ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 13.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тринадесети януари                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Галина Дразова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2103 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

          Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт  М. с представено по делото пълномощно.

Ответникът Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център” - редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т.  и юрисконсулт К. – представят пълномощно.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД против решение на началника на МП „Пристанище Бургас Център”, с което на жалбоподателя са определени публичноправни задължения – мито и ДДС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата, доказателствените искания и искането за спиране.

Моля да добавите още три въпроса към формулираните към жалбата въпроси. Представям молба, в която въпросите са формулирани, с копие за ответника.

Поради допусната неточност в жалбата, моля, „Митническа лаборатория Русе”, да се чете като „Централна митническа лаборатория”.

Представям и моля да приемете точен превод на два броя сертификати за качество, с копие за ответника.

Моля да задължите ответника да представи превод от документите по административната преписка, които са на чужд език.

Моля, при условията на евентуалност, ако не допуснете въпрос № 3 от представената днес молба, да задължите ответника да представи справка с информация за наличните количества от процесния продукт, с оглед възможността от извършване на допълнителен анализ.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ М.: В жалбата, с която е оспорен административния акт /на л.8-9/, са формулирани задачи към експерт. С тези допълнителни задачи претендира ли жалбоподателят, че продуктът, който е внесен, е от нефтен произход?

 

ОТГОВОР ЮРИСКОНСУЛТ М.: Твърдим, че внесеният продукт е от нефтен произход, а не от каменовъглен произход.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените с административната преписка писмени доказателства.

Представям допълнителни доказателства – Сертификат за акредитация от ЦМЛ и Заповед за акредитация № 1394/30.11.2010 г., като неразделна част.

Представям ЕАД  с описание на стоката с тарифен код, различен от декларирания в процесното ЕАД. Тарифният код по декларацията, която представям е с тарифен код 27079999 – това е тарифният код, определен в решението на началника на Митническия пункт в оспореното решение по настоящото дело.

Представям два броя Обвързваща тарифна информация  /ОТИ/ от френски и немски митнически власти, касаещи аналогични стоки с посочен тарифен код, определен в обжалваното по делото решение. Тези ОТИ представляват разпечатка от Публичния регистър.

По отношение на искането за допускане на съдебно химическа експертиза, намирам същото за неоснователно, тъй като предмет на спора  е решение на началника на МП „Пристанище Бургас Център”, с което е определен нов тарифен номер на стоката. Необходими са знания за тарифно класиране. Така поставените към експертизата въпроси не са необходими, тъй като основният критерий е определянето на ароматните съставки, което е извършено с експертизата на ЦМЛ в Приложение А. За правилното класиране на стоката не е необходимо да се установи как е добита същата.

Във връзка с въпроси от 1 до 4,  е представен сертификат от ЦМЛ и е видно по кои методи е работено,  поради което тези въпроси не следва да се допускат. Лабораторията е акредитирана, но няма акредитация по метода по Приложение А. Съгласно Закона на националната акредитация, такава акредитация, за този метод, не е задължителна. Анализ на стоката за тарифното касиране е извършено. Органите, които извършват анализи, са за окачествяване на стоката  и дали отговаря на БДС.

По отношение на въпроси от първи до четвърти отбелязани с тире, и по въпроси от пети до единадесети, отбелязани с тире, същите не се относими по предмета на спора. За конкретното тарифно класиране 27079999, не е необходимо да се изследва получаването на продукта.

Ако счетете, че следва да се допусне съдебно химическа експертиза, правя искане за комплексна такава от специалист химик в областта на нефтохимия и нефтопреработка, специалист за преработка на въглища за съпоставяне на продуктите, както специалист в областта на тарифното класиране, което бих могла да посоча.

Моля да бъде допуснат и допълнителен въпрос към експертизата, а именно:

Експерт да изброи продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, предвид легалните текстове на Комбинираната номенклатура и тълкувателните текстове на Обяснителните бележки към Хармонизираната система  за позиция 2707 и Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура към кодове по КН 27079911 и 27079919, с които сравнява процесния продукт.

Да уточни с кои точно от тези продукти извършва сравнението.

Как и на базата на какви документи и конкретни анализи, ще се установи аналогичността на процесния продукт, с продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам изложеното от колегата. По оспорването на експертизата, предвид изложеното в жалбата и изложеното от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, стана ясно, че не оспорват, че в продукта преобладава теглото на ароматните съставки над неароматните. Не спорят, че продуктът е аналогичен на продукти, получени при дестилацията на каменовъглени катрани. Не спорят, че продуктът е с нефтен произход. Относно въпроса – „Процесният продукт отговаря ли на  показателите за продукт от нефтен произход?” - този въпрос противоречи с изложеното в жалбата. По отношение на трети въпрос от днес представената молба – „Митническата администрация съхранява ли контролна проба от продукта, обект на изследване, годна да бъде използвана за нуждите на нов анализ?” - уточнявам, че  пробите са взети съгласно ръководството на вземане на проби за целите на митническия контрол и акцизния контрол. Неоснователно е допускането на този въпрос. Пробата е взета в присъствие на митнически служител и представител от дружеството-жалбоподател.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОТВЕТНИКА: Митническата администрация съхранява ли контролна проба?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:  Да, съхранява контролна проба.

 

По направените изявления, възражения,         доказателствени искания и представени доказателства, съдът счита следното:

В първоначалната си жалба  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е формулирал множество въпроси към съдебно-химическа експертиза, от съдържанието на които съдът констатира, че дружеството желае да бъде установен какъв е произхода на продукта, който е описан в оспореното решение: дали продуктът е от каменовъглен произход или продуктът е от нефтен произход.

В днешното съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя направи изрично изявление, че дружеството поддържа, че продуктът, описан в оспореното решение, е с нефтен произход. В този смисъл са и поставените допълнителни задачи към експертизата, чието допускане е поискано с първоначалната жалба.

След като съпостави задачите, формулирани на л. 8 и л. 9 от делото със задачите формулирани в писмената молба, представена в днешното съдебно заседание, съдът счита, че част от тези задачи се припокриват.

Отговорите на част от задачите в положителна насока, съответно биха означавали отрицателен отговор на друга част от задачите. Въпреки това, съдът счита, че следва да допусне задачите в първоначалния им вид, като по процесуалната стойност на отделните отговори, съдът ще се произнесе със съдебния си акт.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ  К.: Лицето, което заявихте, че може да посочите като специалист по тарифно класиране, служител ли е на митницата?

 

ОТГОВОР НА ЮРИСКОНСУЛТ К.:  Не, то е в списъка на вещите лица на Окръжен съд София, Окръжен съд Хасково и Окръжен съд Русе. Лицето се казва Л.Ц. Й. с адрес: гр.София, ж.к. „****”, бл.**, вх.**, тел: **********.

 

По отношение на искането за допускане на комплексна съдебно-техническа експертиза, съдът счита следното:

Към настоящия момент съдът не е в състояние да определи специалист – вещо лице в областта на каменовъглените катрани, който да бъде определен на ред със специалист по нефта и нефтените продукти за извършване на експертизата.

 

РЕПЛИКА НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тарифното класиране на процесния продукт е централния спор и е правна дейност по нормативен акт. Недопустимо е да се назначава вещо лице специалист по тарифно класиране. Следва да се установят характеристиките и свойствата на продукта, за да се определи правилния тарифен код, поради което е необходимо да се назначи вещо лице в съответната област, според вида на стоката, а именно – нефтохимия и нефтопреработване, както  и специалист в областта на въглищата, който също следва да бъде химик. Един специалист химик би следвало да отговори на тези въпроси.

 

СЪДЪТ ПРОДЪЛЖАВА ИЗЛАГАНЕТО НА МОТИВИТЕ:

 

…Тарифното класиране е юридическа дейност, но предвид правната сложност на спора, съдът счита, че е уместно да бъде подпомогнат в дейността си от специалист по тарифното класиране. Мнението на този специалист няма да обвърже съда, тъй като съдът е органът, който преценява законосъобразността на оспорения административен акт, но извода на такъв специалист би имал насочваща роля при формиране изводите в решението.

По изложените съображения съдът счита, че следва да назначи комплексна съдебно-техническа експертиза  със задачите формулирани от жалбоподателя на л. 8 и л. 9 от настоящото дело, в молбата представена в днешното съдебно заседание, както и със задачите, формулирани от процесуалния представител  на ответника в днешното съдебно заседание. По самоличността на експертите, съдът ще се произнесе с допълнително определение в закрито заседание, след представяне на доказателство за внесения депозит, който ще бъде определен.

Съдът счита, че следва да приеме доказателствата представени от страните в днешното съдебно заседание.

Документите, представени на чужд език, различен от езика на процеса, следва да бъдат представени в надлежно заверен превод на български език.

 

 Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л. 35 и л. 36 от делото.

ПРИЕМА доказателствата представени от процесуалните представители на ответника и на жалбоподателя в днешното съдебно заседание – молба с въпроси към експертиза; Сертификат за акредитация от 30.11.2010г., ведно със заповед № 1394/30.11.2010г.; ЕАД рег.№111/31.10.2014г.; Сертификат № 1927 Н/18-11-13 на „Сейболт- България” ООД и два броя ОТИ в превод от немски и френски език.

ДОПУСКА съдебно-техническа комплексна експертиза с въпросите формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя на л.8-9 от делото при уточнението, че навсякъде където е описано „Митническа лаборатория Русе”, следва да се чете „Централна митническа лаборатория”, както и с въпросите, формулирани от юрисконсулт М. в молбата представена в днешното съдебно заседание, а също така и на въпросите формулирани от процесуалния представител  на ответника в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за допуснатата експертиза  в размер на 1200,00 лева общо, вносими съответно: 400,00 лева от жалбоподателя и 800,00 лева от ответника в… 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам срещу определения размер на възнаграждение за ответника. Считам, че е твърде високо – конкретно поставените въпроси изискват само изготвяне на писмени становища и няма да се извършват анализи на процесните продукти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По същата причина и аз считам, че възнаграждението за вещите лица е високо.

 

Съдът счита, че възраженията на процесуалните представители  на страните са основателни, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ нов общ размер на възнаграждението – 600,00 лева, от които 400,00 лева, вносими от ответника и 200,00 лева, вносими от жалбоподателя, в триседмичен срок, считано от днес.

 

СЪДЪТ ЩЕ ОПРЕДЕЛИ поименно специалистите, след представяне на доказателства за внесен депозит от страните, в закрито заседание.

 

От жалбоподателя, като обезпечение е представена б. гаранция № 13997/03.14 от 14.03.2014 година от БНП ПАРИБА С.А.- клон София, Анекс № 1/17.07.2014 година, с който е увеличен размера на обезпечението до 37 000 000 лева и Анекс № 2/11.12.2014 година, с който срокът на гаранцията е удължен до 20.12.2015 година, като е направено искане за спиране.

Искането е допустимо и основателно.

В случая е налице, допуснато по силата на закон предварително изпълнение на решение на митнически орган - по аргумент от чл. 221 от ЗМ и чл. 90 ал.3 от ЗДДС. Последните разпоредби, дерогират общия принцип възведен с нормата на чл. 166 ал.1 от АПК, приложима съобразно чл. 220 от ЗМ, като същевременно регламентират и материалноправни предпоставки, различни от указаните в чл. 166 ал.4 във вр. с ал.2 АПК. Поради това, съдът е задължен да разгледа искането за спиране при условията на чл. 166 ал.3 АПК, като провери обезпечен ли е размера, на определените с решението задължения (митнически и за ДДС).

Отговорът на тази въпрос е положителен, тъй като е налице представена валидна б. гаранция и анекси към нея, която обезпечава задълженията, определени с оспореното решение.

По изложените съображения, на основание чл. 220 и 221 ЗМ във вр. с чл. 166 ал. 3 и 4 АПК , съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

СПИРА, допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на решение № 32-107910/12.09.2014 година на началник МП ”Пристанище Бургас център”, ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ на б. гаранция № 13997/03.14 от 14.03.2014 година от БНП ПАРИБА С.А.- клон София и анексите към нея.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд - в  седемдневен срок от съобщаването му.

        

 

 

                                               СЪДИЯ:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.03.2015 година от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: