ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2107 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:41 часа се явиха:

 

          ИЩЕЦЪТ Н.Н.Н., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К., с представено пълномощно с исковата молба.

          За ОТВЕТНИКА – Областна дирекция на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

          За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по предявен иск за присъждане на обезщетение на имуществени в размер на 300 лв., заплатено адвокатско възнаграждение за защита по НАХД № 7112/2016г. на Районен съд – Бургас.

Към исковата молба са представени посочени в нея писмени доказателства, а съдът изиска за прилагане НАХД № 7112/2016г. на РС-Бургас, което е представено.

Ответникът представи отговор на исковата молба, в който оспори иска.

 

 

АДВ. К.: Поддържам иска. На този етап нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам иска. Няма да соча доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима. Няма да соча доказателства.

 

С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба доказателства, както и тези, приложени към НАХД № 7112/2016 г. по описа на Районен съд – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Уважаеми административен съдия, ще Ви моля да уважите исковата претенция в предявения размер. Считам, че от събраните по делото доказателства се доказва безспорно нашата претенция и по основание, и по размер. Безспорно е, че Наказателно постановление № 16-0769-003833/25.11.2016 г. на началника на група към ОД на МВР - Бургас е отменено, и решението е влязло в сила. По това дело са направени разноски в размер 300 лв., представляващи адвокатско възнаграждение, които представляват пряка и непосредствена имуществена вреда от незаконосъобразен акт на ОД на МВР. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 1/2017 на Върховен административен съд и по тези съображения ще Ви моля да уважите исковата претенция, в размер на 300 лв.

Моля да ни присъдите разноските, направени в настоящото производство, за което представям списък на разноските, в размер на 310 лв. – 10 лв. държавна такса и 300 лв. адвокатски хонорар.

По отношение на твърдението в отговора на исковата молба, че няма данни за заплащане на адвокатския хонорар, то ние сме представили договор за правна защита и съдействие, където е отбелязано, че сумата е платена в брой.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна по съображенията, изложени в писмения отговор, представен по делото по-рано.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, исковата претенция считам за частично основателна. Налице са предпоставките на Тълкувателно решение № 1/2017 г. на Върховен административен съд. Налице е заплащане на адвокатско възнаграждение във връзка с отмененото наказателно постановление. Единственото съображение е дали сумата съответства на извършеното процесуално представителство, тъй като делото не е от такава фактическа и правна сложност. Касае се за процесуално представителство при установяване на административно нарушение. Претенцията по ЗОДОВ в настоящото производство за заплащане на адвокатското възнаграждение следва да бъде уважена в минимален размер, съгласно Наредбата за минималните адвокатските възнаграждения.

Моля, съдът да се съобрази с това.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.48 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: