ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми февруари                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2102 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.Г.П. се явява лично и с адвокат К..

Не се явяват жалбоподателите Я.А.К. и З.С.К., редовно уведомени. За тях- адвокат Д.П..

За ответника- главен архитект на Община Бургас се явява юрисконсулт Р..

Заинтересована страна С.М.М. се явява лично и с адвокат Й.П..

Явява се вещото лице инж.З.А..

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото молба от заинтересованата страна С.М.. Преписи от молбата се връчиха на страните.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

З.Ч.А., 75г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Вещото лице А. на въпросите на адвокат П.: В констативната част, на стр.6., където е коментирано искането, подадено на 25.10.2016г., е добавена и г-жа П., която участва и като представител на етажната собственост. Просто е добавено лично и като управител на етажната собственост. В отговора на въпрос 2, на стр.7 от заключението е посочена изчислена площ от 1,60 м., която площ е изчислена от екзекутивния чертеж, чрез геометрични фигури. На място не е правено замерване, няма как да се направи замерване. При изготвяне на заключението съм се запознала с техническото досие, заповедната книга и актовете. Актовете са подписани от водещия конструктор.

Вещото лице А. на въпросите на юрисконсулт Р.: Екзекутивната документация няма съгласуване с лицето, което упражнява технически контрол, както и не е заверена от М.. Помещението на стълбището и на ел.таблото са общи части. В издаденото разрешение за строеж не се говори за общи части, а за приземен етаж. Не се променят общите части от отклоненията, направени от основния проект и установени с екзекутивния строеж. Не съм изследвала горните етажи на сградата. Изследван е калканният зид, който тръгва от сутерена. Това е наложено във връзка с условието да бъдат запазени съществуващите сгради в съседния парцел. Изместването на този зид се дължи на тази причина. Конструкцията на сградата е приета от конструктора, всичко е прието. В конструктивната документация има затваряне на шахти. Канализацията от горните етажи върви по вертикала към санитарните възли. Към експертизата не е поставена задача за канализацията от горните етажи. Общи части на водопроводната мрежа са вертикалите и те са запазени. В шахтите има промяна, защото има промяна в магазините с този преграден зид, който е преместен и с тези нови санитарни възли в магазин 4 и 5. Сградната ВиК инсталация, при обособяване на новите мокри помещения в приземния етаж, не засяга вертикалната инсталация. Всички мокри помещения са в една вертикала. Така, както се отводняват етажите, така се отводняват и тези от приземния етаж - в шахти. Не е задължително да има шахти. В основния проект има начертани шахти. В екзекутива също, но не е означено за какво служат тези шахти. Има една шахта по основния проект, която в случая е отпаднала. Две са, но едното е отвор, обозначени са, но не е отбелязано за какво е тяхното предназначение. Промяната в броя на обектите не изисква промяна в сградната ел.инсталация. По принцип говорим само за приземния етаж, захранването е от главното ел. табло. Би трябвало да има 4 електромера. На главното табло има празно място, като не е сложен електромер, но ел.таблото не е обща част. Общите части, които могат да доведат до промяна в площта, са стълбищните клетки, половината от калканния зид. Във връзка с фондирането на сградата, сградата има едно леко завъртване, което е наложило не толкова промяна, а завъртване на самите конструктивни елементи, които са приети от конструктора. Завъртване означава, че има леко изместване на стоманобетоновата шайба по калкана, по другата улица. Четирите шайби са приплъзнати и са със същото армиране, същата марка бетон, просто са приплъзнати, заради запазване на старите сгради. Конструкцията и натоварванията на сградата не са променени във връзка с това приплъзване. За това изместване (приплъзване), ако конструктора не е счел, че трябва да има преработване, то той го е вписал в заповедната книга. Това е просто заповед, която е приета и изпълнена. В заключението е посочено, че екзекутивът не е заверен от конструктора, но наблюдаващият конструктор го е приел това приплъзване. На стр. 12 от заключението е посочено, че фондирането на новостроящата се сграда трябва да покрива размерите на старата съществуваща сграда. След като основите на старата съществуваща сграда са подляти, тъй като фондирането на новата сграда е на по-голяма дълбочина, което е наложило усилване, или подливане на основите на старата сграда, след което калканният зид и шайбата следват стената на съществуващата сграда. Това нещо е оформено не в проект, а в заповедите в заповедните книги на конструктора. Това е решение на конструктора, който си е дал указанията по този начин и е счел, че не трябва да има проект. Не съм аз човекът, който може да каже за решението на конструктора.

Вещото лице А. на въпросите на адвокат П.: За насрещната страна правих един протокол за етажна собственост. Заключението се базира изцяло на екзекутива. Партерният етаж не е изпълнен съгласно инвестиционните проекти, той е изпълнен по екзекутива.

Заинтересованата страна М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 510 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесените предварителни депозити.

 

Адвокат П.: На вещото лице е възлагано да извърши частна техническа експертиза, поради което считаме, че вещото лице е пристрастно. Считам, че част от отговорите бяха дадени уклончиво. Представям като доказателство изготвената частна техническа експертиза, която е приложена към отговор на искова молба по гр.д.2822/2016г. по описа на районен съд Бургас.

Адвокат П.: Представям актове, изготвени по време на строителството, касаещи кота 0 и кота +3,70, декларация от водещия конструктор и съгласуван екзекутив от конструктора, независимо, че са приети поетапно. Разполагаме и със снимков материал, с който се онагледява процесната сграда.

Заинтересованата страна М.: Възразявам да се приемат по делото снимки. Не е ясно кога и от кого са направени и считам, че нямат нищо общо с настоящия спор.

 

СЪДЪТ констатира, че в приложеното по делото писмо рег.инд. № 94-01-3628/1/ от 01.11.2016г. се съдържа по същество изричен отказ за регистриране на процесния строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация. С оглед на това, УКАЗВА на жалбоподателите да заявят дали поддържат жалбата си срещу мълчалив отказ.

 

Адвокат П.: Писмото от 01.11.2016г. е изричен отказ. Той е представен по делото, когато бяхме в предходното съдебно заседание. Поддържаме жалбата по направен мълчалив отказ, като считаме, че изричният не е издаден в срока. В предходното съдебно заседание, когато се входира това писмо от процесуалния представител на ответника, същият заяви, че това е изричен отказ, т.е. писмото, което ние получихме в по-късен момент в самото заседание, се счита за изричен отказ. Поддържам жалбата против мълчаливия отказ и против изричния отказ посочен в писмо № 94-01-3628/1/ от 01.11.2016г. Поддържам жалбата против отказа за въвеждане в експлоатация. Моята жалба за мълчалив отказ е в срок.

Адвокат К.: Присъединявам се към казаното от колегата П..

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на пълномощниците на жалбоподателите, приема, че предмет на съдебната проверка за законосъобразност е изричен отказ на изпълняващия длъжността Началник отдел „КСВЕ“ при община Бургас, обективиран в писмо рег. инд. №94-01-36628/1/ от 01.11.2016г. (л.17) издаден въз основа на искане вх.№94-01-36628/25.10.2016г. за регистриране на строеж V категория и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на същия.

СЪДЪТ, на осн. чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че следва да ангажират доказателства за наличие на условията за въвеждане в експлоатация на процесния строеж, предвидени в ЗУТ.

 

СЪДЪТ, с оглед заявения от пълномощниците на жалбоподателите предмет на спора, намира, че следва да бъде конституиран като ответник в производството началникът на отдел „КСВЕ“ при Община Бургас, комуто са делегирани правомощия с приложената по делото заповед № 494/23.02.2016г., а главният архитект на общината да бъде заличен като ответник. Следва да бъде отменено определението от предходното съдебно заседание, с което е открито производство по оспорване на писмо рег. инд. №94-01-36628/1/ от 01.11.2016г., доколкото същото е предмет на съдебната проверка за законосъобразност и за верността на съдържащите се в него констатации съдът дължи произнасяне на осн. чл. 168, вр. чл. 146 от АПК. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА изпълняващия длъжността началник на отдел „КСВЕ“ при община Бургас като ответник в производството.

ЗАЛИЧАВА гл.архитект на Община Бургас като ответник.

ОТМЕНЯ протоколното определение от 14.12.2016г., с което е открито производство по оспорване на писмо рег. инд. №94-01-36628/1/ от 01.11.2016г.

 

СЪДЪТ, с оглед осигуряване възможност на новоконституирания ответник да реализира процесуалните си права, намира, че делото следва да се отложи делото за друга дата, за която същият да бъде призован. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.03.2017г. от 11.30ч., за които дата и час да се уведоми новоконституираната страна

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: