О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                       261

        гр.Бургас, 01.02.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на първи февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 209 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.159 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от Г.Д.А., в качеството му на общински съветник и зам. председател на Общински съвет Бургас, против Заповед № 138/15.01.2018г. на Кмета на Община Бургас за назначаване на комисия по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас.

Иска се отмяната й като незаконосъобразна, поради противоречие с материалните разпоредби.

Съдът, след преценка и анализ на събраните по делото доказателства, намира жалбата за недопустима, поради следните съображения:

         Оспорената заповед е издадена на основание чл.44, ал.1, т.8 и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ , във връзка с чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.6, ал.1 от. Със заповедта е назначена комисия в състав от председател и десет членове, от които четирима служители на Община Бургас и шест общински съветници, сред които и жалбоподателят Г.Д.А. в качеството му на общински съветник.

Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1 от Наредбата „Заявленията се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Бургас, в чийто състав се включват 5 длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Общината и 6 общински съветника - избрани на заседание на Общинския съвет. В състава на комисията с право на съвещателен глас се включва и по един представител на всяко сдружение с нестопанска цел, създадено и регистрирано в съда с цел защита права и интереси на търговци експлоатиращи временни обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ, като членовете на съответната организация не трябва да са по – малко от 50 на брой. Комисията е постоянно действащ орган с мандат от 2 години. Същата се свиква от председателя й, най-малко 7 дни преди провеждане на всяко заседание.

Членовете на процесната комисия, които са общински съветници, в т.ч. и жалбоподателя, са избрани с Решение по т.33/ Протокол № 34 от 28.11.2017г. на Общински съвет Бургас, което е прието на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМ и чл.18, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.

Правният интерес от оспорване е положителна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата, за която съдът следи служебно и при липсата й прекратява производството на основание  чл.159, т.4 АПК. Преценката кои са разполагащите с право на оспорване субекти се извършва по общите критерии на чл.147, ал.1 от АПК. От значение за надлежното упражняване на процесуалното право на жалба е въпросът за прякото и непосредствено въздействие на атакуваното административно волеизявление в правната сфера на оспорващия, т.е. с административния акт да се засягат неговите права, свободи или законни интереси или да се създават задължения.

В конкретния случай жалбоподателят не твърди, а и не е представил доказателства, че с оспорената от него заповед са засегнати пряко негови права, свободи или законни интереси, което от своя страна да обоснове наличието на правен интерес да я обжалва. Напротив, в изпълнение на  Решение по т.33/ Протокол № 34 от 28.11.2017г. на Общински съвет Бургас, с процесната  Заповед № 138/15.01.2018г. на Кмета на Община Бургас същият е назначен в състава на комисия по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас.

В жалбата си А. развива съображения относно заявената от него незаконосъобразност на оспорената заповед, но не излага никакви твърдения, които да обосноват наличие на пряко и непосредствено въздействие на атакуваното административно волеизявление в правната му сфера, което да обоснове правния му интерес от оспорването, доколкото това от своя страна е процесуална предпоставка за разглеждане и решаване на спора по същество относно законосъобразността на процесната заповед.

Ето защо настоящият съдебен състав приема, че с обжалваната заповед не се засягат права и законни интереси на жалбоподателя, поради което жалбата му като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.А., в качеството му на общински съветник и зам. председател на Общински съвет Бургас, против Заповед № 138/15.01.2018г. на Кмета на Община Бургас за назначаване на комисия по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 209 по описа на АдмС-Бургас за 2018г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: