ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2104 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.П.Г., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат Ч., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт В., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице П.Н..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключение на вещото лице П.Н.Н., която е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание, и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

Моля да бъде приета поправка в Констативно-съобразителната част на стр. 2, таблицата, колони 1, 2 и 3 се отнасят за данни за началник смяна, а колони 4, 5 и 6 – за жалбоподателя. Разменила съм наименованията на колоните. В заключението коректно са посочени начисляваните и получаваните възнаграждения от жалбоподателката и от началник смяна.

 

АДВОКАТ Ч.: Можете ли да цитирате нормативната уредба, която сте съобразили през действащите периоди?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Имала съм предвид счетоводните нормативни документи. При извличане на данните от разчетно-платежните ведомости съм проследила дали те са съобразени с нормативната уредба за процесните периоди.

АДВОКАТ Ч.: А коя е нормативната уредба, тъй като 1992 г. има Наредба за оценка условията на труд, а преди това коя нормативна уредба, въз основа на която са начислявани тези подземни добавки, е действала?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Нямала съм предвид тези специфични нормативни документи, а тези, които касаят осчетоводяването.

АДВОКАТ Ч.: При проверка във ведомостите и длъжността, изпълнявана от моята доверителка, обърнахте ли внимание дали същите методи са използвани и за останалите служители в рудника със сходни условия на труд? По същата методика ли са ценообразувани техните допълнителни възнаграждения за подземен труд?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Не съм имала задача да правя сравнителен анализ на жалбоподателя с други служители в рудника.

АДВОКАТ Ч.: Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: За периода 1990-1994 г., където посочвате, че са налице възнаграждения, описани като „условия на труд“, освен условия на труд, нещо друго дали видяхте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Видях всички графи, но нещо специфично – не. Условия на труд включва всички специфичности за дадена позиция. Условия на труд е обща дефиниция, по която се правят за периода начисления за съответни специфики за полагане на труда за съответната позиция.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ Ч.: Да се приеме заключението.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се приеме допълнителното заключение на вещото лице Н..

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме допълнителното заключение на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По тези съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице Н..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение, в размер на 80 лева, което да се изплати от внесения депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Ч.: Моля да уважите подадената жалба на моята доверителка за процесния период и да отмените обжалваното решение, като върнете преписката с указания да бъде зачетен труда по чл.104, ал. 3 от КСО.

Моля да ми бъде даден 10-дневен срок за представяне на подробни писмени бележки.

Моля да присъдите направените от моята доверителка разноски – депозит за възнаграждение на вещо лице и заплатен адвокатски хонорар.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ – гр. Бургас. Съображенията ми за това накратко са следните: От заключението на допълнителната съдебно-техническа експертиза се установи, че при съпоставка на получаваните от жалбоподателката и тези на началник смяна възнаграждения за подземен труд повече от 80 % се е заплащал само за периода 1986-1989 г. За периода 1981-1985 г. този процент е бил 41, а за периода 1990-1994 г. липсва отбелязване за подземен труд. В този период е посочено „условия на труд“ във ведомостите. Посоченият елемент „условя на труд“ не би могъл да се използва за извършване на изчисления и формиране на изводи, тъй като не е ясно какви условия отчита той – дали е място на полагане на труд, запрашеност и др. Легална дефиниция в българското право за понятието „условия на труд“ липсва, познато е „безопасни условия на труд“.

Относно свидетелските показания, моля да имате предвид, че безспорно се доказа в настоящото съдебно производство, че в Осигурителен архив на ТП на НОИ – гр. Бургас са налични ведомости за процесните периоди и в този ред на мисли и забраната на чл. 104, ал. 10 КСО, моля да не кредитирате показанията на разпитаните свидетели. Освен това, с огромното уважение към жалбоподателката и към нейния труд, който е полагала през своя живот, моля да имате предвид, че в периодите, в които е упражнявала този труд, е имало достатъчно нормативни актове, които да защитават женския труд и да забраняват подземния труд, цитирам: Наредба № 5 от 30.04.1987 г. за работите, подходящи за жени, забранени за жени и за работите, които се определят за жени, както и Наредба № 7 за вредните и тежки работи, забранени за извършване от жени. Това накратко са ми съображенията.

Моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ – гр. Бургас.

Правя възражения за адвокатския хонорар.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 7-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях  позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: