ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№2536

 

гр.Бургас, 22.10.2018г.

 

Бургаски административен съд, двадесет и първи състав, в закрито заседание през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                                      СЪДИЯ :  Веселин Белев

 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик а.д. № 2105 по описа на съда за 2018 година, взе предвид следното :

 

Производството е образувано по жалба на М.Д. ***, която първоначално е неуточнена. След проведена от съда процедура по отстраняване на нередовности по чл.158 АПК ищцата е уточнила, че спорът е трудовоправен и претендира от посочения ответник заплащане на трудово възнаграждение.

При тези обстоятелства настоящият съд приема, че делото не му е подсъдно, тъй като спорът е гражданскоправен и компетентен да се произнесе по него е съответния районен съд по седалището на ответника. Налице са предпоставките по чл.135 ал.1 и 2 АПК – делото следва да се изпрати по подсъдност на Районен съд Несебър.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по а.д. № 2105/2018г. на Бургаски административен съд.

ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Несебър.

Определението не подлежи на обжалване.

         

                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :