ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2104 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.П.Г., редовно призована, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт В., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат Челебиев,  с която заявява наличие не невъзможност за присъствие в съдебно заседание поради тежките метеорологически условия. Иска, с оглед възможността за приемане за доказани на определени факти в производството, ответникът да заяви дали признава като ненуждаещи се от доказване следните факти, а именно че, „изпълняваната длъжност от жалбоподателя „подземен геолог на рудник”,  за периода от 06.05.1981 г. до 10.01.1994 г. е изисквала полагане на труд под земята през по-голяма част от работното време, т. е. не по-малко от 12 дни в месеца и не по-малко от 4 часа дневно (при продължителност нормална на подземния труд 7 часа дневно)“, както и дали оспорва, че „запазените и налични разплащателни ведомости на „Бургаски медни мини“ при формиране на месечното трудово възнаграждение на жалбоподателя, освен възнаграждението за длъжност, за клас прослужено време е налично и начислено възнаграждение за работа под земята.“ В случай, че ответникът не признае тези факти, прави искане за събиране на гласни доказателства и за допускане на съдебно-техническа експертиза с формулирани в молбата въпроси.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Поддържам жалбата по съображенията, които са изложени в нея. Поддържам и изложеното в молбата на пълномощника ми.

Да се приемат доказателствата, представени с административната преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата.

Моля да бъде приета административната преписка, приложена по делото.

Правя доказателствено искане за представяне на заверено копие на трудовата книжка на жалбоподателя, тъй като тя не е налична в пенсионната преписка.

По отношение на поставените в уточняващата молба искания на жалбоподателя, оспорвам фактите, заявени от пълномощника на жалбоподателя и считам, че същите следва да бъдат доказани по предвидения от закона ред.

Оспорвам искането на жалбоподателя за гласни доказателствени средства, не само на основание чл. 104, ал. 10 КСО, но и на основание факта, че най-вероятно жалбоподателят иска с гласни доказателствени средства да оспори официален документ.

Относно искането за експертиза предоставям на съда.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становищата на страните, намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

По искането за събиране на гласни доказателства съдът ще се произнесе след като жалбоподателят, респ. пълномощникът му, освен въпросите, които смята, че следва да бъдат изяснени с тях, конкретизира и лицата, които желае да бъдат разпитани в качеството на свидетели, като посочи дали същите евентуално следва да бъдат призовани, за което е  необходимо посочване на адрес, или ще бъдат водени в съдебно заседание.

Намира, че с оглед защита интересите на всяка от страните в процеса и гарантиране на упражняването на процесуалните им права, следва  да бъде уважено и искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси (л. 80 от делото). Следва да бъде определен депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

Следва, също така, да укаже на жалбоподателя за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от трудовата книжка, в която би следвало да се съдържат всички отбелязвания по отношение длъжността и получаваните възнаграждения и за срока на заемане на съответната длъжност.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да представи по делото заверен препис от трудовата си книжка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените в молба вх. №  296/13.01.2017 г. въпроси (л. 80 от делото).

 ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

Вещо лице ще бъде назначено в закрито заседание след внасяне на определения депозит.

УКАЗВА на жалбоподателя, респ. на неговия пълномощник, че следва да конкретизира лицата, които желае да бъдат разпитани в качеството на свидетели, като посочи трите имена и евентуално адреса за призоваване, след което съдът ще се произнесе по искането му за събиране на гласни доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.03.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: