РЕШЕНИЕ № 285

 

23.02.2017г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести януари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Б.Ч.

прокурор: Величка Костова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КАН дело    номер  20 по описа за 2017   година.

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Министерство на културата – гр.София, подадена чрез пълномощник, против решение №104/11.11.2016г., постановено по НАХД №359/2016г. по описа на Районен съд – гр.Поморие (РС), с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 5686/21.06.2016г., с което на основание чл.98в, ал.1 вр. с чл. 97, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), чл.53 и чл.83, ал.1 от ЗАНН, на „МАКСКОМ-КЕЙБЪЛ“ ЕООД, гр.София с ЕИК 147081615, представлявано от управителя Николай Георгиев Райков е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева за нарушение на  чл. 97, ал.1, т.6, предл. трето от ЗАПСП.

В касационната жалба са изложени доводи, че обжалваното решение е постановено в нарушение на закона и при допуснато съществено нарушение на процесуалните права – касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Твърди се, че съдът не е обсъдил събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, поради което е приел за установено, че дружеството не е извършвало дейност по кабелно препредаване. Иска от съда да отмени първоинстанционното решение и да постанови ново, с което да потвърди отмененото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован не се явява и не се представлява. По делото е постъпила молба с вх.№ 722/25.01.2017г., от процесуален представител на касатора, с която същия заявява, че е възпрепятстван да присъства на заседанието и няма възражения делото да бъде гледано в негово отсъствие.

За ответникът по касационната жалба  „МАКСКОМ-КЕЙБЪЛ“ ЕООД несвоевременно призован, се явява лично управителят Николай Георгиев Райков.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че жалбата е основателна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С наказателното постановление „МАКСКОМ-КЕЙБЪЛ“ ЕООД е санкционирано за това, че на 24.02.2016г. е осъществил състава на административно нарушение по чл.97, ал.1, т.6 предл. трето от ЗАПСП като на територията на гр.Поморие, препредава по кабелна електронно съобщителна мрежа, телевизионната програма „Cartoon Network“ в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП - без необходимото по закон разрешение на носителите на права, предвидено в чл.91, ал.1, т.1 предл. второ, във вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП.

За да постанови оспореното съдебно решение, Районен съд – Поморие е приел, че не е установено санкционираното дружество да е извършило вмененото му нарушение по чл.97, ал.1, т.6 предл. трето от ЗАПСП. Заявява, че липсват доказателства, които да докажат по безспорен начин, че „Макском-Кейбъл“ ЕООД има изградена кабелна мрежа в гр.Поморие. Не е установено, че изградената мрежа в хотел „Здравница Санта Марина“, където е извършена проверката, е свързана с мрежа на санкционираното дружество. РС счита, че по никакъв начин административният орган не е установил чия е мрежата свързана с телевизионните приемници в хотела. Твърди, че наличието на коаксиален кабел находящ се на стълб за електричество пред офиса на дружеството и продължаващ до хотела, в който е извършена проверката, не доказва, че това е мрежа стопанисвана от санкционираното лице. Приема, че изводите на административно-наказващия орган са направени въз основа на предположения, които не са доказани. Представената по делото фактура, въз основа на която органа прави извод, че дружеството извършва препредаване, според съда е фактура за услуга „поддръжка на ТВ“ и тя не установява препредаване на телевизионни програми.

Решението на РС – Поморие е валидно, допустимо и правилно.

Изводите на първоинстанционния съд кореспондират на установената фактическа обстановка и се споделят изцяло от настоящия касационен състав. По делото са събрани гласни и писмени доказателства. Въз основа на анализ на събраните по делото доказателства, съдът правилно е установил, че не се доказа по безспорен начин „Макском-Кейбъл“ ЕООД да е нарушил разпоредбата на чл.97, ал.1, т.6 предл. трето от ЗАПСП, поради което правилно е отменил наказателното постановление.

Производството пред районния съд е от административно-наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта и НП, и дали е извършено от него виновно. В тежест на административно-наказващия орган (по аргумент от чл. 84 ЗАНН, във връзка с чл. 83, ал. 1 НПК), тъй като именно той е субектът на административно-наказателното обвинение, е да докаже по безспорен начин пред съда, с всички допустими доказателства, че има административно нарушение и че то е извършено от лицето, посочено като нарушител, което в конкретния случай не е изпълнено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение   104/11.11.2016г. постановено по АНД № 359/2016г. по описа на Районен съд Поморие.                         

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                               

             ЧЛЕНОВЕ: