ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г. С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2102 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Т., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. Д.Д. c пълномощно, находящо се на лист 14 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.П.П., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Д.Д. c пълномощно, находящо се на лист 15 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.В., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Д.Д. c пълномощно, находящо се на лист 13 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Х.В., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. Д.Д. c пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Х.В., редовно призована, не се явява. Представлява се  от адв. Д.Д. c пълномощно, находящо се на лист 16 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.Т., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Д.Д. c пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на СГКК – гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „С.“ ЕООД редовно призована, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „С.“ ООД редовно призована, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Н.Н. редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.К.В. редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.Н. редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.С.Н. редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Т. редовно призован, не се явява  и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Ц.К. редовно призована,не се явява. Вместо нея адв. К.Г., преупълномощен от адв. Г., процесуален представител на заинтересованата страна, съгласно представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Ш. редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.Ж.Б. редовно призована, не се явява  и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Д.К. редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Д.К.-П. редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.К. редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Д.К. редовно призован, не се явява и  не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Я.К. редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Н.Н. редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.С.Г. редовно призован, не се явява  и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.Г. редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.П.Д. редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.Н. редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Г.П.Т., К.П.П., Г.К.В., Е.Х.В.,  С.Х.В. и Д.Д.Т. против заповед №18-3822/30.05.2017 г. на началника на СГКК – гр. Бургас, за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас,  Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ07079, засягащо имоти с идентификатор *****по кадастралната карта на гр. Бургас.

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания. Нямам подготвена молба за съдебно-техническа експертиза. Моля да ми бъде дадена възможност в кратък срок да формулирам конкретни въпроси.

В действителност се водиха разговори между заинтересованите страни за опит за извънсъдебно уреждане на споровете с идея да се промени, да се оттегли искането за изменение на кадастъра със заинтересованата страна в съседния парцел.

АДВ. Г.: Заявявам, че от името на моята доверителка предложение за постигане на споразумение не е правено от страна на жалбоподателя. И такова не ми е известно.

В тази връзка моля - нека жалбоподателят да уточни с коя от страните са водени тези разговори и какво е било предложението, защото все пак наистина е възможно да се сключи определена спогодба с условия, за които моята доверителка трябва да е известена.

АДВ. Д.: Едно от предложенията, които разисквахме с голяма част от съсобствениците от четирите кадастрални имоти, беше да се предприеме процедура по изменение на регулационната граница между имотите, която неправилно в настоящия момент е отразена по действащия план, съответно да бъде оттеглено искането за изменение на кадастралната карта, тъй като сега съществуващото заснемане в кадастралната карта отразява фактическото разположение на имотните граници, каквото съществува в повече от 30 години, и в този смисъл обстоятелството, че регулационната линия в същност трябва да бъде променена, което предвиждахме, че може да стане по взаимно съгласие. По този начин няма да бъдат засегнати правата на лицата от трите имота, на които в момента изменението на кадастралната карта предвижда част от техните имоти да преминат към имот 163 - този който предстои да бъде застроен.

АДВ. Г.:  Говори се за няколко имота. Не ми е ясно коя точно граница е било предложено да бъде променена. Аз представлявам собственик на единия от тези три имота.

 

Съдът счита, че СЛЕДВА ДА ДАДЕ допълнителна възможност на адв. Д. да формулира задачи към поисканата съдебно-техническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ двуседмичен срок от днешното съдебно заседание за процесуалния представител на жалбоподателите – за представяне на въпроси, с копие за заинтересованите страни по делото.

 

Съдът ще се произнесе в закрито заседание по допустимостта и относимостта на формулираните въпроси след като предостави възможност на заинтересованите страни да вземат отношение по предложените задачи.

 

Съдът УКАЗВА на адв. Д., че при следващо отлагане на делото без основателна причина, разноските по делото следва да бъдат понесени от жалбоподателите.

 

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 23.01.2018 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: