ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 31.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесет и първи май                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2104 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МИТСТРОЙ” ЕООД,  редовно призован, се  представлява от адв. К.М. c пълномощно, приложено по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт В.М.c  пълномощно, приложено по делото.

 

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили от ответника с вх.№ 4199/12.04.2018г. доказателства в изпълнение на указание на съда.

ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 4464/18.04.2018г. от жалбоподателя документите, посочени на стр.4 от заключението на вещото лице А., изискани от съда в предходното съдебно заседание, проведено на 05.04.2018 г.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 4828/26.04.2018г. становище от юр.к. М. – процесуален представител на ответника, с което същият оспорва истинността на представените документи.

 

Становище на страните:

АДВ. М.: Оспорвам становището на представителя на дирекция „ОДОП“- Бургас, тъй като съгласно утвърдената практика на ВКС и ВАС може да с е оспорва само авторство на документа, но не и неговото съдържание. Моля същите да бъдат приети и взети предвид при решаване на спора по същество от страна на съда. Да се приемат представените от нас и от ответната страна документи. Да се приключи събирането на доказателствата. Нямаме други доказателствени искания и няма да представяме други доказателства.

ЮК. М.: Да се приемат представените от нас доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите от ответника с вх.№ 4199/12.04.2018г. доказателства, както и постъпилите с вх. № 4464/18.04.2018г. от жалбоподателя документите.

 

Относно направеното със становище вх. № 5810/25.05.2018г. на юрисконсулт М. – процесуален представител на ответника оспорване на истинността на представените с вх. № 4464/18.04.2018г. от жалбоподателя документите, съдът намира следното:

Оспорването на верността на документа е средство за защита срещу обвързващата материална доказателствена сила, но производство по чл.193 ГПК се открива само по отношение оспорване верността на официалните свидетелстващи документи, тъй като при частните свидетелстващи документи защитата срещу доказателствената им сила не е подчинена на изискванията за оспорване истинността на документи по чл.193 ГПК, а съдът я преценява по свое вътрешно убеждение, ведно с всички данни по делото.

Предвид изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на ответника за откриване на производство по чл. 193 от ГПК.

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че би могъл да му предостави възможност в хода на съдебното дирене да докаже посочените в документите факти с други доказателства, като отложи делото за друга дата.

АДВ. М.:  Не разполагам с други доказателства, с които да подкрепя защитната теза срещу незаконосъобразността на ревизирания акт, както и други в подкрепа на допълнително представените писмени доказателства, поради което моля да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК. М.: Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. М.: Моля да уважите жалбата и да отмените ревизионния акт като незаконосъобразен. Считам, че същият е постановен при неспазване на материалния закон. Възразявам срещу позоваването от страна на административния орган на разпоредбата на чл. 122 от ДОПК при определяне на задълженията във връзка с доначисляването на ДДС, тъй като от събраните в хода на делото доказателства по никакъв начин не са установени доставки, които да са осъществявани между жалбоподателя и „БМ“ ЕООД. През ревизирания период доставки са осъществявани единствено с дружеството „БМ“ ЕООД. Дори и в случаите, когато ревизията е по чл. 122 по ДОПК, данъчни задължения не могат да се установяват въз основа на предположения и хипотези. По отношение на непризнатото право на данъчен кредит считам, че в хода на ревизионното производство се събраха достатъчно доказателства, които по категоричен начин свидетелстват, че са налице визираните в ЗДДС условия относно упражняването на това право, както и че са налице действително извършени доставки.

В случай, че уважите жалбата, моля да присъдите в тежест на администрацията по приходите направените по делото разноски.

Моля да вземете предвид подробните съображения, изложени в жалбата.

ЮК. М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в даден от Вас срок. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 3962 лв.

 

Съдът ДАВА 10-дневен срок за предоставяне на писмени бележки на страните.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: