения на жалбоподателя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В задачите, които са ми били поставени, като приход са отрази и са взети предвид посочените заеми. Във вариант 1 и 2 са взети предвид предоставените заеми от З.Г. и  „ЕН и БИ” ЕООД като в тази връзка експертизата не е изследвала възстановяването на суми, касаещи паричния поток по погасяване на двата заема, тоест те са намерили отражение само в приходната част. Дори и да е имало възстановяване на заема към З.Г., това не е изследвано от експертизата, дали възстановяването  е станало в брой или е намерило отражение в сумата, посочена в разходната част на таблиците по внесени суми по разплащателна сметка, в случай, че средствата са върнати по банков път.

 

Юрисконсулт Д.: Ако има приходен касов ордер, издаден от З.Г., означава ли, че средствата са върнати в брой?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, така е.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам други въпроси.

 

Съдът като взе предвид изслушаното заключение по съдебно-счетоводната експертиза

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждението в размер на 550,00 лв., 400,00 лв. от внесения депозит, като разликата от 150,00 лв. следва да се изплати от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес. /издаден РКО 400,00 лв. на 05.05.2015 г./

 

Адв. Н.: Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт Д.:  Нямам доказателствени искания.

 

Като съобрази, че други доказателствени искания по делото няма да се ангажират, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Н.: Моля да уважите жалбата на моя доверител. Моля за присъждане на разноските по делото. Ще представя писмени бележки.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да не уважавате жалбата и да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Ще представя писмено становище. Моля за присъждане на юрисконсултското възнаграждение.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок от днес за депозиране на писмени бележки по съществото на  спора, след което ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: