ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести март                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г. С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2102 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Т., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. Д.Д. c пълномощно, находящо се на лист 14 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.П.П., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Д.Д. c пълномощно, находящо се на лист 15 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.В., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Д.Д. c пълномощно, находящо се на лист 13 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Х.В., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. Д.Д. c пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Х.В., редовно призована, не се явява. Представлява се  от адв. Д.Д. c пълномощно, находящо се на лист 16 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.Т., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Д.Д. c пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на СГКК – гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „С.“ ЕООД редовно призована, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „С.“ ООД редовно призована, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Н.Н. редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.К.В. редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.Н. редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.С.Н. редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Т. редовно призован, не се явява  и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Ц.К. редовно призована, не се явява. Вместо нея адв. К.Г., преупълномощен от адв. Г., процесуален представител на заинтересованата страна, съгласно представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Ш. редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.Ж.Б. редовно призована, не се явява  и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Д.К. редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Д.К.-П. редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.К. редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Д.К. редовно призован, не се явява и  не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Я.К. редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Н.Н. редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.С.Г. редовно призован, не се явява  и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.Г. редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.П.Д. редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.Н. редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.С.С. се явява.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение /26.02.2018 г./ по съдебно-техническата експертиза на вещото лице Д.С..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Д.С.С. – 50 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Д.: На отговора по първия въпрос отговаряте, че според Вас правата на собствениците не са засягат, тъй като промяната на кадастралната карта е в регулационната линия. Подробно запознахте ли сте с всички нотариални актове? Тъй като не сте описали по нотариални актове идеалните части за собственическите права или принципно сте отговорили на въпроса, че смятате, че правата на собствениците не са засегнати?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, запознала съм се с документите за собственост и смятам, че техните права не се засягат, защото се провежда регулацията.

АДВ. Д.: Констатирали ли сте какви идеални части от кои имоти какво е прехвърлено, в какъв обем са правата, по кой план? В отговора на въпрос 7 вещото лице отговаря, че има заповед от 2005 г., с която е променяна кадастралната карта - на стр.4 е приложено копие от това изменение на кадастралния план. Между 2005 г.и 2018 г. също са извършвани сделки и по тях констатирали ли сте съответно според кой план, в какъв план, какви права са прехвърлени? Как сте констатирали, по какъв начин стигнахте до извода, че правата на собствениците не се засягат?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Разгледала съм нотариалните актове, приложени към делото. Не е променяна регулацията. Описана е собствеността по регулация, но не съм проследявала идеалните части на всеки как се изменят в годините. Принципно съм разглеждала имота урегулиран като цяло.

АДВ. Д.: На втори въпрос отговаряте дали са засягат съществуващите постройки. За кои огради става въпрос, в кои имот? Има 3 имота. В два от тях оградите всъщност са сгради. В третия имот има ограда. Не сте посочили оградите преди промяната дали  не отговарят на оградите, материализирани на място. Това за всички имоти ли се отнася и можете ли да разграничите за всеки един засегнат имот по-конкретно какво всъщност не се засяга?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Приложила съм комбинирана скица, в която си личи как се застъпва имотът, отразен в кадастралната карта и имотът по регулация, както и съществуващото положение на място - с различни цветове съм показала как се изменят. Написала съм УПИ-тата. Така, че се вижда кое УПИ къде е.

АДВ. Д.: Вие ли изработихте комбинираната скица или я ползвахте от преписката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Ползвала съм данните и от преписката, но комбинираната скица съм изработила аз.

АДВ. Д.: Кога правихте оглед на място и измерване в присъствието на коя отстраните?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не е присъствала никоя отстраните. Нямах проблем с достъпа до имота откъм кадастрален № ***.

АДВ. Д.: В имот  с идентификатор162, който е по средата, сградата, която остава в имот 163 – сграда 1, е засегната от изменението. Нея приемате ли я като ограда по повод отговора Ви на въпрос 2? Вещото лице в отговора си на въпрос 2 имало ли е предвид имот 162 и това, че на място ограда няма, а като граница служи самата сграда.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: За сграда я считам. Да, границата е сградата, но като се има предвид, че не се засяга, съм имала предвид, че не се променя контура на сградата при промяната на кадастралната карта. Това съм имала предвид. Границата по проекта за промяна на кадастралната карта минава през нея.

АДВ. Д.: Отговаряте на въпрос 3, че проектът за изменение на кадастралната карта не отразява съществуващите имотни граници. Извършвана ли е след одобрението на плана през 2009 г. някаква процедура по отстраняване на непълноти и грешки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не, няма издадена заповед за имотите, от която да се види, че има промяна след влизане в сила на кадастралната карта. Промяна заради непълноти и грешки винаги става със заповед.

АДВ. Д.: По отговора на въпрос 9- засегнатите сгради- кои сгради сте имали в предвид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Сградата с идентификатор точка 1 в имот 162.1.

АДВ. Д.: По отношение на имот 164 - в преписката са представени документи, от които е видно, че това е хотел, в който има подземен паркинг. Паркингът е засегнат, тъй като с изменението на кадастралната карта се предвижда част от паркинга да остане в съседния имот. За тази сграда разрешението за строеж проверили ли сте го?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, проверила съм го.

АДВ. Д.: Както разбирам, сградите не са нито законни, нито търпими. Подземният паркинг не представлява ли част от сградата, която е построена съобразно разрешението за строеж на хотела, изградена в имот 164?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Когато е издавано разрешението за строеж, отстоянията са спазени в УПИ-то, като се дават на партера  на кота нула.

АДВ. Д.:  Визата проектиране - запозната ли сте с нея? За кота нула - визата за проектиране не е ли тя е първичният документ, въз основа на който се издава разрешение за строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, тя е за кота нула. За кота нула всичко е наред. Застъпването е на подземния етаж.

АДВ. Д.: Визата за проектиране е издадена по правата регулационна линия ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, в трасировъчния чертеж, който е представен, не е отразена дължината от дъното на парцела. Като не е отразено разстоянието, в годините, когато е издаване разрешението за строеж, не е имало друг регулационен план. В никои от тези години не е имало друг регулационен план, затова считам подземният етаж е трябвало да бъде в имота.

АДВ. Д.: Визата за проектиране за тази сграда - с нея запознахте ли се? За годините как е било разрешено построяването на сградата, освен трасировъчния план?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Визата за проектиране е на кота нула.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Д.: Задайте друг въпрос! Този няма връзка със спора.

АДВ. Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението. Моля същото да не бъде приемано.Считам заключението, че е непълно. Отговорите са прекалено общи. Не са посочени никакви конкретни данни, които да ни предоставят възможност за детайлен анализ на отговорите, за да разберем конкретно какво е имало предвид вещото лице, когато е давало отговорите на въпросите. Освен това в отговора на въпрос 1 се съдържат по-скоро предположения и изводът, че правата на собствениците не са засегнати, не е обоснован с никакви конкретни данни.

АДВ. Г.:  Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът ПРЕДЯВЯВА на вещото лице лист 89 от приложеното административно дело №2382/2017 г. по описа на Административен съд Бургас.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предявявам Ви представени протокол за строителна линия ниво. Отразеното в него като графична част съответства ли на трасировъчния план, по който отговаряхте току-що на въпросите, зададени от процесуалния представител на жалбоподателите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, съответства.

 

Съдът предвид отговорите, дадени от вещото лице,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (300 лева).

(РКО изд.06.03.2018 г., сума 300 лв)

АДВ. Д.: Моля да бъде назначена повторна експертиза, която да отговори на същите поставени въпроси и същата да бъде изготвена от друго вещо лице.

АДВ. Г.: Възразявам. Считам, че изготвеното заключение е изчерпателно  и обосновано. Изготвени са и графични части към него, което доказва безспорно и извършените заключения на вещото лице и не са основания за възникване на каквито и да са противоречия в това заключение.

По направеното искане за допускане на повторна експертиза съдът СЧИТА следното:

Съгласно чл. 201 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, повторно заключение се възлага, когато извършеното е необосновано или е възникнало съмнение за неговата правилност. Заключението, представено от инж. Д.С., е обосновано. То не е многословно, но в него се съдържат систематично изложени писмени изводи за фактите, които е установило вещото лице и тези писмени изводи съвпадат с изготвените графични приложения. Съдът счита, че вещото лице е отговорило на всички поставени задачи и в този смисъл неговото заключение е обосновано. За съда към настоящия момент не съществува съмнение за правилността на изводите на вещото лице. Немногословното заключение не означава непременно, че то е неправилно. По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Д. за допускане на повторна експертиза.

 

АДВ. Д.: Моля да допусне извършването на тройна експертиза със същите задачи, като се предостави възможност и за поставяне на допълнителни въпроси, като на вещите лица да им бъде указано, че следва да извършват огледа и измерването след предварително уточняване на ден и час с мен като процесуален представител, за да осигуря присъствието на жалбоподателите.

АДВ. Г.: Предоставям на съда.

 

По искането на адм. Д. за назначаване на тричленна експертиза със същите и допълнително формулирани задачи, съдът СЧИТА, че то е неоснователно. В представеното заключение, а и при разпита на вещото лице, не се установиха обстоятелства, свързани с допуснати от вещото лице изчислителни грешки при измерване на разстояния.

Заявяването на нова експертиза със същите и допълнителни задачи е резултат от предходни твърдения на процесуалния представител на жалбоподателите във връзка с вече приетото заключение, твърдения по които съдът се произнесе като отхвърли искането за назначаване на повторна експертиза.

Съдът счита, че разширяването на броя на експертите няма да доведе до резултат, който би бил по-различен от резултата, постигнат от инж. Д.С. с допуснатата и приета съдебна експертиза. Още повече,че процесуалният представител на жалбоподателите не изисква експертиза с участието на експерти с различни  познания в различни сфери на науката или техниката, а просто изисква по-голям брой специалисти със същата специалност.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТХВЪРЛЯ  искането за назначаване на тричленна експертиза.

 

АДВ. Д. КЪМ СЪДИЯТА: Имам още едно искане.

СЪДИЯТА КЪМ АДВ. Д.: Кажете!

АДВ. Д.: Моля да се приеме, като се отдели спорното от безспорното и заключението по въпрос 9, че сградата по идентификатор 164 е законна, за което има представени документи. Да се приеме, че сграда с идентификатор ***, част от която е изграденият подземен гараж, е законна и същата е засегната от процесното изменение.

СЪДИЯТА КЪМ АДВ. Д.: Законосъобразността на един строеж и неговата търпимост са правни въпроси. Съдът по тези въпроси се произнася със съдебния си акт било в мотивите, било в диспозитива, в зависимост от естеството на правния спор. Действително при формулирането на въпросите към настоящата експертиза, съдът е допуснал и девети въпрос. Изводите на експерта в тази насока, обаче не обвързват съда  и по юридическите въпроси съдът е този, който е компетентен да се произнесе със съдебния си акт. Към настоящия момент съдът няма готовност да се произнесе по въпрос, по който адв. Д. е поискала постановяването на изрично определение, с което да се отдели спорното от безспорното.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Д. за произнасяне с изрично определение в насоката, в която бе поискано.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна. Затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ. Д.: Моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразна и нищожна оспорената заповед. По изложените в жалбата съображения считам,че безспорно в настоящото производство бе повдигнат основателен спор за собственост, при наличието на който само по себе си производството по изменение на кадастралната карта не може да приключи с потвърждаване на заповедта до разрешаването на материално-правния спор. С оглед на това моля да се произнесете.

Моля да ми бъде предоставен срок за допълнителни писмени бележки.

Моля да ми бъдат присъдени направените разноски.

АДВ. Г.: Моля да оставите без уважение жалбата срещу обжалваната заповед, която считам, че е законосъобразна и постановена в съответствие с материалните и процесуалните разпоредби на съответния закон.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: