Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 482 /18.03.2016г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети февруари, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                   ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.К. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 20/2016. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Регионална инспекция по околна среда и водите Бургас е оспорил решение №406/18.11.2015г. постановено по АНД №899/2015г. по описа на Районен съд Несебър, с което е отменено наказателно постановление №57/31.07.2015г. издадено от директора на РИОСВ Бургас. С наказателното постановление на Община Несебър е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Касаторът твърди, че решението е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото наказателно постановление. 

В съдебно заседание, касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се представляват.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

При описание на нарушението в наказателното постановление наказващият орган е посочил, че изпълнителното деяние се изразява в издаване от страна на кмета на Община Несебър на заповед, която е в пряко противоречие със закона за биологичното разнообразие и със заповед №РД-560/21.08.2009г. (ДВ бр.69/2009г.) изменена със заповед № 76/28.01.2013г. (ДВ бр.10/2013г.) на министъра на околната среда и водите, с която е определена защитена зона „Емине” за опазване на дивите птици. Както правилно е приел районния съд, издаването на порочен административен акт може да се оспори по реда на АПК, но самото действие не е административно нарушение по ЗБР.

Отделно от това посочената като нарушена разпоредба на чл. 12, ал.6 от ЗБР не предвижда правило за поведение. Според тази разпоредба в едномесечен срок, след изтичане на срока по ал.5, министъра на околната среда и водите взема окончателно решение по постъпилите становища, възражения или предложения и издава заповед за обявяване на съответната защитена зона.

С действията, описани в наказателното постановление, кметът на общината е възможно да е нарушил предвижданията за съответната защитена зона, регламентирани в заповедта на министъра на околната среда и водите, но това няма никакво отношение към вземането на окончателно решение от министъра да издаде заповед за обявяване на защитени зони. Посоченото означава, че е налице и друго процесуално нарушение – неправилно е посочена нарушената норма. Административнонаказващият орган вместо да издава наказателното постановление с абсурдно съдържание е следвало да сезира прокуратурата, която в едномесечен срок от издаване на порочна кметска заповед може да я оспори пред съда по реда на АПК, като докаже, че заповедта е издадена в нарушение на материалния закон и на посочените по-горе две заповеди на министъра на околната среда и водите, с които се обявява съответната защитена зона.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 330/12.10.2015г. постановено по АНД №531/2015г. на районен съд Несебър.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: