ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети март                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2102 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.Г.П. се явява лично и с адвокат К..

Жалбоподателите Я.А.К. и З.С.К. се явяват лично и с адвокат Д.П..

За ответника- изпълняващия длъжността началник на отдел „КСВЕ“ при община Бургас се явява юрисконсулт Р..

Заинтересована страна С.М.М. се явява лично и с адвокат Й.П..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от община Бургас с приложени към него длъжностни характеристики за длъжностите началник отдел и главен експерт в отдел „КСВЕ“, съобразно определението на съда от предходното съдебно заседание.

Съдът констатира, че в предходното съдебно заседание не са приети доказателствата, приложени към молбата на заинтересованата страна С.М..

 

Адвокат П.: Поддържам становището си, което съм депозирала на 10.02.2017г. Моля също така, с оглед указанията, които дадохте в съдебното заседание на 08.02.2017г., да заявя първо, че ще се ползвам от доказателствата, които са приложени от административния орган по искането ни, във връзка с доказателствената тежест. Ще се ползвам от всички тези документи. Освен това моля да приемете и допълнителни доказателства, които представям: решение по в.гр.д. 1948/2016г. на Окръжен съд Бургас, актове за приемане на извършени СМР, описани в акт №15 плюс декларация от инженер-конструктора на сградата инж. С., както и заверен екзекутив, касаещ процесните помещения, декларация за съответствие на стоманата.  Моля също така да се извърши поправка на техническа грешка в становището ми от 10.02.2017г., като вместо писмо от 26.06.2016г. да се чете писмо от 01.11.2016. Във връзка със становището на новоконституирания ответник ще искам да соча доказателства, искам нови доказателства. Екзекутивната документация е заверена от още някой.

Юрисконсулт Р.: По така представените днес доказателства отбелязвам, че няма дата на новата екзекутивна документация. Това, което е представено има подпис на общината, че е прието, а тук има печат на общината, но този екзекутив се различава от това, което е представено от административния орган и отново не е подписан от една от страните. По доказателствата- тъй като в първото заседание по делото беше оспорен констативен протокол от 31.10.2016г., но не беше уточнено оспорване по отношение на автентичността ли е или по отношение на изявлението в самия документ и във връзка с автентичността на оспорения документ представям длъжностни характеристики на г-жа Д. и г-жа Косева. Това са другите лица подписали този протокол, а самите длъжностни характеристики съдържат подпис на лицата. Тъй като едното лице вече е пенсионерка, представям и заповедта за прекратяването на трудовите правоотношения.

Адвокат П.: Не оспорваме автентичността, а само съдържанието на този констативен протокол.

Юрисконсулт Р.: Няма да соча други доказателства.

Адвокат П.: Възразявам по последното становище, с характер на жалба от жалбоподателя против изричния отказ, представен след последното заседание от 10.02.2017г. Оспорваме представените документи в днешното съдебно заседание от страна на жалбоподателката П., като неотносими към процеса, както и че нямат връзка с екзекутива, на който се позовава жалбоподателя. Искаме да представим доказателства. Представям писмо от главния архитект до доверителя ми.

Заинтересованата страна М.: Оспорваме представената в днешното съдебно заседание декларация на инж.Константин С.. Същата първо не е датирана. В тази връзка в днешното съдебно заседание представяме декларация от същото лице, инж. Константин С., където се твърди, че след обстоен преглед на строителните книжа строежът е изпълнен в отклонение на одобрения инвестиционен проект.

Адвокат П.: Те представиха екзекутив, подписан от това лице и декларация. Доколкото жалбоподателите са се снабдили с такава декларация, ние също се снабдихме с такава декларация и искаме да докажем, че твърдението им не е вярно. Няма да сочим други доказателства.

Юрисконсулт Р.: Няма да соча други доказателства.

Адвокат К.: Моля, при режим на довеждане, да ни допуснете един свидетел. Искането ни е свързано с факта, че извършеното преустройство, е станало по волята на всички собственици на трите магазина в партерния етаж, където се твърди, че има извършени строителни действия в отклонение на строителните книжа, както и че изграждането на тази стени, разделяща магазин №4 и намаляваща квадратурата на магазин №5 , която квадратура отива към магазин №3 и №4, е станала по изричната воля на собствениците, както и договорката дадена в нотариален акт за замяна и по-точно в т.ІІІ, в която изрично лицата М. и П. поемат ангажимент, че преди издаване на удостоверението за ползване, те ще извършат промяна в инвестиционния проект и обединяването на магазин №3 и №4 като един магазинен обект.

Адвокат П.: Извършените изменения фактически на място са отразени в екзекутива, който е задължителен, с оглед изисквания на чл.175 от ЗУТ. Свидетелят ще установи, че г-н М., включително с баща си, имаха съгласие и изискване да бъде изградено съобразно уговорките в нотариалния акт, така че това е извършено със съгласието на тези хора, които всячески желаят сградата да не бъде приета.

Юрисконсулт Р.: По направеното доказателствено искане се противопоставям, тъй като съгласието следва да бъде изразено в писмена форма, съгласно разпоредбите ЗУТ.

Адвокат П.: Възразявам по направеното искане. Считам, че твърдението следва да се удостовери с проект за преработка, като свидетелските показания не могат да заместя промяната в инвестиционния проект. Жалбоподателят казва, записано е, че условията в акта следва да бъдат запазени, в т.ч. придобитите от доверителя ми идеални части и вещни парва върху имота. Изразяването на устно мнение няма как да замести един проект в неговата цялост.

Адвокат П.: Свидетелят, тъй като заинтересованата страна представиха декларация и твърдят, че волеизявленията са различни от това, което е посочено в представената от нас декларация, в тази връзка, моля да разпитате свидетеля, който е техническият ръководител и чийто подпис стои под повечето документи. Във тази връзка не сме искали да доказва наличието и искането на подписите. За това, в тази връзка искаме свидетелят да установи това извършено строителство, отразено в екзекутива съгласно чие искане е било и дали е било със съгласието на двете страни и имаше ли някакво съгласие да се постави тази стена по този начин.

 

СЪДЪТ намира направеното от жалбоподателите искане за събиране на гласни доказателства за неоснователно и счита, че същото следва да се остави без уважение, доколкото изпълнението на предвидените в закона изисквания относно формата и съдържанието на инвестиционните проекти и екзекутивната документация не може да се установява със свидетелски показания. Представените от страните в днешното съдебно заседание, както и от заинтересованата страна С.М. с писмена молба от 06.02.2017г. писмени доказателства ще спомогнат за изясняване на делото, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към молбата с вх. № 1179/06.02.2017г. от заинтересованата страна С.М. писмени доказателства, както и днес представените от страните решение по в.гр.д. №1948/2016г. на Окръжен съд Бургас, Акт за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция, Акт за приемане на конструкцията, декларация от инж. Константин С. без дата, заповед от 05.01.2017г. на кмета на Община Бургас за прекратяване на трудов договор, два броя длъжностни характеристики за длъжностите началник на отдел „КСВЕ“ и гл.специалист „БКС“, декларация за съответствие № 138/09.12.2016г., екзекутив, декларация от инж. К. С. от 02.03.2017г. и писмо №94-01-42791/23/ от 24.01.2017г. от арх.В. И. главен експерт при отдел „Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура“ при община Бургас.

 

Адвокат П.: във връзка с представените към молбата доказателства, има представен констативен акт. Оспорвам констативен акт № П-22/14.12.2016г. издаден от дирекция „ЦАО“ при община Бургас по отношение на неговата вярност - не са отразени верни обстоятелства. Твърдя, че този констативен акт не е получен от Д.П., Я. и З. Коларови. Административното производство е спряно по отношение на установяване на някои промени в строежа, за което имаме заповед, която моля да приемете като доказателство по делото. Оспорвам верността на отразените обстоятелства.

Адвокат П.: Заявявам, че ще се ползваме от представения констативен акт. Що се отнася до представената заповед, същата е отменена от Административен съд Бургас по адм.д.№226/2017г. Заповедта не е влязла в сила.

 

СЪДЪТ с оглед направеното оспорване и изявлението на заинтересованата страна, че ще се ползва от оспорения документ, на осн. чл.193, ал.2 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на констативен акт № П-22/14.12.2016г., приложен на л.279 от делото.

УКАЗВА на жалбоподателите доказателствената тежест съгласно нормата на чл. 193, от ГПК.

 

Адвокат П.: Във връзка с това оспорване заявявам, че ще се ползвам от приетата експертиза.

 

Адвокат К.: Нямаме други доказателствени искания.

Адвокат П.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Р.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Адвокат П.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед № 124/18.01.2017г. на зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас. 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Моля да уважите жалбата като основателна и доказана. Моля да ми дадете възможност с по-дълъг срок за представяне на писмени бележки. Моля да ми присъдите разноските по делото.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата против отказа на начални отдел „КСВЕ“ при община Бургас като неоснователна и недоказана. Безспорно по делото от всички доказателства се установи, че в екзекутивната документация не е налице съгласието от всички възложители на строежа. По отношение на оспорения констативен протокол, констатираното в оспорения протокол съвпада с установеното от вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза с отговорите на стр.7, отговорът на въпрос 2. Констатациите в констативния протокол съвпадат с констатациите на вещото лице. Моля за срок за представяне на писмени бележки и моля да ни присъдите разноски по делото, включително юрисконсултско възнаграждение.

Адвокат П.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля за по дълъг срок за представяне на писмени бележки и присъждане на разноски и депозит за съдебно-техническата експертиза .

Адвокат К.: Моля да постановите съдебен акт, с който приемате, че депозираната жалба против изричния отказ на община Бургас е законосъобразна и като такава следва да бъде уважена. Наредба №2 за въвеждане на строежите в експлоатация, в чл.14 изрично се указва кои условия трябва да са налице, за да може съответния строеж да бъде въведен в експлоатация. В настоящия случай считаме, че са спазени тези условия. Моля да ни присъдите разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: