ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 07.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на седми октомври през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., за, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2099 по описа за 2014 година.                  

   

    На именното повикване в 15:00 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М.-Х., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт К.-Г., с пълномощно по делото.

 

Не се явява се вещото лице Л., редовно уведомена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.-Х.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г. : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх. № 6722/14.07.15година от жалбоподателя /л.332/, в която се поставят допълнителни въпроси към допуснатата съдебно-химическа експертиза. Към молбата са с приложени документи- Регламент /ЕС/2015/802 на съвета от 19.05.15година за суспендиране на автономните мита по общата митническа тарифа за определени тежки масла и подобни продукти, извадка от ОВ на ЕС бр. С 96 от 04.04.13година, в който е публикувано изменение в ОБКН към подпозиции 2707 99 91 и 2707 99 99 други. Приложени са преписи от документите за другата страна.

 

В отговор е ПОСТЪПИЛО становище вх.№7041/24.07.15година от ответника, в която се поставят също допълнителни въпроси към съдебно-химическата експертиза. Изразява се становище по представените документи.

 

С определение № 1589/27.07.15година, съдът е ДОПУСНАЛ исканите от жалбоподателя въпроси към експертизата.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 7975/03.09.2015 година от вещото лице Д.Л., която с оглед своевременното извършване на назначената експертиза, моли да се допусне като алтернативен на метода ASTM D-2007 за определяне на груповия въглеводороден състав на процесния продукт да бъде използван метод ASTM 2549-02.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх. № 8233/15.09.2015 година от жалбоподателя, който не възразява да бъде използван друг алтернативен метод за извършване на анализ на процесния продукт.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх. № 8317/18.09.2015 година от ответника, с посочване кои лица искат да присъстват при извършване на анализа на процесния продукт.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх. № 8395/23.09.2015 година от жалбоподателя, в която се прави искане при използване на друг метод за анализ, да не се уважава искането за присъствие на представители на ответника.

 

ПОСТЪПИЛА е молба входящ № 8684 от 05.10.2015 година от вещото лице Д.Л., с искане изслушването на заключението по допуснатата експертиза да бъде отложено за друга дата, предвид факта че продуктът следва да бъде анализиран в акредитирани лаборатории.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.-Х.: Запозната съм с докладваните становища. Моля да се даде възможност на вещото лице да избере алтернативно между двата метода ASTM D-2007 или ASTM 2549-02 за изготвяне на заключението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Запозната съм с докладваните становища. Също моля да се даде възможност на вещото лице да избере алтернативно между двата метода ASTM D-2007 или ASTM 2549-02.

 

Съдът с оглед изразените становище от процесуалните представители на страните в днешното съдебно заседание,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА изменение на определение от 29.04.2015 година, с което е допусната съдебно-химическа експертиза, като УКАЗВА на вещото лице Д.Л., че има възможност да изпълни поставените задачи използвайки всеки един от двата метода, конкретизирани в молба от 03.09.2015година, а именно ASTM D-2007 или ASTM 2549-02.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.-Х.: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание. Да се даде възможност вещото лице да представи заключението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Относно предоставената ни възможност да изразим становище по последното депозирано по делото от жалбоподателя, заявявам че поддържаме нашето искане при извършване на изследванията да присъства представител на ответника. Нашето становище е такова, че искаме нашия представител само да присъства, а не да осъществява контрол. Той няма да извършва каквито и да е било процесуални действия и няма в закона пречка или забрана за такова присъствие. Считам, че това присъствие по никакъв начин не би се отразило в изследванията, а вещото лице въз основа на тези анализи ще направи своите изводи. Не възразявам да има присъствие и  на представител от другата страна. Искаме присъствие на наш представител при самото извършване на анализите.

Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.-Х.: Поддържам становището си относно недопустимостта и неоснователността на исканията на ответника. Подобен непосредствен контрол върху дейността на вещото лице не е предвиден в нито един закон. Не става въпрос за процесуални действия, както заяви процесуалния представител на ответника, а и средствата за защита на лицата от необосновано и некомпетентно заключение  са регламентирани от закона и могат да се възползват от тях.

Моля делото да бъде отложено за средата на месец януари 2016 година, с оглед възможността вещото лице да изготви заключението, за което знаем, че му трябва повече време, тъй като е вещо лице и по много други дела, а и с оглед възможността да се запознаем със заключението след представянето в съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Нямам възражение делото да бъде отложено за средата на месец януари 2016 година.

 

С оглед становището на страните и за изготвяне на заключението по допусната

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА при извършване на изследванията на процесния продукт да присъстват по един представител на всяка от страните, което следва да бъде съгласувано с вещото лице с оглед спецификата на дейността, която трябва да извърши и предвид прилагането на методите, въз основа на които трябва да изготви заключението си.

 

Съдът съобрази големия обем работа, която следва да бъде съгласувана и във връзка с определението, с което се допусна присъствие на представители на страните при дейността която ще извършва, поради което за събиране на доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.01.2016година от 15.00 часа за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице Д.Л. и да му се изпрати препис от протокола за днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: