ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 07.03                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На седми март                                             две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 20 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  МБАЛ„Бургасмед“ЕООД, редовно призован,  се представлява от адвокат М., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална здравноосигурителна каса Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на МБАЛ“Бургасмед“ЕООД против Заповед за налагане на санкции №РД-25-1911/06.12.2017г. на директор на Регионална здравноосигурителна каса Бургас, с която по индивидуални договори №0211372/26.02.2015г, допълнително споразумение №109/25.05.2016г. и договор №021372811/11.05.2017г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки е наложена финансова неустойка общо в размер на 2000 лева.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалваната заповед.

 

    Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата и изложените в нея общи възражения относно липсата на индивидуалност на финансовата неустойка и липсата на мотиви относно размера и оспорването на констатациите на арбитражната комисия и възраженията ни  относно нарушенията, визирани в  10 точки в заповедта за налагане на санкции. Заявявам, че лечебното заведение-жалбоподател е склонно да обсъди възможността за споразумение, като може да направи отстъпки относно нарушението, където се сочи, че не регламентирано плащане на консуматив за контраст, необходим за извършването на изследването КТ. Настояваме в същото  време и поддържаме възраженията по пункт 1, касаещо непълнота на документацията. По пункт 2 и пункт 3 относно принципа на комплексност, не е права касата да твърди, че следва да  лекуваме  посочените  заболяване като съпътстващи. Моля да ни предоставите възможност да постигнем споразумение, а ако не постигнем такова, ще направим доказателствени искания. По точка 3 поддържаме за таксата от 17,30лв - потребителска, по т.2 имаме 5 случая за контраста, по контраста сме склонни да оттеглим, както и за избора на екип. Поддържам останалите, като сме склонни да оттеглим от 3 до 6 и 7 от заповедта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Относно искането за спогодба, моля за ни предоставите срок за водене на преговори.  Държите на т. 9,  т.1 и т.2, където няма индикация за комплексност.  Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Нямам към настоящия момент доказателствени искания.

 

АДВОКАТ М. : Остава т.7. За нас са безспорни т.3,4,5,6 и 8 от заповедта. Моля да ни предоставите възможност до следващото съдебно заседание да проведем преговори за споразумение.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  административната преписка писмени доказателства и тези представени в днешното съдебно заседание.

 

              ДАВА възможност на страните да постигнат спогодба до датата на следващото съдебно заседание.

 

УКАЗВА на адвокат М., че ако такава бъде постигната, следва същата да бъде предоставена на съда своевременно, за да бъде одобрена в съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2018година от 13.30 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: