ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети декември                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2102 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.Г.П. се явява лично и с адвокат К., надлежно упълномощена.

Не се явяват жалбоподателите Я.А.К. и З.С.К., редовно уведомени. За тях адвокат Д.П., надлежно упълномощена.

За ответника- главен архитект на Община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

Заинтересована страна С.М.М. се явява лично и с адвокат Й.П., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Я.А.К., З.С.К. и Д.Г.П. против мълчалив отказ на главния архитект на Община Бургас за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на жилищна сграда със сутерен, четири магазина за промишлени стоки, два жилищни етажа, терасовиден етаж с домови Ел. и ВиК отклонения, намиращ се в УПИ ІV-2196, кв.11, по плана на ЦГЧ, на гр. Бургас, с идентификационен номер 07079.610.302 по кадастралната карта на гр. Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

 

Адвокат П.: Поддържам жалбата. Моля да приемете доказателствата, представени с административната преписка. Моля също да приемете като доказателства две декларации, с копия за страните. Ще имаме и допълнителни доказателствени искания. Моля да допуснете назначаването на експертиза с въпросите, поставени в молба, която представям. Във връзка с представените доказателства от административната преписка заявявам, че оспорвам писмо № 94-01-36628/1/01.11.2016г. на изпълняващия длъжността началник „КСВЕ“ при Община Бургас инж. Е.Б.. В същото писмо има неверно отразени обстоятелства, както и такива, които не касаят повдигнатия спор. Освен това оспорвам и констативен протокол № ІІ-221/31.10.2016г., същият не е съставен за нуждите и във връзка с производството по чл. 177, ал.4 от ЗУТ. Оспорвам истинността, верността и на писмото, и на протокола. Считам също и че не е относим към спора по делото. Ако приемете същото към доказателствения материал на делото, считам, че същото е ирелевантно към настоящия спор. С оглед становището на другата страна ще имам и допълнителни искания по доказателствата.

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Твърдим, че е налице отказ, макар и наименуван като писмо, който сме представили с преписката, това е писмо с изх. № 94-01-36628/1/ от 01.11.2016г. Този отговор на началника на отдел „Строителен контрол“ е изпратен до жалбоподателите, но същият не е получаван от тях, видно от отбелязването на пратките. Представям оригиналите на писмата на съда, които са с отбелязване „Пратката не е потърсена от получателя“, това са З.С.К., Д.Г.П.. Единствено е получено от С.М.М., поради което ние твърдим, че има постановен отказ. Става въпрос за писмото от 01.11.2016г. не знам защо не са ги потърсили, но ще ги връча на жалбоподателите, които явно са запознати със съдържанието му. Тъй като съм представила екземпляр за съда с административната преписка, представям и на страните, които не са ги потърсили. Моля да приемете преписката, представена от община Бургас, както и допълнително представените доказателства с писмото. По искането и оспорването на цитираните от жалбоподателката документи заявявам, че ще се ползвам от същите. По молбата с искане за допускане на съдебно-техническа експертиза - не възразявам да бъде допусната и изготвено заключение. Няма да соча други доказателства.

Адвокат ПОПОВА: Изцяло се придържам към изявлението на юрисконсулт Р., като в подкрепа на това представям писмено становище, с преписи за страните. Ние също желаем да се ползваме от изричния отказ, който сме получили на 03.11.2016 г. По искането за експертиза считам, че част от въпросите са неотносими към спора, но моля да ми предоставите срок да се запозная подробно с тях, като моля вещото лице изрично да съобразява отговорите на задачите с тази екзекутивна документация. Моля да ми предоставите срок за поставянето на допълнителни задачи към експертизата.

Адвокат К.: Считам, че всички доказателства, които се сочат с писменото становище на заинтересованата страна, вече се намират в преписката и са представени от община Бургас. По отношение на представената въззивна жалба, считам, че същата е ирелевантна за настоящия административноправен спор. Тъй като след адвокат П. не ми беше дадена думата, заявявам и моля да се приемат всички представени с преписката доказателства, както и тези, които адвокат П. представи с копия за страните. Поддържам искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, за която депозирахме молба в писмен вид пред вас. Моля да бъдат допуснати при режим на довеждане двама свидетели, които ще установяват обстоятелствата свързани с изграждане на преградната стена на магазини 4 и 5, и второ - местоположение на санитарните възли, както и по чия инициатива е строителството на място на тези обекти и защо е било извършено по този начин. Има договор за замяна в нотариална форма, в който страните Матеева и П. са дали съгласие преди приемане да подготвят екзекутив, в който са поели писмено съгласие с нотариална заверка, в която има нотариален акт за замяна да извършат съответните действия за приемане с екзекутив. Това са промени водещи до обединяване на магазин 3 и 4 в един обект, както и обособяването на магазин 5 в самостоятелен такъв. Такъв, какъвто е бил според началния проект. Нотариален акт се намира в преписката пред вас.

Адвокат П.: Със свидетели ще уточним, тъй като съм пряк участник в строителния процес, като имаме предвид техническия ръководител на строежа и още един представител на проектантския екип, с което искаме да докажем по чие искане се е наложила тази промяна по отношение на санитарните обекти. Има промяна на заинтересованата страна и писмото, чиито характер не е установено на какво основание е направено и защо точно такова е положението, различаващо се от одобрения проект. За това ще искаме свидетелите. Говорим за факти по екзекутива, за строителния процес, това са фактите. Качествата на свидетелите са две - тук разказа ще бъде свързан с факти и обстоятелства по отклоненията и отразени в екзекутива. Имам още едно доказателствено искане - моля съдът да задължи и изиска от община Бургас да представи длъжностната характеристика на началник отдел „КСВЕ“ и длъжностна характеристика на инж. Е.Б.. Видно от заповедта същата упражнява по съвместителство длъжността на началник „КСВЕ“ на община Бургас. Да представят и длъжностната характеристика на главния експерт от отдел „КСВЕ“ към община Бургас.

Заинтересованата страна М.: Моля да не бъдат допуснати до разпит двамата свидетели, тъй като аз под никаква форма не съм изразявал никакво съгласие, нито писмено, нито устно. Преградната страна е изградена по своеволие от г-жа Д.П., заграбена е тоалетна, а трябваше да имам две тоалетни. Тя е заграбила тоалетната към магазин 5. Новите екзекутиви не съм подписал, изразил съм особено мнение пред нотариус Н.М., за въвеждане сградата в експлоатация, когато бях поканен от Д.П., и няма да дам съгласие, ако не е изградена стената по първоначалния проект.

Адвокат П.- Чувам, че има квалификация, че съм лъжец.

Адвокат ПОПОВА: Считам за недопустими свидетелските показания. Ако е имало някакво съгласие, то би следвало това да се докаже с писмени документи, а не със свидетелски показания и да се въвежда сграда в експлоатация със свидетелски показания е недопустимо.

Юрисконсулт Р.: По представените от заинтересованата страна доказателства със становището, голяма част са представени с административната приписка, с изключение на въззивната жалба, а останалите считам, че са представени с преписката. По искането за допускане до разпит на свидетели искам да заявя, че настоящото производство е образувано по жалба против мълчалив отказ и считам, че са налице писмени доказателства, с които ще се установи дали са налице основания за въвеждане на обекта в експлоатация, поради което се противопоставям на искането за допускане на двамата свидетели. Противопоставям се също и на искането за представянето на длъжностна характеристика на инж. Е.Б.. По делото е представена заповедта, с която същата е назначена да изпълнява длъжност по контрол и въвеждане в експлоатация, както и заповед за оправомощаване на главния архитект за правомощията, които са по закон на началник отдел „КСВЕ“. Представени са същите по делото, поради което считам, че не е необходимо да бъдат представяни длъжностни характеристики, тъй като правомощията са по закон.

Адвокат П.: Ще моля да представя допълнително писмо във връзка с представеното такова от директора на ВиК Бургас.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъдат приети и днес представените от жалбоподателите декларация за съответствие и декларация от 14.12.2015г. на Георги Николов Янков, както и представените от заинтересованата страна въззивна жалба, писмо изх.№94-01-32902/2/07.12.2016г. от началника на отдел „КСВЕ“ при община Бургас и писмо изх.№ ТД-1483-3/19.07.2016г. на изп.директор на ВиК Бургас. Останалите документи, приложени към писменото становище на заинтересованата страна С.М., са налични в административната преписка и не следва да се приемат повторно. Основателно е също искането за допускане на съдебно-техническа експертиза с посочените от пълномощниците на жалбоподателите задачи, както и поисканите от същите гласни доказателства, като съдът счита, че същите биха могли да спомогнат за изясняване на делото. Следва да бъде уважено и искането да бъде задължена ответната страна да представи длъжностни характеристики за длъжностите началник на отдел и главен експерт в отдел „КСВЕ“. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства и днес представените от жалбоподателите декларация за съответствие и декларация от 14.12.2015г. на Георги Николов Янков, както и представените от заинтересованата страна въззивна жалба, писмо изх.№94-01-32902/2/07.12.2016г. от началника на отдел „КСВЕ“ при община Бургас и писмо изх.№ ТД-1483-3/19.07.2016г. на изп.директор на ВиК Бургас.

НЕ ПРИЕМА останалите приложени към становището на заинтересованата страна С.М. писмени доказателства по опис и връща същите на процесуалния представител на страната.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените с молбата на адвокати П. и К. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. Здравка Андреева.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лева, платим от жалбоподателите в 7-дневен срок от днес.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели при режим на довеждане от жалбоподателите в следващото съдебно заседание, за изясняване на посочените обстоятелства.

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл.190 от ГПК, ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание длъжностни характеристики за длъжностите началник на отдел и главен експерт в отдел „КСВЕ“ при община Бургас.

 

 

СЪДЪТ, с оглед направеното от жалбоподателите оспорване, на осн. чл. 193 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на писмо № 94-01-36628/1/01.11.2016г. на изпълняващия длъжността началник „КСВЕ“ при Община Бургас инж. Е.Б., приложено на л.17 от делото, и констативен протокол № ІІ-221/31.10.2016г., приложен на л.19 от делото.

УКАЗВА на жалбоподателите доказателствената тежест съгласно нормата на чл. 193, ал.3 от ГПК.

 

СЪДЪТ, с оглед допуснатите доказателства и предоставената на страните възможност да сочат допълнителни такива, намира, че следва да се насрочи друго заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.02.2017г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да сочат допълнителни доказателства, в т.ч. да посочат допълнителни задачи към допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: