О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер    2517                 18.10.2018г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, XXII-ри състав, на осемнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Съдия: Яна Колева

 

като разгледа адм.д. №2102 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е  по   реда  на чл.145 – 178  АПК.

Образувано е по  жалба  на  Д.И.Н.,*** срещу Решение на Дирекция „Бюро по труда“ за прекратяване на регистрацията на Д.И.Н..

С разпореждане №3638 от 06.08.2018г. съдът е дал указания за посочване на административния акт с номер и дата, които е предмет на жалбата. До жалбоподателя е изпратено съобщение на постоянния му адрес:  гр.Бургас, к-с „Славейков“, бл.50, ет.17, ап.6, посочен от него в жалбата. Призовката е върната по делото, получена от адв. Н. Н., за когото не е представено пълномощно по делото, поради което е разпоредено изпращането на нова призовка. На 04.09.2018г. е изпратена нова призовка, която се е върнала с отбелязване от длъжностното лице по призоваването, че при три посещения на 11,18,26.09.2018г. не е открито и са поставени съобщения за получаване на призовката. Последвало е още едно разпореждане, съгласно което жалбоподателят е следвало да бъде уведомен по телефона, поради невъзможност за призоваване на постоянния адрес, за нередовностите на жалбата, срок за отстраняването им, последиците при неотстраняване, разпоредбата на чл.40 от ГПК и последици при неизпълнението. На 05.10.2018г. жалбоподателят е бил уведомен за разпореждането и съдържащите се в него указания. Определеният 7-мо дневен срок е изтекъл на 15.10.2017г.  До настоящия момент не са изпълнени указанията. Ето  защо  и на основание чл.158, ал.3 вр. с ал.1, вр. с чл.151, ал.1, т.3 от АПК  жалбата следва  да  бъде  оставена  без разглеждане, а  производството  по  делото – прекратено. 

По изложените съображения, на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ       :

 

ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ   жалбата  на Д.И.Н.,*** срещу Решение на Дирекция „Бюро по труда“ за прекратяване на регистрацията на Д.И.Н..

ПРЕКРАТЯВА  производството  по  адм.д.№ 2102/2018г. по описа  на  Административен съд Бургас.

Определението  може да се обжалва с частна жалба пред ВАС  на  РБ в 7 дневен срок от  съобщението  за постановяването му.

 

СЪДИЯ: