Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 922                 Година 19.04.2013                      Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на двадесет и първи март две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира ДРУМЕВА                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                     2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Росица Дапчева

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 209 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директор на Регионална дирекция за областите Ямбол, Сливен и Бургас към Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите срещу решение № 146 от  20.11.2012г., постановено по н.а.х.д. № 402 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Поморие. Съдебното решение се обжалва като незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Не споделя мотивите на съда обосновали отмяна на наказателното постановление, като счита, че безспорно е установена съставомерност на констатираните нарушения. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на издаденото наказателното постановление.

Ответникът – В.Т.П. в качеството и на ЕТ „Олимпия – В.П.”, гр.София с ЕИК ***, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд, като правилно и законосъобразно следва да се потвърди.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Поморие е отменил наказателно постановление № 26990/06.08.2012г. издадено от касатора, с което на ЕТ „Олимпия – В.П.” е наложена имуществена санкция 500 лева, за извършено административно нарушение по чл.78 вр. с чл.55, ал.2 от Закона за туризма, както и имуществена санкция от 500 лева за извършено нарушение по чл.86 вр.с чл.47, ал.2 от ЗТ. За да постанови решението си съдът е намерил, че за носене на административнонаказателна отговорност по всяка от горепосочените разпоредби следва привлеченото лице да осъществява ресторантьорска дейност, в рамките на която да е осъществило съответния състав на нарушение. Посочено, че в конкретния случай от наказващия орган не е доказано по безспорен начин, че санкционираният търговец е осъществявал ресторантьорска дейност към момента на проверката, поради което е обоснован извод, че липсват осъществени състави на извършени административни нарушения и наказателното постановление е отменено.

 Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни. Настоящата съдебна инстанция не споделя изводите на първоинстанционния съд довели до отмяна на процесното наказателно постановление, като счита, че правилно е ангажирана отговорността на санкционирания търговец на посочените основания.

При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и при издаването на процесното наказателно постановление, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице.

Неправилно първоинстанционния съд е приел, че едноличния търговец, към момента на извършване на проверката е осъществявал ресторантьорска дейност, единствено въз основа на свидетелските показания на водените от жалбоподателя свидетели П. и М.. Техните свидетелски показания не следва да се кредитират, доколкото те са в несъответствие с другите събрани в хода на производството гласни и писмени доказателства.

От свидетелските показания на актосъставителя се установява, че към момента на извършване на проверката – 22.03.2012г., заведението е работило и е имало клиенти. В съответствие с тези показания е и съставения констативен протокол № 143366/22.03.2012г., които е подписан от свидетеля П., като представител на едноличния търговец, без възражения, тоест той не е оспорил към този момент направените констатации. Също така свидетеля П. е издал от името на търговеца касова бележка, за продажба на кафе, като нелогично е твърдението му че тази бележка не е издадена за извършена продажба, а за да могат контролните органи да отчетат проверката.

На 27.04.2012г. на търговеца е съставен АУАН, в който са написани следните възражения „Заведението не е работило, а лицето Т.К. П. е поканил е гости, които е черпил за личен повод”. Така направените възражения също са в противоречие със свидетелските показания на свидетели П. и М., доколкото последните двама твърдят, че са били в заведението да оправят рибарските си мрежи.

На 11.06.2012г. от търговеца са подадени писмени възражения срещу съставения АУАН, в което се сочи, че „Констатираните в акта нередности са отстранени, а заведението започна работа на 08.06.2012г….”. Въпреки, че самият търговец не отрича, че на входа на заведението е имало две табели една от които е била бирария Царевец, а другата „ресторант-градина Царевец”, както и че в менюто са липсвали грамажи на част от предлаганите напитки, свидетелите сочат, че пред заведението не е имало табела „ресторант-градина Царевец” .  

В случая, след като свидетелските показания на свидетели П. и М. не се кредитират, от събраните по делото други гласни и писмени доказателства се установява, че към момента на извършване на проверката от името на търговеца е осъществявана ресторантьорска дейност.

Съгласно чл.47, ал.2 от ЗТ, лицата, осъществяващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, са длъжни да съставят ценоразписи: лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи. Задължението има за адресат лицата, осъществяващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, от какъвто вид е и проверявано заведение стопанисвано от едноличния търговец, поради което правилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност на основание чл.86 от ЗТ, в който е предвидена санкция за хотелиер или ресторантьор който не е изпълнил задължението си по чл.46, т.4 или чл.47 от ЗТ.

Правилно търговеца е бил санкциониран и за второто установено административно нарушение. Разпоредбата на чл.55 от ЗТ предвижда за категоризираните туристически обекти да се издава категорийна символика в зависимост от техния вид, включваща удостоверение и табела, които следва да бъдат поставени на видно място в обекта. Съгласно текста на ал.2 от същата норма „надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти не трябва да въвеждат в заблуждение туриста”. Неизпълнението на посоченото изискване се санкционира съгласно чл.78 от КТ с имуществена санкция в размер от 500 лв. до 5 000 лв. Доколкото в настоящия случай се установява, че за обектът стопанисван от ЕТ „Олимпия – В.П.”, са поставени две табели обозначаващи неговия вид - едната със съдържание „бирария”, а другата със съдържание „ресторант-градина”, то безспорно, възприемайки направените по този начин надписи, туристите биват въведени в заблуждение по отношение конкретния вид на посещаваното заведение.

Наложените от административнонаказващия орган имуществени санкции са определени към минималния предвиден в закона размер, който според настоящия съдебен състав съответстват на характера и степента на обществена опасност на извършените нарушения и е достатъчно за да съдействат в максимална степен за постигане на целите на специалната и генералната превенция, залегнали в чл.12 от ЗАНН.

С оглед на изложеното обжалваното съдебно решение, като постановено при неправилно приложение на закона, следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго с което да се потвърди издаденото наказателно постановление. Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 146 от  20.11.2012г., постановено по н.а.х.д. № 402 по описа за 2012г. на Районен съд - гр.Поморие и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 26990/06.08.2012г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, гр.София.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                                   2.