О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  2430       09.10.2018 година,    гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на девети октомври две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                      2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 2103 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК, вр. чл. 63, ал.2 от ЗАНН.

С протоколно определение № 116 от 15.06.2018 г. по АНД № 363/2018 г. по описа на Районен съд- Несебър е прекратено производството по делото, образувано по жалба на А.С.Б.- С. с ЕГН ********** срещу наказателно постановление № 1602 от 08.08.2017 г., издадено от началника на РУ- Несебър.

Постъпила е частна жалба от А.С.Б.- С., с искане за отмяна на така постановеното определение и връщане делото на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. В жалбата се поддържа, че наказателното постановление е оспорено в законоустановения срок, но пред директора на ОДМВР- Бургас, поради предоставена от служители на МВР погрешна информация относно реда за обжалване.

Ответната страна не представя становище по частната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 230 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С обжалваното определение Несебърският районен съд е прекратил производството по делото поради просрочие на подадената жалба. За да постанови този резултат съдът е приел, че срокът за обжалване на наказателното постановление е изтекъл на 05.04.2018 г., поради което депозираната по пощата на 27.04.2018 г. жалба се явява недопустима.

Определението е законосъобразно.

От данните по делото е видно, че наказателно постановление № 1602 от 08.08.2017 г., издадено от началника на РУ- Несебър, е връчено на жалбоподателката чрез нейния съпруг А. А. С. на 28.03.2018 г. Срокът за обжалване на същото е 7-дневен, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал.2 от ЗАНН, и изчислен по правилата на чл. 183 от НПК, вр. с 84 от ЗАНН, е изтекъл на 04.04.2018 г.- присъствен ден. Жалбата срещу наказателното постановление е депозирана по пощата на 27.04.2018 г., т. е. извън рамките на преклузивния срок за упражняване на това право. При тези данни правилно НРС е преценил същата като просрочена и е прекратил производството по делото. С оглед доводите на частния жалбоподател следва да се отбележи, че редът и срокът за обжалване на наказателното постановление са ясно указани в същото, поради което доводите за получена от служители на МВР противоречива информация са ирелевантни. Ето защо съдът приема, че определението, с което е прекратено производството по делото, е законосъобразно и следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо, вр. с чл. 236 от АПК Бургаският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 116 от 15.06.2018 г. по АНД № 363/2018 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                                                                              2.