ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 29.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2100 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт К.-Г., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда с молба вх.№1844/23.02.2015година от ответника, 26 броя преводи на документи и фактура на документи приложени по делото.

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице Л. на 21.04.2015година, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице. Да се приемат представените преводи на документите.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№1844/23.02.2015година преводи на документи находящи се административната преписка като доказателства поделото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Д.В.Л. - българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. За момента няма какво да добавя към заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Вещото лице е отговорило пълно и подробно на поставените въпроси. Нямам въпроси към експертизата. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Тъждествени ли са понятията качествен състав и качествен елементен състав? Това означава идентични понятия ли са?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Качеството на едно химично съединение се дефинира като съвкупност от показатели и по този повод съм разработила таблицата към Приложение №1, която илюстрира кои са тези показатели, които го дефинират качествения състав на нефтопродуктите и по-точно тежки нефтени масла, какъвто е процесния продукт – мазут и такива получени от дестилация на каменовъглени катрани. Посочила съм и определението за качество. В самото приложение съм дала как се получава самия каменовъглен катран и кои са продуктите, които се получават от първична дестилация на нефта и нефтените продукти. Маслата имат фракции  леко, тежко и средно, като съм дала характеристиките на различните фракции, като температура на кипене и други. Посочено е че, процесният продукт като тежко масло може да се сравнява с фракциите извлечени от каменовъглени катрани кипящи в граници на тежкото масло и антраценово масло.

Кой е набора от характеристики и параметри даващи информация за двата вида продукти съм посочила в таблица 1 към заключението, а именно елементен състав- качествен елементен състав и груповият въглеводороден състав. Качественият елементен състав е методът за анализ, при който се определя съдържанието на химичните елементи въглерод, водород и хетероатомите, които са също химични елементи и това са азот, сяра, кислород и други. Количественият елементен състав дава химическия състав на тези елементи в състава на даден продукт.

Друг показател, който характеризира качеството е съдържанието на характеристичните групи- парафинови, нафтенови, ароматни и други, което е така наречения групово въглеводороден състав. Посочени са молекулна маса и други свойства като физикохимичните характеристики.

От представените данни от таблицата е видно, че качественият елементен състав е един от показателите, които характеризира качеството, а за нефта и нефтопродуктите е важен качествения елементен състав и съдържанието на характеристичните групи, т.е.  съдържанието на груповия състав- парафинови, нафтенови, ароматни въглеводороди и други, посочени в таблицата към заключението.

В този смисъл по-общото понятие от качествения състав и качествения елементен състав, е качественият състав.

Тези методи за изпитване на характеристиките на нефта и нефтопродуктите и продуктите от каменовъглен произход съм ги описала в Приложение 1 към заключението, като от таблицата е видно къде са общите неща между продуктите, а те именно в качествения елементен състав, т. е. съдържанието на химичните елементи въглерод, водород, сяра, азот и други хетероатоми и в груповия въглеводороден състав – наличие на парафинови, нафтенови, ароматни и други групи въглеводороди, но разликата е в количествено съдържание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Може ли да се приеме, че само тези два показателя: елементен състав и групов въглеводороден състав, са достатъчни за да се открие аналогия в процесния продукт и продуктите получени от първична дестилация на каменовъглени катрани?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Както в едната част на първия въпрос вече отговорих, тези два показателя са основни за дефиниране на качеството на нефтопродуктите, включително и на процесния. За останалите химически продукти има още един показател, а именно съдържание на функционални групи, но тъй като те отсъстват от процесния продукт, не съм го изследвала, но съм посочила метода в Приложение 1 и групите, които съдържат хидроксилни, хлоросъдържащи, карбоксилни и други такива.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: По сравнителната таблица, която споменахте по предходния отговор посочвате, че все пак има различия и те касаят количествените съотношения и групи от въглеводороди. Тези различия по какъв начин се отразяват на качествения състав и не влияе ли на това да има различен качествен състав на двата продукта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В таблицата съм посочила в кои от групите, като съдържанието на химичните елементи – хетераомати и съдържание на парафинови, нафтенови, ароматни въглеводороди, асфалтени и други , т.е. в груповия състав има разлика в двата  вида продукти от нефтен и тези от каменовъглен произход, които се отразяват главно в различна температура на кипене, молекулната маса. Това съм го посочила в последната колона на таблицата. Количествените различия се отразяват на други допълнителни показатели, които са изведени от гледна точка технологично използване и последваща преработка на процесния продукт – мазутът като тежко нефтено масло. Те служат за ориентир при настройка параметрите на процесите на деструктивно преработване, на които се подлага процесният продукт, а именно каталитичен крекинг, термичен крекинг, хидрокрекинг и други. Въпрос на настройка на тези технологични параметри е за да се отчетат разликите в количеството на химическите елементи и характеристичните групи- парафинови, нафтенови, ароматни въглеводороди, асфалтени и други.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: В тази връзка къде в нормативните или тълкувателни текстове е посочено, че евентуална последваща преработка е критерий за класиране на продукта, аналогичен на продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани в код по Комбинираната номенклатура 2707 9919?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам да бъде допуснат този въпрос, тъй като същият е правен. Въпросът който е поставен към вещото лице е дали продуктът подлежи на последваща преработка, а дали е критерии преработката за последващо тарифиране е правен въпрос, на който съдът следва да отговори.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Задавам този въпрос към вещото лице, тъй като в заключението си и приложенията към него, то е направило изводи и анализ на такива тестове.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Описанието на стоките и характеристичните групи е дадено в КН и в ОБ към нея, поради което няма как да се избегне позоваването на тези текстове.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В Приложение 2 към експертизата съм се опитала да направя сравнение на характеристиките на процесния продукт сравнявайки го с продуктите от подкласовете на код  2707, както и да отразя какви са приликите и разликите между тях. В текста на код 2707 9919 установявам, че в т.1 са отнесени продукти получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, които обикновено трябва да претърпят преработка, а във втора точка са аналогичните продукти. По презумпция аз съм счела, че за тях изискването да бъдат подложени на допълнителна преработка е в сила, както за продуктите в т.1.

От друга страна процесният продукт се внася с тази цел да се преработва. Той се внася повече от 1920-35 година от както в „Нефтохим” тогава наименован, има цех за дълбочинна преработка. Целта на тази дълбочинна преработка е чрез дълбочинни деструктивни процеси да се извлекат светли нефтопродукти, като дизел и други.

На последно място бих вметнала, че по едно от другите дела по които правя експертизи се запознах с решение на Варненския съд по което е направено преюдициално запитване до Европейския съд. В отговора си последния е посочил, че като критерий за класиране са предназначението, последващата преработка на продукта. Това ми е дало основание да посоча, че процесният продукт като аналогичен на продуктите от код 27079919, трябва да претърпи последваща преработка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Отговор на въпрос 6 казвате, че даден продукт е получен от първично преработване и доказателства за това са стойностите като бромно число, ксиленов и пептизационно число, тази информация от къде черпите? Доколкото съм запозната в тълкувателните тестове и тарифното класиране, такъв текст няма?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че въпросът е зададен некоректно, тъй като вещото лице няма за задължение да черпи информация от нормативните текстове и тълкувателните към тях, а следва да черпи информация и сведение от специалните си познания.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В посочените нормативни актове ги няма, но са извлечени от характеристиките на продуктите на база дълги години научноизследователска дейност от други специалисти и от моя опит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: В Приложение 2 от експертизата е извършен сравнителен анализ на характеристиките на процесния продукт с тези от позиция 2707, съгласно този анализ в процесните продукти категорично не се съдържа бензол, тулол, ксилоли, нафтален, сяросъдържащи фаркции, феноли и е възможно да се съдържа минимално количество антрацен. Въпросът ми е как при липсата на тези съединения в процесния продукт сте  установили подобен качествен състав между процесния продукт и тези получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани, за които в теорията се твърди, че се съдържат такива съединения?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Именно за това съм направила сравнителен анализ за всеки продукт от подпозиициите като съм сравнила характеристиките с тези на процесния продукт, а именно мазут, но няма как процесният продукт мазут, който е тежка нефтена фракция с температура на кипене над 360оС да се съдържат нискомолекулните продукти като бензол, толуол, ксилол, нафтален, сяросъдържащи фракции и феноли. От анализът е видно, че не може да бъде сравняван процесният продукт с бензол, който кипи при 90оС и няма как да присъства във фракции, кипящи над 360оС. В приложението подробно съм описала какви са междинните фракции, които се отделят при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и с кои от тях може да се сравнява процесният продукт по дестилационни характеристики, а именно с тежкото и с антраценовото масло, които са най-тежките фракции, изолирани чрез дестилация от високотемпературен каменовъглен катран. Само с тези фракции можем да сравняваме, тъй като имат аналогични дестилационни характеристики. Посочени са в Приложение № 1 и границите, в които кипят тези фракции.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Съществува ли аналогия в качествения елемент състав, груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни състави между процесната стока и стоки по КН 2707 9999?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В посочения текст на  КН код 27079999 се включват тежки масла различни от суровите получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани или аналогични продукти, но при условие, че отговарят на изискванията от точки от „А” до „Г” от КН.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: В тази връзка, защо приемате, че тези изисквания са задължителни за всички продукти, които се класират по код 2707 9999, след като в текста преди това изброяване пише, че между тези продукти може да се упоменат и други, което означава, че не е изчерпателно изброяването.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Тази презумция за неизчерпателност беше  обект на много спорове и дискусии по делото по  което е имаше запитване до ЕС, като в отговор   ЕС е допуснал хипотезата за неизчерпателност, но  продуктите при условие, че отговарят на тези условия остана. Във всички продукти дори и в неизчерпателния списък, трябва да отговарят на от точки от „а” до „г”

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Нямам други въпроси, но оспорвам  експертизата, в частта в която вещото лице без да има компетентност се е опитало да  установи тарифно класиране и дава насоки в тази област, тъй като не е в неговата компетентност.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Изложеното от ответника е неоснователно. Вещото лице е дало изключително подробни характеристики на процесния продукт, тъй като целта на експертизата е да се дадат обективните характеристики и свойства на продукта, за да може да се извърши правилно тарифно класиране и да се обсъждат неговите характеристики от текстовете на Комбинираната номенклатура (КН) и Обяснителните бележки (ОБ) към нея. В този смисъл считам, че заключението следва да бъде прието.

Представям и моля да приемете молба-становище с изложени допълнителни аргументи за отмяна на оспореното решение, към която молба е приложено Ръководство за вземане на проби, утвърдено от Директор на Агенция „Митници”, както и проект за регламент за суспендиране на мита с приложен превод. От проекта за регламент видно, че за да може един продукт да се класира в позицията определена от административния орган същият следва да отговаря кумулативно на изискванията посочени в т.1 от ОБ на КН.

Представям и молба с искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите след извършване на анализ на контролната проба, която се съхранява в митническата администрация, тъй като видно от заключението на вещото лице и дадените отговори качествения състав на процесния продукт се определя от неговия елементен и групов въглеводороден състав, а такива анализи не са правени от страна на митническата лаборатория, отговори дали качествения състав на продукта отговаря на този на продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. На първо място твърдим, че като нефтен продукт, процесния следва да се класира в код 2710. Позицията, която най- специфично описва продукта в код 2707 е позицията за сурови масла. В ОБ на КН са посочени, че за аналогични могат да се считат тези получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и считаме, че следва да се установи това. Реално в МЛЕ липсва становище, че продукът е различен от сурово масло и  не се представят доказателства, а   критерии за класиране на продукта в сурово масло е неговия качествен състав и поради това искаме допълнителна експертиза за установяване на качествения елементен и групов въглеводороден състав.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  К.-Г.: Моля за възможност да се запознаем с представената в днешното съдебно заседание молба-становище, като ще изразя становище по нея по съществото на спора.

По искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, същата не би следвало да бъде допусната, защото в днешното съдебно заседание, както и представителят на жалбоподателя изрази становище, вещото лице е направило подробна експертиза,   от която се установяват фактите, които са искали да се установят от нея. Ние не спорим, че продуктът е от нефтен произход, което означава че е органичен продукт и те съдържат водород, въглерод и сяра. Исканите изследвания са излишни и оскъпяват допълнително и процеса. Ако искат да докажат групово въглеводородния състав, те в жалбата твърдят че не оспорват съдържанието на ароматните над неарамотните съставки. Още повече качественият състав на един продукт, въпреки заключението на вещото лице, считам че освен групово въглеводородния състав и елементния не са единствените показатели има и други, като считам за излишно исканото изследване от жалбоподателя.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Запознах с представената молба и въпроси и заявявам, че аз не съм поставяла на изследване процесния продукт. Дадох обяснения, относно това че освен качествения състав има и други показатели, а именно функционални групи- хидроксилни, хлоросъдържащи, карбоксилни и други такива, но предвид че те са нищожни или почти отсъстват в нефтопродуктите, като процесния което се вижда в сертификата за качество и МЛЕ, не съм ги описала. Съдържанието на химическите елементи и тези методи ще дадат доказателства за качествения състав. Исканите изследвания биха могли да допълнят заключението ми. На така поставените допълнителни задачи бих могла да отговаря за конкретния продукт след изследвания, за което една контролна проба е достатъчна.

 

Съдът с оглед искането на жалбоподателя за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза и заявеното от вещото лице в днешното съдебно заседание, счита същото за относимо и допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

Да се изплати възнаграждение в размер на 300 лева/л.225-50лв и л.227-250/, платими от платими от внесения депозит.

 

ДОПУСКА допълнителна задача към съдебно-химическата експертиза конкретизирана в молбата на жалбоподателя, представена в днешното съдебно заседание;

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допълнителната задача в размер на 200 лева вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи и доказателство за внесен депозит.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: С оглед необходимото технологично време за изготвяне на анализ заявявам, че експертизата не може да бъде изготвена до края на съдебната ваканция.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражение делото да бъде отложено за м. октомври 2015г.

 

С оглед заявеното от вещото лице и за събиране на доказателства съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.10.2015година от 15.30часа за която дата и час страните уведомени от днес.

Да се УВЕДОМИ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.55 часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: