ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 14.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети декември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2105 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят К.Д.Д. - редовно уведомен, се явява лично и  с адв. Ч. - АК Хасково- представя пълномощно.

         За ответника – директора на ТП НОИ Бургас - редовно уведомен, се явява юк.  Ч.  -  представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на К.Д. *** против Решение изх. № 1012-02-225#1/12.10.2016 г. на Директора на ТП НОИ – гр. Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 1019-02-472#4 от 22.08.2016 г. на Ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ – гр. Бургас, с което на основание чл. 99, ал. 1, т. 2 от КСО е отказано изменение на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

Адв.Ч.: Поддържаме жалбата. Да се приеме административната преписка.

 

С оглед твърденията на административния орган, че в архивно стопанство на ТП на НОИ Бургас и в архива на Бургаски медни мини за периода 1982 г., 1983 г., 1986 г. до 1997 г. не са открити заповеди за назначаване и прекратяване на трудовата дейност на жалбоподателя, правя искане да бъдат допуснати гласни доказателства на двама свидетели, които водим. Същите са работили на сходна и еднаква длъжност за процесния период с жалбоподателя и ще установят дали трудовите задължения на същия е следвало да бъдат изпълнявани повече от половината от законоустановеното време и повече от половината от работното време от месеца под земята в мината за двата периода от 12 години, 7 месеца и 27 дни. Тези гласни доказателства, съгласно практиката на ВАС, преодоляват забраната, визирана в разпоредбата на чл. 104, ал. 10 КСО. Нямам други доказателствени искания.

 

Юк. Ч.: Оспорвам подадената жалба. Възразявам за разпит на свидетели. Следва да се спазва разпоредбата на чл. 104 ал.10 КСО.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит  водените свидетели.

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

З.П.Г. ЕГН **********, на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, семейна, неосъждана, работила в една канцелария с жалбоподателя като геолог в рудник мина „Росен”.

 

Г.Г.Г., ЕГН **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, с висше образование, приятел на жалбоподателя и работил заедно с него в рудник „Росен”.

Свидетелите са предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелите обещават да говорят истината

 

В залата остава свидетелката З.П.Г.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Ч. КЪВ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

ВЪПРОС:  За кой период сте работили заедно с К.Д. и на каква длъжност, съответно Вие и той?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Работила съм заедно с жалбоподателя през 1982-1983 г. и  после през 1986-1997 г., но аз до 1997 г. не достигнах, тъй като през 1994 г. се пенсионирах. Жалбоподателят, когато започна работа в нашата канцелария като геолог, аз вече работих там като геолог.

 

ВЪПРОС: Вашите трудови задължения изискваха ли полагането на  труд под земята, колко често и с каква продължителност?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Ние трябваше повече от половината време да работим под земята, половината от тези 20 работни дни трябваше да бъдем под земята. Дори 2-3 дни последователно сме влизали, за да правим замервания. Рудникът има три участъка. Всеки ден трябваше да има по един от нас в рудника. Без геолог под земята работата не можеше да върви. Всеки ден от сутринта към 9:00 часа влизахме под земята, излизаме към 13:00-13:30 часа за обяд и след това пак слизахме под земята и към 15:30 излизахме, тъй като автобусът ни тръгваше в 16:00 часа.

 

ВЪПРОС: В рудника имаше ли вредни излъчвания и тежки условия?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Той е силикозоопасен и радиоактивен. Получавали сме добавки за радиоактивност. Получавахме и допълнителен отпуск над 30 дни.

 

Адв. Ч.: Нямам други въпроси.

 

Юк. Ч.: В рудник „Росен” ли сте работили с жалбоподателя?

 

СВИДЕТЕЛКАТА:  Да, бяхме в една канцелария в рудник „Росен”. От  1989 г. до 1994 г. сме работили заедно с жалбоподателя. През 1994 г. аз се пенсионирах. Докато е работил с мен, жалбоподателят е бил преимуществено под земята.

 

Адв. Ч.: Преди 1994 г. Вие колко години имате стаж в рудника?

 

СВИДЕТЕЛКАТА:  В този рудник ми е целият стаж – само като геолог от 1981 г. до 1994 г. - 12 г., 8 м. и 4 дни.

 

Адв. Ч.: За този период 1981-1994 г. имало ли е промяна в длъжностната характеристика, съответно да Ви увеличат или намаляват броя на дните за времето под земята?

 

СВИДЕТЕЛКАТА:  За намаляне е абсурд. Геологът трябва да влиза в рудника, да насочва изработките в рудника, да покаже жилата.

 

Юк. Ч.: Нямам други въпроси.

 

СЪДЪТ няма въпроси.

 

В залата влиза вторият свидетел – Г.Г.Г.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Ч. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС:  Къде сте работили заедно с жалбоподателя? Какво е работил той и какво Вие?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  С жалбоподателя сме работили заедно на рудник „Росен” - аз бях  маркшайдер, а той беше геолог. Двете служби работят съвместно и при създаването на плановете се нанасят геоложките проби за полезни изкопаеми и добив. Трябва да се влезе в рудника. Всеки ден, през ден, влизахме в рудника. Заедно ходихме по замери. Те отговаряха за качеството на рудата. На десетдневки се правиха замери и влизахме заедно. Където има руда, те замерват и правят изчисления.

 

ВЪПРОС: Според Вас длъжността „геолог” изискваше ли повече от половината от работните дни в месеца да се слиза на работа под земята и за колко време ?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Рудник „Росен” беше голям с три участъка и се налагаше да се влиза през ден в рудника. Това отнемаше цялото работно време. Сутрин влизахме в 9:00 часа и излизахме към 13:00-14:00 часа. Работното ни време беше по 7 часа.

 

ВЪПРОС: Имаше ли вредност в  рудника?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Рудник „Росен”, „Меден рид” и „Червено знаме” са три участъка на рудника и са радиоактивни. Имаше допълнително плащане по Постановление № 40 на МС. От 1989 г. до 1994 г. работихме заедно на рудник „Росен”.

Адв. Ч.: Нямам други въпроси.

Юк. Ч.: Нямам въпроси.

СЪДЪТ няма въпроси.

 

Съдът намира, че следва, с оглед изясняване предмета на спора, да задължи жалбоподателя да представи надлежно заверени ведомости за работни заплати за периода от 01.05.1982 г. до 11.07.1983 г. и от 14.07.1986 г. до 31.12.1997 г., за които твърди, че е полагал подземен труд и това не е отчетено от административния орган.

При невъзможност да бъде представени такива ведомости, ще бъде допусната съдебно-икономическа експертиза.

 

Адв. Ч.: С оглед определението на съда, твърдя, че моят доверител не разполага с копия на ведомости за процесния период, поради което моля да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която въз основа на определение на съда да посети Осигурителния архив на ТП НОИ - Бургас, да се запознае с наличната предадена документация на осигурителя „Бургаски медни мини” и да отговори на въпроса: За периода от 01.05.1982 г. до 11.07.1983 г. и от 14.07.1986 г. до 31.12.1997 г. за изпълняваната от жалбоподателя длъжност „подземен геолог” каква е методиката на формиране на трудовото му възнаграждение, дали към основния щат, освен клас прослужено време, има начисляване на добавки за вредни или подземни условия на труд. Вещото лице да предостави към заключението си копие от ведомостите, от които е извлякло данни.

 

По доказателствата съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представени с административната преписка  писмени доказателства, както и събраните такива в днешното съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като извърши справка в архива на административния орган да отговори на поставения от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос, както и на поставения от съда на основание чл. 171, ал.2 АПК въпрос: За посочения в жалбата период от 01.05.1982 г. до 11.07.1983 г. и от 14.07.1986 г. до 31.12.1997 г., налице ли са ведомости за работни заплати или други документи за полагане преимуществено подземен труд от жалбоподателя в „Бургаски медни мини”- рудник „Зидарово”, рудник „Росен” и рудник „Малко Търново”?

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещо лице С.А. при депозит в размер на 400.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.02.2017 година от 11,15  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: