ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХVІІІ-ти административен  състав       

На седемнадесети март                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия КОЛЕВА 

Административно  дело номер 2103 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт  М. с представено по делото пълномощно.

Ответникът Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център” - редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т.  и юрисконсулт К. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещо лице инж. Л..

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпилата молба от вещото лице инж. Л., в която заявява, че поради краткия срок не й е било възможно да представи в законоустановения срок заключението по допуснатата експертиза и моли да й се предостави допълнителна възможност за изготвянето му.

 

Юк. М.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Юк. Т.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви експертизата и в 7-дневен срок преди следващото съдебно заседание и да я представи по делото.

 

Юк. М.: Представям молба-становище с изложени доводи и съображения за отмяна на процесното решение, ведно с Ръководство за  вземане на проби на стоки за целите на митническия контрол и контрол върху акцизните стоки и Проект за Регламент на Съвета за суспендиране на митата, приложени  към някои тежки масла и други подобни продукти с копие за ответника. Нямам доказателствени искания.

 

Юк. К.: Няма да сочим доказателства.

Неоснователни са възраженията в молбата-становище за неправилност при вземане на пробите. Пробите са взети в присъствието на митнически служител и представител на дружеството-жалбоподател, пломбирани са, поставени са етикети, съставени са изискуемите документи съгласно Ръководството за вземане на проби и същите се представени на вещото лице за изследване. Подробни съображения ще изложим в хода по същество.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените молба-становище от жалбоподателя, Ръководство за  вземане на проби на стоки за целите на митническия контрол и контрол върху акцизните стоки и Проект за Регламент на Съвета за суспендиране на митата, приложени  към някои тежки масла и други подобни продукти.

 

За изготвяне на експертиза и събиране на доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.05.2015 година от 14,30 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: