ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На двадесет и осми октомври                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 2104 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Х.Х., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Х. от АК Сливен, представя пълномощно, надлежно упълномощен.

За ответника Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ Х.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, предвид становището на страната и липсата на процесуални пречки,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на И.Х.Х. против изричен отказ за издаване на контролен талон „Водач на МПС без наказания“, обективирано в писмо с рег. №769000-10083/09.06.2018г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения и акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържаме жалбата.

В жалбата сме посочили и доказателствените искания за представянето на административната преписка и за допускане на свидетели, с разпита на който ще уточняваме факти относно процесуалната допустимост, а именно как е връчено писмото, свидетелят ще доказва как е получено това писмо и относно подаването на жалбата. Писмото е от месец юли, а жалбата е подадена на 03.08.2018г. 

 

По отношение на направеното искане за допускане до разпит на свидетел съдът счита, че връчването на писмото следва да се докаже с писмени доказателства от страна на административния орган, на когото е доказателствената тежест, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за разпит на свидетел.

 

АДВОКАТ Х.: Няма да соча други доказателства.

 

Съдът с оглед становищата на страната и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган да представи доказателства за връчване на писмо с рег. № 769000-10083/08.06.2018г. в 7-дневен срок от получаване на съобщението, като в противен случай ще бъде наложена санкция по ЗСВ.

ЗАДЪЛЖАВА административният орган да представи заповед за компетентността на издателя на индивидуалния административен акт.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.11.2018г. от 9.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се изпрати съобщение на ответника с вменените му задължения.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: