ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми септември              две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2103по описа за 2017 година

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „МАКРО БГ“ ООД, представлявяно от С.И.С.,  редовно и своевременно призован,      се явява, представлява се от  адв.В.Т. – от САК, надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно по делото в дн.с.з.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „ОДОП Бургас, редовно и своевременно призован, се явява ю.к.М., с приложено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М.:Да се даде ход на делото.

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

                Производството по делото е образувано по жалба от „Макро БГ“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,ул.Индустриална“ ***, Складова база „Бургас Комерс“ склад №15 представлявано от С.И.С., против  Ревизионен акт № Р-02000216005704-091-001/07.04.2017г. г., издаден от Г.Д.П.на длъжност началник сектор, възложил ревизията и Р.К.Т.на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, в  частта в която не е отменен с Решение №161/10.07.2017г. на  Директора на Дирекция ОДОП-Бургас.

 

Указва на административният орган, че е негова тежестта да установи наличието  на материалноправните и процесуалноправните предпоставки  за издаване на оспорения  ревизионен акт.

Указва на всяка от двете страни, че при позоваване на позитивни факти и обстоятелства, от които черпят права, в тежест на позовалата се страна е  да докаже съществуването им.

          Докладва постъпилата административна преписка.

          По делото са представени доказателства за валидността и харктера на електронния подпис, с който са подписани електронните документи при провеждане на ревизионното производство, включително на оспорвания ревизионен акт.

АДВ.Т.- Поддържам жалбата си. Не се притовопоставям да се приеме преписката. Представям извлечение от инвентаризационен опис на сметка  204 “Машини“ към 31.05.2017 година и опис на наличните стоки към 31.05.2017 година. Целта на двата броя доказателства представям във връзка с реалността на извършените доставки от доверителя  ми, както  и че основната дейност е свързана именно с тези доставки.Вендинг-автоматите са във фирмата и затова говорят  представените доказателства. Отново във връзка с реалността на извършените доставки  моля, да допуснате двама свидетели  при режим на довеждане, с които ще установим именно тези факти. Извършените доставки не се  изолирани сделки, а са свързани именно с предмета на дейност. Нямам други искания към настоящия момент.

Ю.К.М.- Оспорвам жалбата. Преписката да се приеме. Онтносно дозателствата, оспорвам по чл.193 ГПК,тъй като отразеното в тях  не доказва, че автоматите са идентични, няма описани индивидуализиращи данни. Възразявам и относно разпита на свидетел, тъй като момента  на доставките са минали повече от шест години и  едва ли сведетелите могат да помнят точно такива факти.

Съдът по доказателствата намира, че представената административна преписка, ведно с  документи удостоверяващи валидността на електронния подпис на длъжностно лице, подписало документите в настоящето производство следва да бъде приети.Приети следва да бъдат и инвентаризационните описи и опис на налични стоки представни в днешното съдебно заседание, като същите документи ще бъдат коментирани  комплексно с останалите доказатества по делото, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИЕМА представените докементи, удостоверяващи валидността на електронния подпис на длъжностно лице, подписало документите в настоящето производство.

ПРИЕМА извлечение от инвентаризационен опис на сметка  204 “Машини“ към 31.05.2017 година и опис на наличните стоки към 31.05.2017 година.

Относно искането за разпита на свидетели  за установяване реалността на доставките, съдът намира  поискания способ за допустим,  като въпроса за реалността е от съществено значение за крайните изводи на състава. В тази връзка свидидетелите следва да бъдат допуснати, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпита при условията на довеждане в следващото съдебно заседание двама свидетели,  които жалбоподателя следва да   осигури

УКАЗВА на жалбоподателя, че  нито в хода на ревизионното производство нито към настоящия момент сочи протоколи за  съответствие на спорните технически съоръжения със стандартите  и нормите,  утвърдени  в Европейския съюз,  относно качеството  на храните и напитките.

Ю.К.М. – Представям и моля да приемете оптичен носител със записани на него шест броя файла със разширение „zip“, от които може да се провери дали  съответстват издадените докумените-ЗВР, РА и РД,  както и писмо от „Борика АД“  № 785/05.09.2017 година, ведно с  указание към него, както и компютърна разпечатка на електронните подписи на органите  издали ЗВР, РД и РА.

АДВ.Т. -Не се противопоставям да бъдат приети представените доказателства от страна на ответния орган.

Съдът, с оглед становищата на страните по представените доказателства

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  така  предстваените писмени доказателства и електронни документи, като становище  по тях съдебния съства ще вземе в крайния съдебен акт.

Съдът като взе предвид, че делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.10.2017 година от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 15:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: