ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и четвърти септември           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2102 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от вещото лице инж. Д.Л., с която моли разглеждането на делото да бъде дадена възможност да изготви и представиотсрочено за друга дата и да и заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до настоящия момент анализите на процесния продукт не са готови.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви допълнителното заключение.

Поддържам молба-становище, представена в предходно съдебно заседание, с която са изложени допълнителни аргументи за отмяна на обжалването решение. Също така в молбата са посочени конкретни процесуални нарушения, допуснати от страна на митническите органи при вземането на процесните проби.

Моля да приемете приложените към молбата Ръководство за вземане на проби и проект на Регламент за суспендиране на мита.

Също така поддържам становището, което съм представила във връзка с искането на процесуалните представители на ответника при извършването на изследването по метода, поискан от страна на вещото лице, да присъстват митнически служители от митническите лаборатории. Така направеното искане е в условията на евентуалност, при условие, че молбата на вещото лице Л. за използване на друг алтернативен метод бъде уважено. Искането е направено с оглед прилагането на метод  ASTM 2549-02. Предвид, че молбата на вещото лице не е уважена, моля искането на процесуалните представител на ответника да не бъде разглеждано.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Не възразявам да бъде даден срок на вещото лице да изготви допълнителната съдебно-химическа експертиза.

По отношение на първото становище на процесуалния представител на жалбоподателя, ще взема отношение по съществото на спора, а по отношение на нашето становище, което сме изразили и молбата, с която искаме да присъстват представители от митническите лаборатории, поддържам това наше искане, въпреки недопускане метода, който е искало вещото лице и твърдя, че лицата искаме единствено и само да присъстват, а не да извършват някакви процесуални действия, поради което моля да ги допуснете при извършването на анализите, които ще бъдат извършени от лабораторията.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Искането да присъстват представители на страните при извършване на експертизата е процесуално недопустимо, тъй като такава възможност не е предвидена в нито един процесуален закон, а процесуалните права и възможности на страните са изчерпателно посочени. С оглед защитата на страните при съмнения за независимостта и компетентността на вещото лице са предвидени изрични възможности за оспорване на заключението на вещото лице. В тази връзка считам искането за процесуално недопустимо и неоснователно.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза.

Следва да приеме представените от жалбоподателя в предходно съдебно заседание с молба-становище доказателствата, които ще бъдат ценени с крайния акт.

Относно искането на жалбоподателя да не се уважава искането на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” за присъствие на негови представители при извършване на експертизата, съдът с определение от 17.07.2015 г. и с определение от 21.08.2015 г., с оглед спазване принципа на равнопоставеност на страните в административния процес, е дал възможност за присъствие на представители на двете страни при извършване на експертизата.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от процесуалния представител на жалбоподателя в предходно съдебно заседание с молба-становище Ръководство за вземане на проби и проект на Регламент за суспендиране на мита.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.12.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: