ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети март                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2101 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Лукойл Нефтохим Бургас АД, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Началник МП Пристанище Бургас център”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т. и юрисконсулт  К.-Г., с представено по делото пълномощно.

 В залата се явява вещото лице Л..

 

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-техническа-химическа експертиза, което е депозирано в законоустановения срок.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да не се изслушва заключението на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да не се изслушва вещото лице.

 

         Съдът като прие, че липсват процесуални пречки за изслушване на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице (със снета самоличност).

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Коя от двете позиции 2707 или 2710 от КН описва най-специфично продукта с характеристиките на процесния?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Характеристиките на процесния продукт се описват най-точно и ясно с код 2710 - тежко нефтено масло.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На база на извършените анализи и проучване може ли да се направи извод за еднаквост в качествения състав на процесния продукт и продуктите получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има еднаквост. Изхождайки от определението за качествен състав са направени изследвания за определяне на качествен елементен и качествен групов състав и същите са сравнени с качествените характеристики на високотемпературни каменовъглени катрани, като съм цитирала данни от множество научни публикации, научни разработки, помагала и т.н.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вещото лице да отговори на въпроса по конкретното дело къде е разделена пробата?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представям и моля да приемете опис на документите съпровождащи всяка една от пробите, от който набор с документи е видно, че пробата е разделена и в протоколите имаме разделяне на пробата. Пробата е разделена на 10.11.2015 г. в комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и лабораторията на ВХТИ.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Може ли да обясните защо на 10.11. е извършено разделяне на пробата, а в лабораторията на SGS е постъпила на 21.05.2015 г. и отново е разлята?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Първоначално пробата е дадена за изпитване за елементен състав в лабораторията на SGS след което пробата е взета обратно във ВХТИ и там е направено разделянето, за да бъде отлято. Всички тези движения се виждат от приемо-предавателните протоколи, които представям в днешно съдебно заседание.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вещото лице присъствало ли е при извършване на анализи във ВХТИ?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Изготвяни ли са първични записи?

 

         Съдът НЕ ДОПУСКА така поставения въпрос. Първичните записи не са предмет на настоящото производство по което има заключение и вещото лице е дало отговор.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Къде е съхранена пробата?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Първоначално пробата е приета във ВХТИ, а след това е предадена на лабораторията на SGS, след което отново върната във ВХТИ където е направено разделяне и след това е направено разделянето, като отделните части и са предадени на съответните лаборатории.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: При разделянето поставени ли са пломби?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отделните части са етикетирани с пломби и с номер. Във ВХТИ не се поставят.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Съгласно терминологията на метода ASTM 2707 е записано „полярна ароматика”, което е синоним на „полярни съединения”. Следва ли от тези термини, че полярните съединения се причисляват към ароматните съединения и ще отговаря ли на определението за ароматни съединения, посочени в Глава 27 от КН на ХС.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Полярните съединения една част са ароматни, а друга част неароматни. Отговор съм дала на стр. 4 от заключението.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Лабораторията на ВХТИ акредитирана ли е по метода ASTM 2007?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента няма акредитация нито една от лабораториите в страната да извършват изследване по метода ASTM 2007.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Разполага ли със стандартни сертифицирани материали с цел да удостовери, че получените резултати извън обхвата на акредитация не са верни?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип в прилагането на стандарт ASTM 2007 не се използват стандартни материали и сертифицирани вещества.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На база извършените анализи и получени резултати, разделяне на ароматна част – полярни съединения и асфалтени, какво е количественото съотношение в цифри на ароматни и неароматни съставки за конкретния продукт по това дело?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорът на така поставения въпрос се съдържа в приложения към заключението протокол от изпитване, на гърба на който е видно, че само наситените съставки е в количество 57.67% - т.е., те преобладават над всички останали.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вещото лице не отговори какво е количественото съотношение между ароматните и неароматните съставки по конкретното дело.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Както пояснихме, полярните съединения една част имат ароматен, а друга неароматен произход. В момента не мога да отговоря.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вещото лице да отговори по конкретното дело има ли остатък от пробата?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Пробата е разделена на три части. Няма материал от пробата, който да бъде изследван.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В Митница Бургас има още една проба. Моля от съда да бъде допуснат допълнителен въпрос, като ни бъде дадена възможност да формулираме конкретно въпросите за извършване на допълнителната експертиза.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Наситени въглеводороди означава ли неароматни?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Те са парафинонафтенови и нямат ароматно ядро в структурата си. Те не са ароматни.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Наситени въглеводороди означава ли неароматни съставки? Колко са неароматните съставки в този продукт?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Неароматните съставки каквито са парафите са 57% така, както посочих.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам заключението на вещото лице, като моля да бъде допусната допълнителна съдебно-химическа експертиза.

 

         Съдът като взе предвид становището на страните и по повод представеното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Л., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., 200 лв. от които платими от внесения депозит, като ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 150 лв., представляваща доплащане по приетата допълнителна съдебно-химическа експертиза. (изд. Р.К.О. – 200 лв. – 15.03.2016 г.)

 

         По повод искането за допускане на допълнителен въпрос към изслушаната съдебно-химическа експертиза, съдът намира така формулираното искане за неоснователно.

         Съдът счита, че вещото лице отговори всестранно, обективно и пълно, в т.ч. и относно процентното съдържание на ароматните над неароматните съставки, поради което допълнителни изследвания в тази насока по мнение на настоящия съдебен състав са неоснователни.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям становище ведно с приложени към него документи, като моля същите да бъдат приети.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям Стандарт по метода ASTM D 2007 в превод на български език за послужване на съда.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

        

         Съдът с оглед така представените доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА становището на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД ведно с приложените към него документи.

По отношение на представения Стандарт по метода ASTM D 2007 в превод на български език, съдът намира същия за неотносим към предмета на спора предвид съдържащите се в него специфични данни, като съдът счита, че същия не следва да бъде приет, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА представения Стандарт по метода ASTM D 2007 в превод на български език на ответника.

 

         С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отмените обжалваното решение като незаконосъобразно и неправилно поради допуснати нарушения на материалноправните и процесуалноправните норми за закона. Оспорваме наведеното твърдение за преобладаване съдържанието на ароматни съставки на продукта.

         Ще представя писмени бележки.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение, както и направените съдебно-деловодни разноски, в т.ч. представям в днешно съдебно заседание молба с опис за допълнително направените от нас разноски.

Моля да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам, че решението е издадено от компетентен орган, в предвидената форма и срок. Същото е правилно и законосъобразно и като такова, моля да бъде потвърдено.

Ще изложа съображения в писмени бележки.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам казаното от колегата. Моля да ни бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по същество на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: