Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1854                  25.10.2018 г.                  град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, дванадесети състав, на десети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

   Председател: Диана Ганева

 

при секретаря Й. Банкова като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 20 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.76, ал.3 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/, във вр. с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на Многопрофилна болница за активно лечение „Бургасмед“ ЕООД, с ЕИК по Булстат 201889501, със седалище и адрес на управление - гр. Пещера, ул.“Освобождение“ №3, представлявано от д-р С. Апостолов, против заповед за налагане на санкции №РД-25-1911/06.12.2017 година на директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Бургас, с която на дружеството е наложена санкция „финансова неустайка“ в общ размер от  2000 лв. – по 200 лв. за всяко едно от десетте нарушения. Заявено е, че оспорената заповед е незаконосъобразна, издадена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон. Изложени са доводи, че заповедта е немотивирана, както и че лечебното заведение не е извършило твърдяните нарушения.

На 23.05.2018 г. от МБАЛ “Бургасмед“ ЕООД е постъпила молба  с вх. № 5775/23.05.2018г. (л.212 от делото), в която дружеството заявява, че оттегля жалбата  си против оспорения административен акт в частта по т.3, т.4, т.5, т.6, т.8 и т.10 и моли делото в тази част да бъде прекратено.

С определение №1196/30.05.2018г. (л.215 от делото) съдът е оставил жалбата без разглеждане в частта по т.3, т.4, т.5, т.6 , т.8 и т.10 и е прекратил производството.

С протоколно определение от 27.06.2018г. (л.221 от делото) настоящият съдебен състав е докладвал, че производството продължава в частта относно жалбата на МБАЛ “Бургасмед“ ЕООД против заповед за налагане на санкции №РД-25-1911/06.12.2017 година на директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Бургас по т.1, т.2, т.7 и т.9.

В съдебно заседание, жалбоподателят, чрез процесуалния си представител– адв. М., поддържа жалбата по заявените в нея твърдения в оспорената и част. Ангажира доказателства, претендира за отмяна на заповедта в  частта по т.1, т.2, т.7 и т.9.  и  присъждане на направените по делото разноски.

Ответната страна – директора на РЗОК гр. Бургас, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт К. оспорва жалбата като неоснователна.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Административен съд - Бургас намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, поради което сe явява процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна, като съображенията за това  са следните:

По делото не е спорно, че между НЗОК, представлявана от директора на РЗОК Бургас като възложител и МБАЛ „Бургасмед“ ООД  е сключен договор № 021372/26.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки.

Със заповед №РД-25-835/16.05.2017година (л.18) и заповед №РД-25-838/17.05.2017г.(л.19) директорът на РЗОК Бургас е наредил да се извърши тематична медицинска проверка на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД със следната задача: контрол по изпълнение на договорите с изпълнители на болнична медицинска помощ. За резултатите от проверката е съставен протокол №731/19.05.2017г. (л.20-23), в който са отразени констатираните нарушения. Протоколът е връчен на представляващия дружеството с указание, че може да подаде писмено становище в 7-дневен срок пред директора на РЗОК Бургас по направените констатации.

В посочения срок лечебното заведение е възразило. Спорът е отнесен за разглеждане от арбитражна комисия, която с решение №2/28.06.2017г., в срока по чл.75, ал.6 ЗЗО, е потвърдила оспорените констатации на проверяващия екип при РЗОК Бургас, отразени в протокол №731/19.05.2017г. за извършена проверка.

На 06.12.2017 година, директорът на РЗОК Бургас е издал заповед  №РД-25-1911/06.12.2017, в срока по чл.76, ал.2 ЗЗО,  с която на болницата са наложени  санкции „финансова неустойка“ във връзка с констатациите.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

Процесната заповед е издадена в предвидената от закона писмена форма и съдържа предвидените в чл. 59, ал.2 от АПК реквизити.    

При издаването на обжалвания ИАА не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Заповедта е с правно основание чл. 76, ал.2 от ЗЗО. Съгласно тази разпоредба, санкциите се налагат със заповед на управителя на НЗОК, съответно на директора на РЗОК, която се издава в срок до един месец от уведомяването от страна на арбитражната комисия на управителя на НЗОК, съответно на директора на РЗОК, че са потвърдени констатациите на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2, и се съобщава на лицето - обект на проверката. Когато нарушението е установено от длъжностни лица-контрольори на РЗОК, предложението до управителя на НЗОК за издаването й се прави от директора на съответната РЗОК.

Разпоредбата на § 45 от Преходните и заключителните разпоредби /ПЗР/ на Закона за изменение и допълнение на ЗЗО (ЗИДЗЗО - ДВ, бр.48/2015 г.) предвижда, че до приемането на нови национални рамкови договори по чл. 53, ал.1 от ЗЗО проверките от финансовите инспектори, лекарите-контрольори и лекарите по дентална медицина - контрольори, налагането на санкции и тяхното обжалване, се извършват по досегашния ред, по който компетентен орган е именно директорът на РЗОК.

 

През 2016 година не е приет нов НРД, поради което приложение намира разпоредбата на чл. 54, ал.8 от ЗЗО, според която когато НРД не бъдат приети при условията и в сроковете, определени от този закон, се прилагат действащите до момента НРД. Същевременно ал.9 на същия член предвижда, че в случаите по ал.8, когато настъпили промени в действащото законодателство налагат изменение или допълнение на съдържащите се в НРД изисквания по чл. 55, ал.2 от ЗЗО, те се определят с решение на Надзорния съвет /НС/ на НЗОК по предложение на управителя й.

Във връзка с промяната на действащото законодателство и необходимостта от изменение на действащия НРД 2015 г. с оглед изискванията на чл. 55, ал.2 от ЗЗО, в изпълнение на чл. 54, ал. 9 от ЗЗО, е било прието Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. /обн. ДВ, бр.25/31.03.2016 г./. С него е уредена нова процедура за осъществяване на контрол по изпълнение на договорите с НЗОК в Глава ХІV "Условия и ред за контрол по изпълнението на договорите за оказване на медицинска помощ".

Съгласно §2, ал.2 от решението, НРД 2015 за медицинските дейности се прилага само доколкото не е изменен с настоящото решение. В конкретния случай следва да се има предвид, че относно осъществявания контрол по изпълнение на сключения индивидуален договор с НЗОК, НРД 2015 е изменен с решението, т.е. приложение намират разпоредбите на решението.

Съгласно разпоредбата на §2, ал.1 от решението, същото влиза в сила от 01.04.2016 г. и тъй като всяко от констатираните нарушения е извършено след тази дата, приложение намират приетите правила за контрол.

От изложеното следва, че законосъобразно и обосновано именно директорът на РЗОК - Бургас е издал заповед за налагане на санкция, а не наказателно постановление по реда на НРД 2015 г.

Процесната заповед е в предвидената от закона писмена форма и съдържа предвидените в чл. 59, ал.2 от АПК реквизити.

При издаването на обжалвания ИАА не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Според чл. 72, ал. 3 от ЗЗО /в редакцията му към датата на нарушенията/, служителите на НЗОК по ал.2 могат да извършват проверки на територията на цялата страна по заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице. Служителите на РЗОК -контрольори, могат да извършват проверки на територията на съответната РЗОК по заповед на нейния директор или на територията на друга РЗОК по заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице. За издаване на заповедта на управителя на НЗОК за извършване на проверка на територията на друга РЗОК, контрольорите се определят по предложение на директора на РЗОК, на която са служители.

В конкретния случай, според издадената заповед, проверката е инициирана от директора на РЗОК - Бургас като обхваща цялата отчетена болнична помощ на изпълнителя по клинични пътеки, договорени със сключения договор, т.е. възложена е в съответствие с приложимото процесуално право.

За резултатите от проверката е изготвен протокол в съответствие с разпоредбата на чл. 74, ал.3 от ЗЗО, който е връчен на управителя на лечебното заведение и същият е подал възражение срещу протокола.

Оспорената заповед, обаче, макар и издадена при спазена процедура, е в противоречие с материалноправни разпоредби - самостоятелно отменително основание по чл. 146, т.4 от АПК.

Съгласно чл. 154 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК - гр.София, изпълнителят на болнична медицинска помощ в процеса на диагностика, лечение и обслужване на пациента, прилага утвърдени начини на действие, съобразени с указанията за клинично поведение в клинични пътеки /КП/, амбулаторни процедури /АПр./ и клинични процедури /КПр./.

Според чл. 156, ал.1 от същото Решение, клиничната пътека е система от изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности по отношение на пациенти със заболявания, изискващи хоспитализация и непрекъснат болничен престой, не по-кратък от 48 часа.

В конкретния случай относно нарушенията по т.1 и т.2 от заповедта, пациенти са хоспитализирани по КП № 71 и КП 219. Видно от заключението на вещото лице, се налага извод, че процесните двама пациента са приети за болнично лечение при наличие на посочени индикации за хоспитализация, като относно пациентката Кирилка Петкова Танева поставената и диагноза „синдром на раздразнено черво без диария“ отговаря на КП 71, което е предпоставка за прием и хоспитализация по тази клинична пътека. Съгласно  заключението на вещото лице, прието от съда и неоспорено от страните, по КП №219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем на сложност“ пациента Ц.СТОЯНОВ е постъпил в лечебното заведение на 16.10.2016г. и изписан на 19.10.2016г. , като е поставена диагноза контузия на коляното, травма на вътреставните структури на дясна колянна става“ и тя позволява пациента да бъде хоспитализиран и лекуван по КП 219. Експертът е категоричен, че хоспитализацията е била необходима за процесните два случая. Ето защо съдът намира, че доводите на ответната страна за липсата на противоречие с материалния закон на въпросната заповед в обжалваната й част се явяват неоснователни.

Относно другите две нарушения, съдът съобрази следното:

По т.7 от заповедта е прието неправомерно заплащане на сумата от 100 лева за избор на екип по ИЗ №10238. Видно от доказателствата, ангажирани по делото, заплащането на сумата от 100 лева е за избор на анестезиологичен екип, което не се покрива от приложимата клинична пътека и пациента доброволно се е съгласил да заплати същата.

По т.9 от заповедта е прието заплащане на потребителска такса от 17.40 лева от пациента М. Василев, хоспитализаран в  лечебното заведение за периода от 15.03.2017г. до 18.03.2017г. с история на заболяването №10437 и с диагноза болест на хочкин, като лицата с тази диагноза са освободени от заплащането на такава такса. От доказателствата по делото съдът намира, че не може да се направи извод за заплащане на въпросната потребителска такса в общ размер на 17.40 лева. Наличието само на декларация съгласие не е достатъчно доказателства, за да се приеме реалното заплащането на таксата от пациента.

С оглед изложеното, съдът намира, че обективните признаци за хоспитализация са били налице,  процесните нарушения не са били извършени, поради което и не е следвало да бъдат наложени въпросните 4 бр. финансови неустойки от по 200.00 лева всяка една от тях  с оспорената заповед.

Ето защо заповедта следва да бъде отменена в оспорените и части като незаконосъобразна.

С оглед изхода на делото в полза на оспорващата страна следва да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 450 лв., от които 50 лв. – държавна такса и 400 лв. –възнаграждение за вещо лице.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2, пр.2 от АПК, Административен съд – Бургас , дванадесети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД 25-1911/06.12.2017г. на Директора  на РЗОК – Бургас, в частите с които на Многопрофилна болница за активно лечение „Бургасмед“ ЕООД, с ЕИК по Булстат 201889501, със седалище и адрес на управление - гр. Пещера, ул.“Освобождение“ №3, представлявано от д-р С. Апостолов, са наложени 4 финансови неустойки по 200 лв., в общ размер от 800.00 /осемстотин/ лева, за нарушенията, описани в т.1, т.2,  т.7 и т.9 от същата заповед. 

ОСЪЖДА РЗОК Бургас да заплати на  МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД,  ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление: гр.Пещера, ул.“Освобождение“ №3  сумата от 450 лв. – разноски по делото,  от които 50 лв.– държавна такса и 400 лв. –възнаграждение за вещо лице.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.        

 

                                                                                                          СЪДИЯ: