ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 08.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На осми февруари                                   две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2105 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

          За жалбоподателя К.Д.Д. - редовно уведомен, се явява адв. Ч. с представено по делото пълномощно.

          За ответника – директора на ТП НОИ гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк.  В. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза с вх. № 968/31.01.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства по опис от ответника с писмо вх. № 1134/03.02.2017 г. / ведомости за заплати/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Ч.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

юк.  В.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С. В. А.на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Ч. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Относно добавката, която е за подземен труд тя като твърда сума ли е за съответната длъжност или като процент от трудовото възнаграждение и как е отразено във ведомостите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Начинът, по който добавката за подземен труд е отразена във ведомостите, е посочен в заключението с оглед на това, което установих от ведомостите, а именно в зависимост от броя на отработените дни.

 

ВЪПРОС: Има ли разлика дали добавката е за 3, 8 или 20 работни дни под земята като абсолютна стойност? Видяхте ли добавки с по-малка стойност за аналогични периоди?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Гледала съм всичко, което касае подземен труд. Може добавката да е 25,00 лв. за пълен работен месец, за отработени дни от целия месец. Когато отработените дни са по-малко от работните дни в месеца, то тогава добавката като сума съответства на действителния брой отработени дни. Например на лист № 3 от заключението за произволно избрани месеци от периода 01.05.1982 г. до 11.07.1983 г. съм посочила начисленията по елементи на трудовото възнаграждение на жалбоподателя. За месец декември отработените дни на жалбоподателя са за пълен работен месец – 23 работни дни. Добавката за подземен труд е 25,00 лв. За месец май 1983 г. отработените дни са 18, т.е. не е пълен работен месец при 21 работни дни и добавката съответно на тези 18 отработени дни е 23,00 лв. Такъв е случаят и за целия персонал „ИТР“, към който спада и жалбоподателят като геолог.

 

ВЪПРОС: За рудниците „Зидарово“, „Росен“ и „Малко Търново“, които сте гледали и където е работил моят доверител успяхте ли да откриете и да се запознаете с правилник за устройство на вътрешния ред?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямах такъв поставен въпрос. Видях само ведомостите за работни заплати.

 

адв. Ч.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОСИ НА юк.  В. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Във ведомостите, които прегледахте длъжността на жалбоподателя как беше отразена, като геолог или подземен геолог?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Навсякъде в документите, които съм прегледала при изготвяне на заключението длъжността на жалбоподателя е отразена като геолог.

 

ВЪПРОС: Тъй като за процесният период жалбоподателят е работил в три рудника : „Зидарово“, „Росен“ и „Малко Търново“ за кои от тези три рудника по ведомостите установихте, че има наличие на подземен труд?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За рудниците „Зидарово“ и „Малко Търново“, като за рудник „Росен“ няма елемент подземен труд. Има условия на труд, които няма как да бъдат отнесени като подземен труд.

 

ВЪПРОС: Следва ли да се приеме, че само за рудник „Зидарово“ така наречената съпоставка между възнаграждението на жалбоподателя и на длъжността „заведущ смяна“ със същия ранг надвишава 60 процента? Само за рудник „Зидарово“ ли установихте завишение над 60 процента?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да само за рудник „Зидарово“.

 

юк.  В.:  Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС на съда: Понеже правите сравнение със заведущ смяна или началник смяна да разбирам ли, че това е лице, което изцяло полага труда си под земята т.е. това сравнение е направено от Вас, тъй като това лице, което получава за всички отработени дни за пълен работен месец надбавка за подземем труд?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, този началник смяна е такова лице. Заведущ смяна или началник смяна е едно и също съгласно чл. 1 от правилника за категоризиране на труда при пенсиониране. От първа категория при пенсиониране е трудът на „ИТР“ до ръководител участък включително, заети на работа под земята. В този мисъл е съпоставката с началник смяна.

 

съда: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС на съда КЪМ юк.  В.:  Цитирали сте едно УП-3 № 93-К/1999 г. към решението на директора на ТП на НОИ гр. Бургас, което не може да представите. Така ли да разбирам?

 

 юк.  В.: Споменатото в решението на директора на ТП на НОИ гр. Бургас УП-3 № 93-К/1999 г. не е налично по пенсионната преписка, която е представена от нас в цялост. Съгласно чл. 8, ал. 6 от наредбата за пенсиите и осигурителния стаж заверено копие на заявлението и приложените към него документи с изключение на тези за осигурителен стаж се връщат на лицата. В случая то е върнато на лицето, като сме спазили правилото на цитираната разпоредба.

 

адв. Ч.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

юк.  В.: Моля да се приеме заключението. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 400 лв. на 08.02.2017 г./.

ПРИЕМА представените по опис ведомости, постъпили по делото с молба вх. № 1134/03.02.2017 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

адв. Ч.: Моля да постановите съдебен акт, с който да уважите жалбата на моя доверител и отмените обжалваното решение ведно с постановеното разпореждане като върнете преписката с указания за правилно прилагане на материалноправната предпоставка на чл. 104, ал. 3 КСО.

Считам, че доказателствата по делото сочат безспорно към този правен извод ведно със заключението на вещото лице, което подчерта, че за всяка една от длъжностите, за всеки отработен ден е начислена добавка за подземен труд, съобразно работните дни в месеца.

Съгласно събраните гласни доказателства в предходно съдебно заседание считам, че безспорно се установи изводът, че за изпълняваната от моя доверител длъжност се е изисквало тя да бъде изпълнявана повече от половината от законоустановеното време и повече от половината от работното време от месеца под земята

Съпоставката с длъжността „началник смяна“, която е извършена от вещото лице следва да бъде ценена от съда с оглед на работния процес. Добавката би могла да бъде по-висока понеже в рудниците смените са на непрекъсваем трисменен режим и работниците, миньорите, началник смяната са на по-висока добавка с оглед трисменния режим. С оглед на това считам изпълняваната длъжност от моя доверител, съпоставима с „ИТР“, длъжността „маркшайдер“ за безспорен белег за полагане на преимуществено на труд под земята.

Този извод  се налага и от факта, че пенсионният орган не спори по първоначалната правна квалификация на положения труд. За да бъде зачетен труда като първа  категория по реда на т. 1 от отменения правилник за категоризиране на труда при пенсиониране, е необходимо наличието на подземна работа. Има практика на ВАС, аналогична е и практиката на Административен съд гр. Бургас  по административно дело № 1546/2016 г. и 619/2016 г., където за длъжността „маркшайдер , която има същия ранг и естество на работа с длъжността на моя доверител, е определено изменение на личната пенсия по реда на чл. 104, ал. 3 КСО. Моля за решение в този смисъл. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, изразяващи се в заплатен депозит за вещо лице и адвокатски хонорар. 

 

юк.  В.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите обжалваното решение на директора на ТД на НОИ гр. Бургас , тъй като не считам, че по време на административното производство беше доказано по безспорен начин, че за посоченият от жалбоподателя период: 01.05.1982 г. до 11.07. 1983 г. и от 14.07.1986 г. до 31.12.1997 г. трудът е положен предимно под земята.

Приетата в днешно съдебно заседание експертиза посочи единствено за периода от 14.07.1986 г. до 27.11. 1989 г., когато жалбоподателят е работил в рудник „Зидарово“, че същият е работил предимно под земята. За останалият период не беше доказано по безспорен начин, че е полагано предимно подземен труд.

Относно гласните доказателства моля същите да не се взимат под внимание, съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 10 КСО. Свидетелските показания са противоречиви и не дават основание за приемане на твърдяното от процесуалния представител на жалбоподателя, че полаганият труд е бил предимно под земята.

Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,33 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: