ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 06.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на шести юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2100 по описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 16:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М. и юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба от „Лукойл Нефтохим” Бургас на 20.06.2016г., като с определение№ 1048/21.06.2016г. постановено в закрито заседание е спряно допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на обжалваното решение. Определението е съобщено на страните и е влязло в сила.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не поддържаме искането за предоставяне на възможност за поставяне на допълнителни задачи към съдебно-химическата експертиза, което е направено в открито съдебно заседание от 30.03.2016г. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Присъединявам се към становището на юрисконсулт М.. Няма да сочим други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Също нямаме други доказателствени искания. Делото е изяснено. Няма налични проби и поради тази причина е невъзможно да се извърши каквото и да е последваща експертиза.

 

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да уважите жалбата и отмените обжалваното решение. Моето становище е, че метода по който е работило вещото лице ASTM 2549 действително е приложим за фракции, които имат по-ниска температура на кипене, но вещото лице доста подробно обясни защо е ползвала този метод и защо в комбинация с друг метод. Задачата, която беше допусната и е изготвена експертизата, беше да се определи груповия въглеводороден състав на продукта доколкото вещото лице по първоначалната експертиза, каза че това е един от елементите на качествения състав на продуктите и по този начин може да направи аналогия с продуктите получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Вещото лице използва този метод единствено, за да установи кои са групите въглеводороди и не е имала за цел да определи точното им съотношение. Въпросите свързани с качествения състав, в частност групововъглеводородния състав, който по метода, който коментираме беше във връзка становището изразено в условията на евентуалност спрямо основната позиция в рамките на позиция 2707, определена от административният орган, се установи, че позицията, която най-специфично описва продукта в позиция 2707 е подпозицията  „сурови масла”. Съгласно ОБ на КН за да се причисли към позиция 2707 99 19, същия следва да има преобладаващи ароматни съставки спрямо неароматните и да има качествен състав подобен на качествения състав на продукти получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. В тази връзка беше формулирана и допусната от съда задача и този метод е приложен само единствено с тази цел, с оглед  груповъглеводородния състав. Вещото лице заяви, че прави съпоставки на продуктите на база какви групи въглеводороди се съдържат.

Моля да ни бъдат присъдени и направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считаме, че използването на този метод не се отразява съществено на аргументите ни по съществото на спора. Остана недоказан факта за съотношението ароматни и неароматни съставки, а с оглед на разпределената на доказателствена тежест, това е в тежест на ответника. Това е в подкрепа на становището, което поддържаме при условията на евентуалност. По делото не е извършен анализ на продукта и няма изричен метод, за да има съотношение ароматни и неароматни съставки. Решението на СЕС и от практиката на ВАС се установява, че има разлика между понятията ароматни и неароматни съставки и ароматни въглеводороди. По други дела се установи, че няма метод за установяване на ароматни и неароматни съставки и неароматни и ароматни въглеводороди, както е записано в ОБ на КН и още едно нещо остана недоказано, а именно фактът на преобладаващо съотношение на ароматните съставки над неароматните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Във връзка така направените изявления твърдя, че не може да се приеме, че не е доказано тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки. Методът, който е използван от митническите органи е метод за митнически цели и е установено това съотношение, като в хода на целия административен и съдебен процес, не беше извършено изследване, което да опровергае резултатите получени от МЛЕ. Вещото лице заяви по първото заключение, че методът който е използвала МЛЕ не е коректен, като е налице метод, който да установи по безспорен начин съотношението между ароматни и неароматни съставки и посочи използвания метод по втората експертиза. В последствие се установи при изслушване на второто заключение, че предложения от вещото лице метод реално не дава информация за това съотношение поради, което считам и предвид нашето твърдение, че сме доказали това съотношение, че индивидуалният административен акт издаден от началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас” е правилен и законосъобразен, тъй като не беше извършено изследване, което да опровергае резултатите получени в МЛЕ. Молим да постановите решение, с което да оставите в сила обжалваното решение. Моля за присъждане на направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Твърденията изложени в днешното съдебно заседание от представителите на жалбоподателя са неоснователни.  При изслушване на първото заключение вещото лице изложи съображения за неприложимост на използвания метод за конкретния продукт предмет на настоящото дело и посочи метод 2549. Това вещо лице, което в първото заключение даде становище, че това е методът, който определя ароматните съставки и би следвало да е първо приложим, а при второто заключение вещото лице беше наясно какъв анализ ще се прави и на какъв продукт и неоснователно е да се прави извод, че не е подходящия за този вид продукт, тъй като се прилага за стока с по- ниска точка на кипене. Въпреки тези съображения вещото лице е направила химичен анализ като считам за неоснователно твърдението, че този метод не е количествен. В съдебно заседание при зададен от наша страна въпрос, вещото лице заяви, че този метод освен, че определя групововъглеводородния състав определя и груповия състав в количествено съотношение. Няма как да се определят различите групи без да се определят количествата. Считам, че вещото лице неправилно е приложила този метод, като подробни съображения сме изложили в становището си при изслушване на първата и втората експертиза и в представената в днешното съдебно заседание писмена защита. Бих искала да наблегна отново, че вещото лице си е позволило да извърши анализа не така, както предвижда самия стандарт, а като предварително е отделила асфалтените по друг според нея приложим метод ASTM 6560, което считаме, че води първо до промяна на резултатите и второ променя състава на продукта. Последно искам да кажа, че вещото лице неправилно чете стандарта и иска да вмени на съда лични нейни съображения, като дефиниция в стандарта има за това що е  ароматика.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във връзка изложеното относно използването на ASTM 6560 и ASTM 2549, това не съответства на събраните по делото доказателства и по специално заключението по съдебно-химическата експертиза, в която ясно е записано, че метод ASTM 2549 се прилага за продукти с по-ниска температура на кипене и това е записано в приложението към експертизата, като нито в съдебно заседание,  нито в заключението е записано, че този метод установява ароматните и неароматните съставки на продукта, с него се определя  какви групи въглеводороди се съдържат в продукта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На страница 4 от първото заключение е записано.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На следващо място, относно твърдението на ответника, че е доказано съотношението ароматни и неароматни съставки на продукта с анализа извършен с МЛЕ, обръщам внимание, че категорично по делото е установено че методът описан в приложение А към глава 27 на КН, при него се отделят неароматни въглеводороди и остатъка до 100 процента се счита за ароматни. Предвид, че ароматни и неароматни съставки и ароматни и неароматни въглеводороди, според решението на СЕС -330, са различни понятия, то е очевидно, че така отразен резултата в МЛЕ като ароматни и неароматни съставки е некоректен. От заключението на вещото лице става ясно, че предвид съдържанието на асфалтени в продукта, този метод е неподходящ за този продукт, тъй като асфалтените задръстват колоната и не е възможен анализ преди отделянето им и затова е ползван друг метод. При това положение, с извършения анализ се определят въглеводороди, а не състави, няма как да се приеме, че резултатите в МЛЕ отразяват действителното съдържание на ароматни и неароматни съставки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Относно твърдението, че в МЛЕ се определя само ароматните въглеводороди, считам същото за  неоснователно, тъй като да така е написано, защото така изисква метода да се рапортува, но освен това има неароматни  и тази разлика до сто включва и асфалтените.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Има полярни съдения, като заяви вещото лице, които съдържат неароматно ядро. Моля да имате предвид при постановяване на решението си, практиката на Административен съд Бургас.

 

  ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отмените процесното решение и постановите такова с което уважите жалбата, като се съобразите с практиката на Върховен административен съд по аналогични случаи. Моля за присъждане на разноските по делото и юрисконсултско възнаграждение.

 

 СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16:30часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: