Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         636                        12.04.2017г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – Бургас                                                             ХІІІ-ти състав

На двадесет и трети март,                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: К.Л.

Прокурор: Величка Костова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 209 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба подадена от „Васт-БГ“ЕООД, ЕИК-***, гр.Поморие, ул.Крайбрежна ***, против решение № 6/16.01.2017г., постановено по НАХД № 570/2016г. на Районен съд - Поморие, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 1218/18.07.2016г. на заместник-директора на ТД на НАП-Бургас, с което за нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), вр. чл.118, ал.4, т.1 и 2 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, му е наложена  имуществена санкция от 3000 лева.

От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като неправилен и незаконосъобразен. Счита, че нарушението следва да бъде квалифицирано като маловажен случай. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител и не ангажира доказателства.

Ответникът по касация – ТД на НАП-Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на подадената касационна жалба и законосъобразност на обжалваното съдебно решение, поради което пледира същото да бъде оставено в сила.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд - Поморие е потвърдил НП № 1218/18.07.2016г., с което на основание  чл.185, ал.2 от ЗДДС, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18, вр. чл.118, ал.4, т.1 и 2 от ЗДДС. В хода на делото е установено, че на 05.07.2016 г. в 19.05 часа служители на ТД на НАП- Бургас извършили проверка в търговски обект, представляващ „временна постройка тип гараж за продажба на слънчеви очила“, находящ се в гр.Поморие, ул.Крайбрежна №11, стопанисван от касатора „Васт-БГ“ЕООД. В хода на проверката била извършена контролна покупка на стойност 12.00 лева, заплатени в брой. За извършената продажба не бил издаден фискален бон. След констатация, че в обекта няма монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство, проверяващите лица съставили срещу търговеца акт за установяване на административно нарушение (АУАН), въз основа на който впоследствие било издадено НП № 1218/18.07.2016г.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалвано то решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията касатора са неоснователни.

Посочената от наказващия орган за нарушена разпоредба на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18 задължава лицата по чл.3 от същата наредба да монтират и въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП фискални устройства от датата на започване на дейността на обекта. Лица по чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18  са всички лица, които извършват продажби на стоки и услуги във или от търговски обект. Наредбата е издадена във връзка с приложението на чл.118 от ЗДДС, на основание чл.118, ал.4 от ЗДДС. Съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, като текстът на тази норма е възпроизведен в чл.25 от Наредба № Н-18. По смисъла на ал.1 от нормата лицата, задължени да използват ФУ, издават фискална касова бележка за всяка продажба, независимо от документирането й с първичен счетоводен документ, с изключение на случаите, когато плащането е по банков път, а ал.3 на същия член сочи, че фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането.

В конкретния случай, контролните органи са констатирали липса на монтиран и въведен в експлоатация ЕКАФП с изградена постоянна връзка с НАП и отговорно за нарушението лице е именно касаторът - търговец, като следва да се добави, че допуснатото нарушение в случая не е неиздаването на фискален бон, а въобще липсата на ЕКАФП в обекта, в който обаче са се извършвали продажби. Видно е, че АУАН и НП съдържат необходимите реквизити, както и достатъчно ясно описание на нарушението. Към процесното нарушение е неприложима хипотезата на чл.28 от ЗАНН предвид обществените отношения, защитата на които се гарантира чрез Наредба Н-18 и предвид неотразяването на приходи в полза на фиска.  От установените по делото обстоятелства не може да се направи извода, че нарушението попада в категорията на малозначителни и незначителни нарушения. Съгласно чл.28 от ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Относно понятието маловажен случай, приложима е легалната дефиниция съгласно чл.93, т.9 от Наказателния кодекс –  "маловажен случай" е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. От данните по делото не може да се направи извода, че деянието е с по-ниска степен на обществена опасност от другите нарушения от съответния вид. С оглед останалите обстоятелства във връзка с извършеното нарушение правилно и в съответствие с чл.27, ал.2 от ЗАНН и с оглед постигането на целите по чл.12 от ЗАНН, наказващият орган е определил административното наказание в минимален размер, като е взел предвид всички обстоятелства във връзка с осъществяването на нарушението.

Ето защо, правилно е ангажирана отговорността на търговеца на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, като му е наложена санкция в минималния предвиден от законодателя размер от 3000 лева.

Предвид горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас ХІІІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 6/16.01.2017г., постановено по НАХД № 570/2016г. на Районен съд - Поморие.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:      1.                                                     2.