ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 05.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети април                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2104 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МИТСТРОЙ” ЕООД,  редовно призован, се  представлява от адв. К.М. c пълномощно, представено в предходното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт В.М.c  пълномощно, представено в предходното съдебно заседание.

 

ЯВЯВА СЕ вещото лице С.А..

 

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение с вх.№ 1626/07.02.2018 г. по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице С.А..

 

Становище на страните:

АДВ. М.: Да се изслуша вещото лице.

ЮК. М.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А. – 54 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

 

АДВ. М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК. М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ след изслушване на становища на процесуалните представители на страните и предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице С.А. по възложената  и изготвена съдебно-техническа експертиза.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит /400 лева/.

/изд.РКО на 05.04.2018 г., сума 400 лв., платежно нареждане на лист 234 по делото/

 

СЪДЪТ констатира, че на стр.4 от заключението на вещото лице А. са посочени оборотни ведомости, които не са представени в хода на ревизията пред  данъчния орган, а са представени само на вещото лице от жалбоподателя и същите не са налични по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ в 14-дневен срок, считано от днес, да представи документите, посочени на стр.4 от заключението на вещото лице А., а именно: налични оборотни ведомости, представени от жалбоподателя на дружество „Поинт Стор” ООД.

 

Съдът констатира, че настоящата ревизия е възложена във връзка с решение на директора на дирекция ОДОП Бургас № 140/09.06.2016 г., с което на основание чл. 155, ал. 4 от ДОПК, РА № Р-02000215004766-091-001/26.02.2016 г. е отменен и преписката върната за издаване на нов РА за данъчните периоди по ЗДДС от 01.06.2014 г. до 31.05.2015 г., т.е. административната преписка не е представена в нейната пълнота, тъй като не съдържа преписката по предходната ревизия, приключила с РА № Р-02000215004766-091-001/26.02.2016 г., отменен с Решение № 140/09.06.2016 год. на директор на дирекция „Обжалване и  данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА в 14-дневен срок, считано от днес, да представи заверено копие на административната преписка по предходната ревизия на „МИТСТРОЙ“ ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 175117933, приключила с РА № Р-02000215004766-091-001/26.02.2016 г., отменен с Решение № 140/09.06.2016 год. на директор на дирекция „Обжалване и  данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  31.05.2018 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: