Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №651

 

гр. Бургас, 06. 04. 2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на деветнадесети март през две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Георги Чинев, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 209/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от началника на Митница Бургас, чрез пълномощника си юрисконсулт М. Н. Л., против решение № 49/22.12.2014 г., постановено по НАХ дело № 211/2014г. по описа на Районен съд Малко Търново, в частта му, в която е отменена наложената на „Денив-87“ ЕООД, ЕИК 202882538, с наказателно постановление (НП) № 365/06.10.2014 г. на началника на Митница Бургас, за нарушение чл.123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), имуществена санкция в размер на 2 000 лева. Касаторът счита решението за неправилно в обжалваната част. Иска обжалваното решение да бъде отменено, а по съществото на спора да бъде потвърдено изцяло издаденото наказателно постановление. В открито съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява и не изпраща представител. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касацията – „Денив-87“ ЕООД, ЕИК 202882538, редовно призован, чрез представител по пълномощие – адв. Д. Г. ***, оспорва касационната жалба, като неоснователна. Пледира да се остави в сила решението на районния съд.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Малко Търново е отменил наказателно постановление (НП) № 365 от 06.10.2014 год. на Началника на Митница Бургас, в частта, с което на „Денив-87“ ЕООД, ЕИК 202882538 на основание чл.123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложена имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева и е потвърдил наказателното постановление в останалата част.

За да постанови решението си в обжалваната част, първостепенният съд е приел, че съставяйки АУАН срещу Н. В. К. актосъставителят е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, което нарушение води до незаконосъобразност на процедурата по установяване на нарушителя и налагането на санкция с наказателното постановление. Счел е, че се касае за особено съществено нарушение на процесуалните правила, допуснато от актосъставителя, поради което не следва да се обсъждат и доводите по съществото на спора. По изложените съображения е отменил оспореното НП, в обжалваната част.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Съдебното решение, в обжалваната част, е съобразено с материалния закон, процесуалните правила и е обосновано.

Пред настоящата касационна инстанция не се сочат нови доказателства, които да водят до промяна на този извод.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Фактите не са спорни между страните.

Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение (АУАН) се образува административно-наказателното производство и се повдига административното обвинение за твърдяното административно нарушение. Това обвинение следва да намери идентично отражение и в наказателното постановление, което се издава въз основа на този акт.

Според съдебната практика не всяко нарушение на процедурата по съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление е съществено. До порочност на наказателното постановление водят само съществените нарушения на тази процедура, а съществени са два вида нарушения. Едните са тези нарушения, които водят до засягане правото на защита на лицето, привлечено към административно-наказателна отговорност, а вторите са нарушенията на процедурата, които ако не бяха извършени резултатът би бил друг.

Настоящият касационен съдебен състав споделя изводите на районния съд, изложени в мотивите на обжалваното решение относно това, че административно-наказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение, тъй като АУАН е съставен не срещу юридическото лице „Денив-87“ ЕООД, представлявано от Н. В. К., а срещу последната, като физическо лице.

Доколкото е установено, че правният субект, който е осъществил административното нарушение, респ. спрямо когото е следвало да се повдигне административното обвинение е „Денив-87“ ЕООД, а АУАН е издаден срещу Н. В. К., то следва, че административно-наказващият орган неправилно е повдигнал административното обвинение за установеното административно нарушение, като е образувал административно-наказателното производство не спрямо санкционираното търговско дружество, а срещу друг правен субект – физическото лице Н. В. К. Това процесуално нарушение не е от категорията нарушения, които могат да се преодолеят по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, тъй като е опорочено установяването на нарушителя, поради което и не би могло да се санира в последващ стадий на производството, а съставлява формална предпоставка за отмяна на оспореното наказателно постановление.

По изложените съображения касационният съдебен състав приема, че не са налице касационни основания за отмяна и решението в обжалваната част, което, като постановено в съответствие с действащите правни норми, следва да се остави в сила.

В останалата част, решението на районния съд е влязло в сила, тъй като не е обжалвано.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49 от 22.12.2014 година, постановено по НАХ дело № 211/2014г. по описа на Районен съд Малко Търново, в обжалваната част.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.