ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,14.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На четиринадесети май                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 20 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятЕлкос Бургас” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

         За ответника зам.кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

         Явява се вещото лице С.Б..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото на 29.04.2013г. е постъпило заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

С.Г.Б., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

         АДВОКАТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – На последната страница на заключението, по въпрос 1 сте направили извод, че обектите могат да съществуват самостоятелно. Как установихте, че могат да съществуват самостоятелно, след като в първите страници на заключението казвате, че е проектирано като един елемент. Въз основа на какво правите този извод?

         ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Тъй като сградата, говоря за цялата сграда, тя е съставена от панели и монтажни елементи, сглобени и се получават отделните обекти. В случая е премахнат обект 4, който не е предмет на делото. Премахнат е с демонтиране на две фасади, като общите стени със съседните два обекта са оставени. Имала съм предвид това, че в случая продължават да съществуват двата процесни обекта, но общите стени са там и са станали самостоятелни обекти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Да разбирам ли, че частта от обект 4, ако бъде премахната, обектите няма да са самостоятелни?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Ако се изгради тухлен зид, ако се махнат тези общи стени, ще бъде навес, а не обект.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Означава ли това, че е премахнат обект 4?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Не е премахнат изцяло, общия зид стои. Трябва да се премахне наполовина, за да се премахне нацяло обект 4.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Има ли някаква инвестиционна инициатива за терена?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Вчера ходих в кметство „Зорница” за да проверя дали има нещо ново, тъй като за УПИ ХХІ-92 на експертния съвет е взето решение за служебна разработка за този имот, във връзка с границата, която има траен статут. Разработката е направена, но не е гледана от Експертния съвет, така че дотам мога да кажа за този имот.

         СЪДЪТ към вещото лице – в протоколното определение, с което е допусната експертизата имаше такъв въпрос, но не сте отговорили на него

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Не съм го видяла, но отговарям сега.

         Нося протокол, последен от експертния съвет, от Общински съвет – нищо нямам. От проверките ми в общината никъде не е коментирано, че въпроса ще се разглежда и от Общинския съвет.

         Това, което имам е предпоследния протокол на експертния съвет, на който е взето решение.

За този, големия имот, има служебна разработка ето тук (вещото лице посочва на цветна схема, като очертава границите на разработения имот) това е това е от интернет, ето я сградата, границата, минава на новия имот, минава по калкана на сградата, границата не засяга границите на процесните имоти, предвижданията, където са процесните имоти. Архитект И. ми отговори, че не ги засяга, тя ми каза, че е в процес на приключване на процедурата.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Тази част е придобила траен статут и като част от ПУП има нова сграда, сега се предвижда едно пристрояване, т.е. е обособяване на парцел. Само обособяване и прилежаща площ от по 3 метра и разработката касае тази част от имота (посочва на схемата), има паркинг, свързано застрояване, но това не е окончателно, до тук е процедурата.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Има ново решение по разработката на ЕСУТ. Не е подписан протокола, така че вещото лице, когато направи проверката ще има последния протокол на ЕСУТ.

         Допълнителните ми въпроси към съдебно-техническа експертиза – първия се припокрива, с този който повторихте от протоколното определение, а втория е във връзка с доказателствата, които ще представя в днешното съдебно заседание, а именно какво е решението по административната преписка по заявление с вх.70-Е-32/20.01.2012г. подадено от „Ер джи – 2009” инвестиционната инициатива?

        

Съдът констатира, че вещото лице не е отговорило на един от всички въпроси, които са му зададени, а именно въпроса формулиран от съда, който се съдържа в протоколно определение от 12.02.2013г., с което е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза. Въпросът касае твърденията за възникнала инвестиционна инициатива в имота, където се намират процесните обекти и е от съществено значение за изясняване на делото. По тази причина счита, че експертизата не следва да бъде приета и следва да се даде възможност на вещото лице да допълни представеното заключение като отговори и на този въпрос, който е формулиран към момента, в който експертизата е допусната.

        

АДВОКАТ Д. – Нямам допълнителни въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Може да се възползвам от възможността за допълнителни въпроси към вещото лице.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства съгласно опис в придружително писмо към тях.

 

ДАВА възможност на двете страни, в 7-дневен срок от днес, с нарочна молба да зададат въпроси към вещото лице като им УКАЗВА, че в тези случаи ще бъде възложено плащане на допълнителен депозит за вещо лице.

 

         Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.06.2013г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице уведомено в съдебно заседание.

        

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: