ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 13.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети октомври                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2108 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.К., редовно уведомен, се представлява от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 327 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Н.: Моля да се назначи съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на формулираните задачи, които съм подготвила в нарочна молба, която представям с копие за ответника, като правя изрично уточнението, че при изчисление на паричния поток на моя доверител, същият да бъде изготвен в годишен аспект, а не подневно.

Моля да допуснете събирането на гласни доказателства и да бъде разпитана З.Г., като заявявам, че в случай, че същата бъде в България на датата на следващото съдебно заседание (тъй като много пътува), да се разпита при режим на довеждане. Ще установяваме предаването на заемната сума от това физическо лице.

 

Юрисконсулт Д.: Първо, има открито производство по оспорване на посочените от колегата четири документа – два договора за паричен заем и два касови ордера. Съдът е открил такова производство с указание за доказателствената тежест на жалбоподателя.

В тази връзка, да уточним дали жалбоподателят ще се ползва от тези документи. Тъй като е открито производството по оспорване истинността на посочените в становището документи, да се счита, че се оспорва както верността, така и автентичността на оспорените документи.

По отношение искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, предоставям на съда.

По отношение искането за разпит на свидетел, тъй като се касае за свидетелски показания във връзка с договор за паричен заем, на основание чл.164, ал.1, т.3 от ГПК, смятам свидетелските показания за недопустими.

 

Адв.Н.: По отношение допустимостта на свидетелските показания:

Визираната от колегата разпоредба забранява свидетелски показания за доказване на суми над 5 хиляди лева, когато предмет е спорното правоотношение. В настоящия случай делото не е между моя доверител и З.Г., в който случай тази забрана би била валидна, а се касае  за трето в настоящия спор лице и безспорно и според трайната практика на ВКС, показанията са допустими.

По отношение на оспорените документи, заявявам, че ще се ползвам от тях, поради което моля да допуснете извършване на съдебно-графологична експертиза, която да установи дали подписите положени върху тях са от сочените в тях лица.

Частните документи могат единствено по отношение на автентичността да бъдат оспорени, поради което, моля съдебно-графологичната експертиза да установи дали подписите положени в тях са на лицата, които са означени.

 

Юрисконсулт Д.:  Моля, ако допуснете извършване на съдебно-графологична експертиза, да задължите жалбоподателят да представи оригиналите на документите, защото се случва по някои от делата, вещите лица да не правят проверка по оригиналите и съм попадала на такъв случай.

Адв.Н.: Не възразявам, но ще ги представим за сверка в съдебно заседание.

 

 

По направените в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя доказателствени искания, свързани с назначаването на съдебно-икономическа експертиза, съдът намира това доказателствено искане за основателно и същото следва да бъде уважено в предложените от страната варианти на нейното изготвяне, поради което и на основание чл. 195, ал.1 от ГПК съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в депозираната днес молба от адв.Н. въпроси.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

С оглед направеното по делото оспорване на налични частни писмени документи, което оспорване, предвид направените днес уточнения, че касае както верността, така и автентичността на документите подробно описани в становище на пълномощника на ответната страна, находящо се на лист 322 от делото, както и с оглед изявлението на адв.Н., че нейният доверител ще се ползва от така оспорените документи и във връзка с носенето на доказателствената тежест в тази насока, съдът намира доказателственото искане за назначаване на съдебно-графологична експертиза за основателно, поради което на основание чл.195, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с оспорените по делото частни писмени документи, същите подробно описани в становище, находящо се на лист 322 от делото, както и при наличие на обективен материал за сравнение, да даде заключение дали подписите положени в договор за паричен заем от 12.01.2010г. със заемодател „Ен и Би” ЕООД и РКО № 002/12.01.2010г. и договор за паричен заем от 04.01.2010г. със заемодател З.Г. и РКО от 04.01.2010г., дали подписите в тези документи са положени от посочени в тях заемодатели – представляващия „Ен и Би” ЕООД и З.Г..

Експертизата да се изготви от вещото лице Х.Д. при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок,  считано от днес.

 

Намира също така доказателственото искане на жалбоподателя за събиране на гласни доказателствени средства по делото посредством разпита на сочената като заемодател физическо лице З.Г., за основателно, като в тази връзка съдът не споделя становището на ответната страна относно недопустимост на това доказателствено средство,  която недопустимост този пълномощник обоснова с разпоредби съдържащи се в ГПК, които за настоящия случай, в рамките на водено ревизионно производство, съдът намира за неприложими, като в тази връзка следва да се считат приложими нормите на ДОПК и в частност тези на чл. 158, във вр. с чл.57, ал.2 от ДОПК, съгласно които свидетелски показания се допускат включително за установяване на факти и обстоятелства, за доказването на които законът не изисква писмен документ, а в случая се иска установяване на предаване на парична сума, с оглед на което съдът не констатира претендираната недопустимост на доказателственото средство, поради което.

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане за следващото съдебно заседание свидетелят З.Г., водена от страна на жалбоподателя.

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 2066/2011г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.02.2015г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА да се уведомят след внасяне на депозитите.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: