ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 08.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осми март                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2104 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.П.Г., редовно уведомена, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт В., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице П.Н..

 

СЪДЪТ констатира, че в деловодството на Административен съд – гр. Бургас е постъпило обаждане по телефона от пълномощника на жалбоподателката, като същият е помолил да бъде изчакан за съдебно заседание, тъй като е претърпял авария, пътувайки към гр. Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Не възразяваме да бъде дадена възможност на пълномощника да се яви в съдебно заседание.

 

СЪДЪТ намира искането за разглеждане на делото на второ четене за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ административно дело № 2104/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас за разглеждане на второ четене в 10:30 часа.

 

На повторното именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.П.Г., редовно уведомена, се явява лично. Адвокат Ч. не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт В., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице П.Н..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото с молба вх. № 513/19.01.2017 г. жалбоподателката представя заверено копие от трудова книжка № 100, издадена от ДСП „Петрол” – гр. Бургас на 28.01.1969 г.

По делото е представено в законовия срок и заключение на вещото лице П.Н.Н..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

П.Н.Н. – 60 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Първият ми въпрос е следният –  Как е описан в разплащателните ведомости подземният труд – по дни, по месеци?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Понеже съм видяла платежни ведомости от процесния период, въпреки че нямам поставена такава задача, мога да дам отговор на въпроса.  В този първичен счетоводен документ – разчетна платежна ведомост, се посочват само суми, тоест за подземен труд са посочени 25 лева, 45 лева. Сумите са посочени и няма посочване на часове или време на престой под земята.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Госпожо председател, представям и моля да приемете като доказателства по делото извадки от ведомости за всеки един от трите периода: 1981-1985 г.; 1986-1989 г. и 1990-1993 г. Представените извадки са от м. ноември 1984, м.  ноември 1986 г. и м. април 1993 г. и са представителни за всеки един от посочените три периода.

Дали за всички периоди за целия период до 1994 г. има посочен подземен труд, защото от 1990 г. до 1993 г. във ведомостите вече няма графа „Подземен труд“, а има графа „Условия на труд“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: От 1991 г. до края на периода във ведомостите вече се изписва „Условия на труд” без да се конкретизира дали се касае за подземен труд.  От 1981 г. до 1989 г. има текст и графа в разчетните платежни ведомости „Подземен труд“. След това има текст „Условия на труд“. Нямам конкретизирано за кои години какво е начислено.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Няма други въпроси. Да се приеме заключението.

Моля да бъде поставен допълнителен въпрос на вещото лице, а именно същото да направи съпоставка между добавката, получавана от жалбоподателката, и тази, получавана от началник-смените, защото приемаме, че той влиза в графата за периодите от 1981-1985 г.; 1986-1989 г. и 1990-1993 г. Жалбоподателката е пенсионирана първа категория. Въпросът е дали 1:3 или 1:5 и дали е преобладаващо за целия период. Това може да стане само когато се установи дали за целия период същата е получавала добавка в размер, дължим за полагане на подземен труд, сравнено с тази, получавана от началник-смените, защото за тази длъжност няма съмнение и спор, че функциите по нея се изпълняват под земята.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да му определи възнаграждение за положения труд.

Следва да бъде уважено искането на ответника и на вещото лице да бъде поставена допълнителна задача, като то даде отговор на въпроса, формулиран от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание.

По делото следва да бъдат приети като доказателства и документите, представени от жалбоподателката с писмена молба от 19.01.2017 г., както и заверени преписи от извадки от платежни ведомости, представени от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание.

 

В залата влиза адвокат Ч..

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице П.Н..

ОПЕРДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ВЪЗЛАГА на вещото лице допълнителна експертиза, като същото следва да отговори на въпроса, формулиран от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на допълнителната експертиза в размер на 80 лева, които следва да се внесат от ответника в 14-дневен срок от днес.

ПРИЕМА като доказателства по делото заверен препис от трудова книжка № 100, издадена от ДСП „Петрол” – гр. Бургас на 28.01.1969 г., представен по делото на 19.01.2017 г. и заверени преписи от извадки от платежни ведомости за м. ноември 1984 г., м. ноември 1986 г. и от м. април 1993 г.

 

АДВОКАТ Ч.: Поддържам искането си за събиране на гласни доказателства, като моля в днешно съдебно заседание да допуснете до разпит в качеството на свидетели лицата Г.Г.Г. и К.Д.Д..

С оглед разпоредбата на чл. 104, ал. 10 от КСО при наличие на автентични доказателства, издадени от осигурителя, при установена липса на устройствени правилници и длъжностни характеристики съгласно заключението на вещото лице, считам, че са допустими гласни доказателства, поради което ги поддържам. Свидетелите ще дадат показания относно лични възприятия дали в какъв период са възприели дали доверителката ми е полагала труд под земята или полаганият труд е бил на място над земята.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Госпожо председател, именно на основание чл. 104, ал.10 КСО Ви моля да не допускате гласни доказателствени средства, тъй като те имат пряко отношение към категорията труд на жалбоподателката, за която има забрана именно въз основа на текста на ал. 10 на чл.104 и в този смисъл са мотивите към решение по административно дело № 2059/2016 г. на Върховен административен съд.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ Ч.: Понеже не може да се вмени във вина на моята доверителна незапазване на длъжностни характеристики и други официални документи, доказващи условията на полагане на труд, съгласно практиката на Върховния административен съд от 2009 година  насам, дори и преди измененията, се допускат и правопораждащата правна норма не би следвало да се тълкува стеснително от ответника.

 

СЪДЪТ намира искането за събиране на гласни доказателства за допустимо и относимо към изясняване предмета на правния спор, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата Г.Г.Г. и К.Д.Д..

СНЕМА самоличността на явилите се свидетели, както следва:

Г.Г.Г.  59 години, български гражданин, неосъждан, без родство със жалбоподателката, без дела с ответника, пенсионер. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината.

К.Д.Д. – 62 години, български гражданин, неосъждан, без родство с жалбоподателката, в момента има спор с НОИ, касаещ размера на отпуснатата му пенсия. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

Съдът отстрани от залата свидетеля Коста Д. и ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Георги Г..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: В „Бургаски медни мини“ съм работил от м. юни 1984 г. до края на м. май 2004 г. Бил съм на различни длъжности в мината. Започнал съм като замерчик, след това съм бил маркшайдер на рудник, бил съм главен инженер, завеждащ смяна, организатор ликвидация на производството.

Познавам З.Г.. Започнах работа на рудник „Росен“ като замерчик. Една година бях началник – 1984-1985 г., З. тогава беше геолог на рудник „Росен“. След това бях една година на рудник „Върли бряг“, на рудник „Медни рид“ и когато се върнах на рудник „Росен“ като маркшайдер – това е 1988 г., З. продължаваше да работи като геолог.

Геолозите на рудниците са подземни. За да си върши работата геологът на рудник трябва да влезе под земята,  примерно да види къде е рудната жила. Геолог и подземен геолог в условията на рудника е една и съща длъжност, изпълняват се едни и същи служебни задължения. По принцип длъжността, която изпълняват геологът и маркшайдерът, при 20 работни дни, половината трябва да бъде под земята, тъй като се правят замери на изкопана руда. Това се прави от комисия, в която са включват маршайдер, геолог, замерчик. През останалото време, когато се прокарват изработките, всичко това налага, както казах, да се влиза под земята, т.е. минимумът време за месеца е половината работни дни под земята. Може и повече да се получи да има подземен труд, но 10 дни е минимумът.

АДВОКАТ Ч.: Нямам въпроси към свидетеля Г..

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Вие лично влизали ли сте с жалбоподателката под земята? Осем часа ли сте били под земята?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, влизал съм лично с жалбоподателката под земята, защото съм бил маркшайдер и замерчик. Не сме прекарвали по осем часа под земята, защото подземният труд е по-кратък като времетраене, той е 7 часа. След като влезе смяната, 7 часа не могат да излязат.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Асансьорът само веднъж ли ги вкарва под земята?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Отначало ние влизаме с асансьор с тях, после започва да се вади рудата с този асансьор, пускат се крепежни материали.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Само един геолог ли имаше в тази комисия, която влиза в рудника?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: На рудник „Росен“ бяха тогава три участъка и на всеки участък трябва да присъства представител. В рудника имаше и други геолози.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля Г..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля Г..

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Коста Д..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА:  Познавам З.Г. отдавна. Аз съм работил в „Бургаски медни мини“. Целият ми стаж е минал там в различни обекти. От 1980 г. до 1999г. включително съм работил като геолог на различни рудници. А със З.П. сме се засекли от 1989 г. на най-големия рудник – рудник „Росен“. Тя беше също геолог на рудник. Този рудник беше с три участъка, в които се извършва голям обем работа. Ние като геолози отговаряхме за качеството на рудата и да насочим къде трябва да се работи. Отделно се  водеха проучвателни работи. Нашата работа е такава, че примерно днес ние сме подчинени на началник участък на различни участъци, има различни проблеми и влизаме когато ни викат. Тогава се работеше интензивно и почти всеки ден се влизаше. Влизаме в рудника под земята преди 9:00 часа и излизаме след 13:00 часа, защото и да искаме не можем да излезем по-рано. През останалия период от време между 9:00 часа и 13:00 часа се извозва рудата на повърхността по вертикалната шахта. На всяка десетдневка се участва в замери.

Знам, че ни плащаха различни добавки, но не мога да кажа по каква система са изчислявани. Отделно получавахме калорична храна за влизане под земята.

Няма разлика между длъжностите геолог и подземен геолог. Водят ни подземни геолози, защото всички рудници са под земята.

Когато геологът работи на надземна кариера, например имали сме такава в Малко Търново, тогава длъжността е само геолог, не е подземен рудник. З. винаги е работила в подземен рудник.

Ние се познаваме като колеги, защото през целия си трудов стаж сме работили в едно предприятие. Имало е едни периоди, в които сме работили на едни рудници и други, в които сме работили в различни рудници.

АДВОКАТ Ч.: Нямам въпроси към свидетеля Д..

ЮРИСКОНСУЛТ В.: През цялото време ли, през което тя е била под земята, Вие сте бил с нея по времето, когато сте се засекли в мина „Росен“?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Ние си разпределяме различни участъци, но се влиза от едно място. Замерите, когато се правят с маркшайдерите, се правят на десетдневки и на края на месеца, а през останалото време си разпределяме работата – примерно тя отива на едно място, аз на друго и няма как в едно време да се обиколи всичко наведнъж.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля Д..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът освободи свидетеля Д..

 

СЪДЪТ, с оглед необходимостта вещото лице да изготви заключението по допусната експертиза, намира, че следва да отложи делото за друга дата, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.04.2017 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: