ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 19.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2104 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МИТСТРОЙ” ЕООД,  редовно призован, се  представлява от адв. К.М.c пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт В.М.c  пълномощно от днес.

 

Вещото лице С.А. се явява лично. Моли делото да да бъде отложено за друга дата, тъй като не е успяла да изготви заключението в определение срок поради големия обем документи, които следва да бъдат анализирани.

 

 

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на МИТСТРОЙ” ЕООД против Ревизионен акт № 02000216004067-091-001/17.02.2017г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП- Бургас, потвърден с Решение № 113/12.05.2017г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП, с който на дружеството са определени задължения към бюджета в общ размер на 141 511,11 лева за периода от 01.06.2014 г. до 31.05.2015 г.

С Определение № 1575 от 02.08.2017 г. е допусната съдебно-счетоводна експертиза, като за вещо лице е назначена С.А..

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 8456/10.08.2017г. касационна частна жалба от жалбоподателя по делото.

С писмо изх.№ 2242/14.09.2017г. препоръчано по пощата е изпратено цялото производство по Административно дело № 2104/2017 на ВАС.

 С Определение от 29.9.2017 г. по Административно дело 2104/2017 г. Върховен административен съд ОТМЕНЯ определение №1607/04.08.2017г., постановено по адм. дело № 2104/2017г. по описа на Административен съд Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

СПИРА изпълнението на Ревизионен акт №02000216004067-091-001/17.02.2017г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и ръководителя на ревизията, потвърден с решение №113/12.05.2017г. на директор дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП до приключване на съдебното обжалване на ревизионния акт с влязъл в сила съдебен акт.

 

АДВ. М.: Да се приемат документите. Представям писмо изх. № 785/05.09.2017 г. на „Борика“ АД, ведно с пояснение към него, както и разпечатка на електронните подписи, на органите издали ревизионния доклад и ревизионния акт, и заповедите за възлагане на ревизията.

Нямаме доказателствени искания. Моля да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението на допуснатата експертиза.

 

ЮК. М.: Не възразявам да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза. Съгласен съм да се приемат представените доказателства по делото. Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание писмо изх. № 785/05.09.2017 г. на „Борика“ АД, ведно с пояснение към него, както и разпечатка на електронните подписи, на органите издали ревизионния доклад и ревизионния акт, и заповедите за възлагане на ревизията.

Като взе предвид становищата на страните и молбата на вещото лице за отлагане на делото, съдът дава допълнителна възможност на вещото лице да изготви и депозира експертизата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА допълнителна възможност на вещото лице да изготви и депозира заключението на експертизата.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 11.12.2017 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: