ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:  Ж.Г.                                      

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 209  по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятТрансстрой Бургас” АД, редовно призован, не изпраща законен представител, за него се явява адв. А., надлежно упълномощен, с пълномощно  по делото.

Ответникът по жалбата директора на дирекция „ОУИ” Бургас, редовно призован, се представлява от процесуален представител юк Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За прокуратурата на РБългария, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява  прокурор Г.

 

СТРАНИТЕ И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Настоящото производство е образувано след като с решение № 2040/13.02.2009 г. постановено по адм.д. № 11948/2008 г. Върховния Административен съд е отменил частично постановеното по жалбата на „Трансстрой Бургас” АД  против РА 020177/2006 г. издаден от органа по приходите при ТД на НАП гр. Бургас с решение, като производството се развива само в онези части, които с посоченото решение на ВАС, решението на Административен съд Бургас е било отменено, тъй като обжалвания ревизионен акт само в тези части  подлежи на контрол.Производството се движи по реда на гл.ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

По делото е постъпила молба от адв. М. Г., процесуален  представител на жалбоподателя, с която на осн. чл. 157, ал.2 от ДОПК иска да бъде спряно предварителното изпълнение на РА, в частта му която е предмет на настоящото производство. Молбата е придружена с копия от констативен  нотариален акт №160, том.І, рег. № 1334, нот.д. № 117 от 04.03.2002 г. и постановления за налагане на обезпечителни мерки  на основание чл. 195, ал. 1 от ДОПК - 2 бр., издадени от публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас.

С допълнителна молба същия процесуален представител е посочил, че дружеството е погасило главница в размер на 259 815,33 лв. ДДС и 81 468,86 лв. корпоративен данък, като посочва, че съдът следва да има предвид факта, че искането за спиране се отнася за начислената и неизплатената по тези задължения лихва, която към настоящия момент възлиза на 274 770,46 лв. Към тази допълнителна молба е приложена справка  от ТД на НАП за  задълженията на жалбоподателя до 07.04.2009г., както и четири броя платежни нареждания, видно от които твърдяните в молбата суми са преведени по сметка на ТД на НАП Бургас.

 

АДВ.А.Подържам молбата на колежката, във връзка със спиране предварителното изпълнение на ревизионния акт. От една страна считам, че поведението на жалбоподателя по отношение на сумите, за влязлата в сила част на решението са погасени, което показва, че същия има добронамереност към задълженията си. Предприятието е достатъчно голямо. С оглед на това считам, че няма пречки за спиране предварителното изпълнение на ревизионния акт. Като се има предвид икономическата ситуация в момента, с блокирането на сумите в банките предприятието се обезкървява и това е идеята на молбата за предварително спиране изпълнението на ревизионния акт. С оглед дадените указания на ВАС считам, че  по т. 1.1. от решението, във връзка с финансовия резултат на обекта се налага извършване на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, доколкото са свързани с проверка на счетоводните записвания. Същото се отнася и до указанията в т.2.2 от същото решение Моля, във връзка с указанията в отменителното решение на ВАС, да ми дадете възможност с нарочна писмена молба от името на доверителя ми да формулирам доказателствените искания както от отношение на съдебно-икономическа експертиза, така и при нужда по отношение на събирането на друг вид доказателства.

 ЮК Й. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.  Ако са налице обезпечения на сумите, които покриват лихвата и главницата, няма пречка да бъде уважено искането  за предварителното изпълнение на ревизионния акт. Моля да ми бъде даден срок да поставим задачи към съдебно-икономическата експертиза, като се определи и депозит. Към този етап нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените доказателства. Що се отнася до въпроса за спиране предварителното изпълнение на ревизионния акт, считам за необходимо да се предостави възможност на жалбоподателя да формулира и зададе въпроси към  съдебно-икономическата експертиза.

 

По искането на спиране на предварителното изпълнение на РА в частта му, която е предмет на настоящето дело, съдът намира следното:

Съгласно чл. 157, ал.3, предл.1  към искането за спиране следва да се приложи доказателство за направеното обезпечение в размер на главницата и лихвите. В конкретния случай  първоначално пълният размер на публичното вземане установен с обжалвания РА е било в размер общо на 838 519,38 лв. от които главница 584 234,34 лв. и лихви 254 282,04 лв.  По отношение на цялото вземане публичния изпълнител при ТД на НАП Бургас е наложил  с постановление от 01.03.2007 г.  обезпечителна мярка представляваща възбрана върху 4/5 ид.ч., от недвижим имот, представляващ земя и сгради, подробно описан в нотариален акт № 160, том.І, регистрационен № 1334, нотариално дело № 117 от 04.03.2002 г.,  като в постановлението е посочено, че балансовата стойност на частта на имота върху която е наложена възбраната е в размер на 846 608,08  лв. С второ постановление от 04.04.2007 г. друг публичен изпълнител при ТД на НАП за обезпечаване на произтичащото от същия РА задължение е наложил нова обезпечителна мярка представляваща възбрана върху 5/9 ид.ч. от същия недвижим имот, като в това постановление е посочено, че балансовата стойност  на описания имот е 918 066 лв.  Жалбоподателят с писмени доказателства – платежни нареждания и справка за задълженията му издадена от НАП е установил, че е платил онази част от  главницата на задълженията установени от РА, в която той е влязъл в сила.  По тези съображения, настоящия състав намира, че наложените с цитираните постановления на публичен изпълнител обезпечителни мерки представляващи възбрана на недвижим имот с посочената в тези постановления балансова стойност изцяло покриват задължението, установено с РА в частта,  в която  производството по неговото обжалване все още е висящо. По тези съображения и на осн. чл. 157, ал.4 от ДОПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото от закона предварително  изпълнение на РА № 0201777/23.11.2006 г. издаден от органа по приходите при ТД на НАП Бургас, в частта му, която е предмет на настоящото производство.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок  от днес пред ВАС на РБългария.

                                               СЪДИЯ:

 

По искането на страните за събиране на доказателства по отношение законосъобразността на ревизионния акт в обжалваната му част съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност жалбоподателя и ответника по жалбата в 10 дневен срок от днес, в писмен вид да изчерпят всички свои доказателствени искания, като представят  съответните молби по делото.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за  06.07.2009 г. От 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: