ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,04.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На четвърти юни                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 20 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Елкос Бургас” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

         За ответника зам.кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

         Явява се вещото лице С.Б..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че допълнителното заключението на вещото лице е постъпило на 27.05.2013г., в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, със снета по делото самоличност.

Вещото лице С.Б. предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Представила съм експертно заключение - основното и допълнителното, които поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Тъй като в допълнителното Ви заключение става въпрос за някаква започнала процедура по изпълнение, но действащия ПУП е този, който сте показали на последната скица от заключението си?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – По представените скици ПУП и ПРЗ, всичко е прието, но не е изготвен протокола. Приети са от експертния съвет, но няма одобряване на ПУП.

АДВОКАТ Д. – Нямам други въпрос.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Тъй като в основното заключение казвате, че конструкцията е обща, с действащия ПУП-ПРЗ, засяга ли се тази обща конструкция? Имам предвид този ПУП, който действа в момента, по действащия ПУП-ПРЗ има обособен имот и той засяга ли се общата конструкция на сградата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – По действащия ПУП (л.105) общата конструкция попада в УПИ ХХІ-92 предвиден за КОО и фурна по действащия ПУП. А малка част попада в ХХІІ-82, но нашите обекти попадат в ХХІ-92, обект четири вече го няма.

Приложените към експертизата скици, които са на л.106 и л.107 от делото отразяват предвижданията за изменение на ПУП, които съм описала в констативната част на заключението, които все още не са одобрени.

Действащият план е приет през 2010г. и е посочен на скицата на л.105.

ВЪПРОС на СЪДА – Какво означава това словосъчетание „приета служебна разработка”?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. –Под служебна разработка имам предвид предвиждания на бъдещото изменение на устройствения план, което по времето на справката, която съм извършила е прието само на етап Експертен съвет.

Имало е предложение от заинтересована страна да се промени ПУП-а, но не е прието и Общината служебно е предприела процедурата, и „служебна разработка” е защото общината си е поръчала сама.

Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам въпроси към вещото лице. 

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и допълнението към. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

ДА се издаде РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Моля да приемете като доказателство по делото, заверено копие от решение № 40-16/21.10.2010г. на Общински съвет Бургас, с което е одобрено изменение на проект за актуализация – изменение на ПУП – ПРЗ на ж.к.Зорница окончателен проект, в обхвата на който твърдя, че се намира имота, където са изградени процесните обекти. Твърдя, че това решение, в частта за този имот е влязло в сила.

Представям още акт за резултатите от обявяване на решението на Общинския съвет и копие от стр.1 и стр.186 от ДВ бр.4/12.01.2011г. където въпросното решение е публикувано.

АДВОКАТ Д. – Да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от юрисконсулт Р. писмени доказателства, а именно: заверено копие от решение № 40-16/21.10.2010г. на Общински съвет Бургас, акт за резултатите от обявяване на решението на Общинския съвет и копие от стр.1 и стр.186 от ДВ бр.4/12.01.2011г.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Д. – От името на доверителят ми, моля да уважите жалбата и отмените заповедта на зам.кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахване на обект №1 и №3, подробно описани в самата заповед. Считам, че не са налице материалноправни предпоставки за издаването на тази заповед. Видно от нея, тя е издадена на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, премахване на обект по неподходящо местонахождение. От събраните в процеса доказателства се установи, че процесните обекти, собственост на „Елкос Бургас” ЕООД попадат в УПИ ХХІ-92, който е отраден за КОО и фурна. В случая фурната е реализирана, несъмнено обектите собственост на „Елкос Бургас” ЕООД представляват част от сградите за КОО поради което, тяхното съществуване не противоречи на ПУП. Доказа се безспорно, че ако е имало обекти, които са неподходящи това са обекти №1 и №4, които не са собственост на доверителят ми и са премахнати. По отношение на твърдението за съществуване на единна конструкция, това твърдение не е основателно, защото и вещото лице е заявило в заключението си, че за отделните обекти има отделни разрешения за строеж, било за изграждане, било за преустройство и както е записано в заключението, след премахване на обект №1 и №4, съществуват на място обекти №2 и №3 и същите могат да съществуват без да се засяга тяхната конструкция.

По отношение на твърдението за възникнала инвестиционна инициатива, това обстоятелство е илеревантно. Заповедта е издадена с правно осн. чл.195, ал.5 от ЗУТ и възникването на инвестиционна инициатива е без значение за издаване на тази заповед. Но дори и да се приеме, че сме в такава хипотеза, то изпълнението на тази инвестиционна инициатива е налице, когато се реализира ПУП. Към настоящият момент липсват доказателства за приети действия за ПУП, видно е от допълнителното заключение на вещото лице, че съществуващия към настоящ момент действащ ПУП е в процес на изменение и което означава, че инвестиционните намерения на Общината ще бъдат реализирани едва след влизане в сила на новия ПУП.

По тези съображения моля да уважите жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

В настоящото производство бяха събрани доказателства, вкл. и заключението на вещото лице, в което същото е посочило, че сградата, която се състои от няколко обекта, е изградена в обща конструкция и като такава от сега действащия ПУП е засегната и се засяга от предвидените мероприятия, именно изграждане на фурна и както обособяване на имот ХХІІ-82. По делото бяха представени доказателства, от които се установява, че е възникнала инвестиционна инициатива, поради което ви моля да потвърдите процесната заповед като правилна и законосъобразна.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: