ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,12.02.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На дванадесети февруари                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 20 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         ЖалбоподателятЕлкос Бургас” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител, за него се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         За ответника зам.кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед №3329/15.12.2012г. издадена от зам.кмета на Община Бургас, в частта относно премахването на две сгради, с идентификатори 07079.601.92.2 и 07079.601.92.3 по КККР на гр. Бургас, находящи се частично в УПИ ХХІІ-82 и УПИ ХХІ-92, кв.3 по плана на ж.к. Зорница, гр. Бургас.

         Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ

 

АДВОКАТ Д. – Поддържам жалбата. С оглед доказване на твърдението ни, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси, поставени в писмена молба, която представям с копие за ответника.

В самите разрешения за строителство е записано, че е съгласно одобрен план. Смисълът на въпросите е, дали при изграждането си, сградите са изградени като единна конструкция и ако е да, каква е по-точно тя и попада ли част от тях в УПИ, колко точно попада.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Представям заповед на кмета на Община Бургас за възлагане на правомощия на зам.кмета да издава заповеди по ЗУТ.

По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза – предоставям на съда.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, а именно: заповед № 3329/15.12.2012г. на зам.кмет „УТС”, скица изх.0142/01.06.85г., писмо рег.№94-Д-212/7/17.12.2012г., констативен протокол № И-76/15.10.2012г., писмо изх.№94-Д-212(4)123/23.10.2012г., оферта до „Трансвагон” АД от 15.11.2012г., оферта до „Трансвагон” АД от 20.11.2012г., разпечатки от е-мейл с потвърждение на оферта от 03.12.2012г., Поръчка № РО12-002294/03.12.2012г., копие от авизо от 04.12.2012г. за аванс по поръчка, копие от фактура №0000006165/04.12.12г., копие от фактура №0000006207/13.12.2012г., копие от фактура №0000006218/20.12.2012г., копие от фактура №0000006219/21.12.2012г. и снимков материал.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.34-35 от делото, както и представената в днешното съдебно заседание заповед №2855/01.12.2011г. на кмета на община Бургас.

 

По искането за извършване на съдебно-техническа експертиза, съдът намира следното: счита искането за допустимо и относимо, касаещо събирането на необходими и годни доказателства, като намира, че освен на зададените от жалбоподателя въпроси, в.л. следва да отговори и на следните, поставени от съда задачи:

Вещото лице да посочи какви са предвижданията на ПУП за имотите, върху които са изградени сградите, предмет на процесната заповед и има ли възникнала инвестиционна инициатива за тези имоти. Ако има възникнала инвестиционна инициатива, вещото лице да опише какво представлява тази инвестиционна инициатива.

Мотивирана от изложеното и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с  чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в техническа служба на Община Бургас и извърши оглед на място, да даде заключение по въпросите формулирани в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание от адвокат Д., пълномощник на жалбоподателя и по тези формулирани от съда.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лв., вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Б., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес да представи по делото копие от доказателства за възникналата инвестиционна инициатива, относно имотите върху които са построени сградите, предмет на заповедта.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.05.2013г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: