ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                     две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2104 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          - Д.Н.С., редовно призована, явява се лично и с адв. Б.К., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ – Национална експертна лекарска комисия за Вътрешни заболявания, втори състав, гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед заявеното становище и предвид депозираните писмени доказателства намира, че ход на делото не следва да бъде даден по следните съображения:

Делото е образувано по жалба от Д.Н.С. срещу Експертно решение (ЕР № 0781/18.09.2014 г., постановено от НЕЛК за Вътрешни заболявания – втори състав, гр. София. Правното основание на жалбата е чл. 112, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето.

По делото е постъпила молба изх. № Ю-104/02.02.2015 г., постъпила на 03.02.2015 г. в Административен съд – Бургас, изготвена от юрисконсулт при НЕЛК гр. София. В цитираната молба е заявено искане да не бъде даден ход на делото и същото на основание чл. 159, т. 3 от АПК да бъде прекратено. Основание за така формулираното искане е обстоятелството, че е налице писмо с изх. № Ю-999/12.11.2014 г. на специализиран състав по вътрешни болести при НЕЛК, в което писмо предвид депозираната жалба и след извършена проверка, въпросната лекарска комисия в качеството си на колективен орган издал оспорения индивидуален административен акт на основание чл. 156, ал. 1 от АПК, е заявил оттегляне на оспорения акт – ЕР № 0781/18.09.2014 г.

Съгласно чл. 156, ал. 1 от АПК при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. В текста на ал. 2 на чл. 156 е регламентирано, че за оттегляне на акта след първото по делото заседание, е необходимо съгласието на оспорващия. В настоящия случай, е налице надлежно и законосъобразно оттегляне на административния акт, постановен от органа издал същия – НЕЛК за вътрешни заболявания, втори състав, като оттеглянето е подписано от всички членове, съставляващи колективния административен орган. Оттеглянето е направено преди даване на ход по първото съдебно заседание, поради което съгласието за оттегляне на акта от страна на оспорващия не се изисква. Съгласно нормата на чл. 159, т. 3 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспореният административен акт е оттеглен. Във връзка с това и предвид надлежно направеното оттегляне на оспорения административен акт, съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден, жалбата на Д.Н.С. следва да бъде оставена без разглеждане, а делото -прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.С., ЕГН **********,***/18.09.2014 г. на НЕЛК за Вътрешни заболявания, втори състав.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2104 от 2014 г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок считано от днес, а за ответника от датата на получаване на съобщението.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: