ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 30.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тридесети април                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2102 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:43 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице инж. Д.Л., с която моли делото да бъде отложено за друга дата, като сочи причини за неизготвяне на заключението за днешно съдебно заседание необходимостта от време за получаване на резултатите от изпитването на продукта в независима акредитирана лаборатория.

 

ДОКЛАДВА и постъпило становище от процесуалните представители на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” и становище от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Представям и моля да приемете молба-становище с изложени допълнителни доводи за отмяна на оспореното решение. В молба също са посочени конкретни процесуални нарушения, допуснати от митническите органи при вземането на процесните проби. Към молбата са приложени ръководство, утвърдено от директора на Агенция „Митници”, както и проект за регламент за суспендиране на мита с приложен превод.

Моля да задължите ответника да представи доказателства относно датата на постъпване на процесните проби в нарочен склад на митническото учреждение, тъй като съгласно представеното ръководство във всяко митническо учреждение се определя митнически служител, който води отчетност на съхраняваните проби. В административната преписка няма никакви документи, издадени относно  начина на съхраняване на пробите.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предвид представената молба, моля да ни бъде дадена възможност да се запознаем с нея и ще изложим съображения в следващо съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: По отношение на експертизата, моля да предоставите на вещото лице възможност да изготви заключение в срок, определен от съда.

 

СЪДЪТ счете, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата и да я представи в срока по чл. 199 ГПК преди следващото съдебно заседание. Съдът счете, че следва да се даде възможност на ответника да се запознае с представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателя молба-становище и доказателства към него, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви и представи експертизата в срока по чл. 199 от ГПК преди следващо съдебно заседание.

ДАВА възможност на ответника в 10-дневен срок от днес да се запознае с представените в днешно съдебно заседание от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД молба-становище и доказателства към него и да изрази становище по тях.

ЗАДЪЛЖАВА ответника до следващо съдебно заседание да представи справка за отчетността, от която да е видна датата, на която пробите са постъпили в нарочен склад на митническото учреждение

 

За събиране на доказателства с оглед необходимостта от време на вещото лице и натовареността му, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.09.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: