ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 12.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На дванадесети май                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2103 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 16:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М., с пълномощно по делото и юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА молба от вещото лице Л., с която моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата и да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до настоящия момент анализите на процесния продукт не са готови.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде възможност на вещото лице да изготви назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо Председател, моля да приемете становище, в което е направено уточнение на доводите, касаещи оспорване на митническата лабораторна експертиза и тарифното класиране на продукта.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, във връзка с изслушани до настоящия момент по други идентични дела в Административен съд Бургас заключения и предвид даденото становище от вещото лице, което бе застъпено в решението на Съда на Европейския съюз по дело № С-330/2013 г. и решение на Върховен административен съд, че методът Приложение А е некоректен и изразеното от нея становище, че най-подходящ метод за определяне на тегловно съдържание на ароматни съставки е методът ASTM D 2007, в молби, депозирани от същата, тя е поискала използването на друг алтернативен метод, а именно метод ASTM D 2549 и във връзка с изслушани вече по други идентични дела заключения, в които вещото лице напълно си противоречи в изводите, моля да допуснете допълнителна задача към допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза. Имайки предвид компетенциите на същото вещо лице, държим експертизата да бъде изготвена от нея, предвид факта, че същата е запозната с материята и изводите са именно нейни. Същата, като специалист в областта на нефта и газа да извърши изследване по метод, който по безспорен начин да установи тегловното съдържание между ароматни и неароматни съставки в процесния продукт и по-конкретно определения критерий за правилно тарифно класиране на стоката, предмет на настоящия спор в позиция 2707 или в позиция 2710. Алтернативно, в случай, че вещото лице не може да извърши изследване по метод, който да установи тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки, да се извърши изследване по метод Приложение А, посочен в глава 27 от Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура и използван от митническите лаборатории в целия Европейски съюз.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По повод искането за допускане на допълнителна задача към съдебно-химическата експертиза, отбелязвам, че в самата молба, която беше представена, се съдържат предположения какво би било заключението на вещото лице още преди то да е извършено. В случая се цитират заключения по други дела, което е абсурдно.

Освен това, самата молба е оформена като твърдение по същество, а не като конкретна задача. В същата е поискано да бъде извършено повторно изследване по Приложение А, което е извършено вече от митническа лабораторна експертиза и считам за недопустимо административният орган да се опитва да санира допуснатите от него неточности при провеждане на административното производство.

Моля молбата да не бъде уважавана.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Присъединявам се към казаното от колегата. Считам, че молбата за възлагане на допълнителна съдебно-химическа експертиза е недопустима в днешно съдебно заседание, защото АПК във връзка с ГПК предвижда процесуален ред за допускането на допълнителна експертиза и това може да стане само след като е слушано заключение на вещото лице по вече допуснатата такава. Именно с оглед твърдения на ответника по едно заключение, каквото е изслушано вече, с определение на съда за неговата необоснованост и непълнота, може да се прави искане за допълнителна тройна и каквато е допустима експертиза по закон. Моля да съобразите, че по аналогични дела подобни искания не бяха уважени дотолкова, доколкото не е спазен процесуалният ред. Това следва да стане едва след като бъде изслушано заключението на вещото лице. Считаме, че е недопустимо от собствената си процесуална пасивност ответникът да черпи права и с оглед равнопоставеността на страните считам, че на същите следва да бъдат предоставени равни права за упражняване на равни права в процеса и спазване на реда за допускане на експертизи.

Считаме, че исканата допълнителна съдебно-химическа експертиза е недопустима дотолкова, доколкото от всички събрани доказателства се установи, че коректен метод за установяване съотношението на ароматни и неароматни съставки не съществува. Искането за допускане при условията на алтернативност изследване на продукта по Приложение А представлява от една страна шиканиране на процеса дотолкова, доколкото ответникът в N на брой съдебни заседания заявява, че се ползва от митническата лабораторна експертиза, а и друго не може да има, защото въз основа на резултата от нея е издаден съответният административен акт, обжалван от нас в настоящото производство, още повече, че имаме общо 150 дела на брой, едно решение на Съда на Европейския съюз, в които изрично се подчертава, че този метод е некоректен за анализиране на ароматни съставки и националният съд е този, който следва да определи кой е коректният метод. Освен това, в т. 51 от решението на Съда на Европейския съюз изрично е упоменато, че за класирането на даден продукт следва да се вземат предвид обективните негови свойства и характеристики, а не един показател, а именно съотношението на ароматни и неароматни съставки.

Моля да задължите ответника да представи всички първични записи, водени по време на анализ на арбитражната проба по метода по Приложение А от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, съпътстващи анализа му в Митническа лабораторна експертиза, която експертиза установява наличието на ароматни и неароматни съставки, а методът от своя страна установява наличието на ароматни и неароматни въглеводороди, а съгласно решението на Съда на Европейския съюз тези две понятия не са идентични, с оглед което Ви моля да се представят първичните записи, от които да се види как е приложен методът по Приложение А и как е анализиран продуктът, каква информация е дал за съдържанието на ароматните въглеводороди. Това са работни листи, работни тетрадки, извлечения от журнали.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Държим да се допусне допълнителната задача към експертизата, тъй като самата експертиза все още не е била започнала да бъде извършвана, изследванията не са започнали. Още повече, че считаме, че тъй като другата страна оспорва митническата лабораторна експертиза, именно от гледна точка, че не е извършена от акредитирана лаборатория, че била зависима лаборатория, в тази връзка молим, ако вещото лице не може да намери друг метод да извърши експертизата, който да даде окончателно достоверно резултати по отношение съотношението на ароматни и неароматни съставки, да бъде извършено по Приложение А.

 

По искането за допускане на допълнителна задача към допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза съдът счита, че същото е относимо и необходимо във връзка с предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача към допусната допълнителна съдебно-химическа експертиза, като определя допълнителен депозит в размер на 100 лева, вносими от ответника по сметка на Административен съд Бургас в 10-дневен срок от днес, като в същия срок следва да се представят доказателства за внесения депозит, след което да се уведоми вещото лице.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи всички първични записи, водени по време на изпитването на продукта в митническата лаборатория.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.07.2016 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: