ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 30.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тридесет март през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2099 по описа за 2014 година.                  

 

    На именното повикване в 15:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение на вещото лице Л. по съдебно-химическата експертиза на 22.03.2016година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Запознали ли сме се със заключението на вещото лице. Да се изслуша заключението в днешното съдебно заседание .

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Запознали ли сме се със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

 

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушването на заключението на вещото лице Л., което е със снета самоличност по делото от по-рано.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Към заключението съм приложила протоколи за изпитване  с №№ 150/12.01.2016г.; 151/13.01.2016г. от изпитвателна лаборатория за нефтопродукти СЖС „България” ЕООД, протокол № 81-3-26/03.02.2016г., на изпитвателен център  по строителство /ИЦС/ при НИСИ ЕООД , лаборатория „Строителна химия и изолации, всичките с резултати от изпитването.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Въз основа на извършените анализи и проучвания можете ли да кажете според Вас коя от двете позиции на Комбинираната номенклатура 2707 или 2710 описва най-специфично и пълно продукт с характеристиките на процесния продукт?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Въз основа на всички литературни източници, които съм цитирала накрая към заключението, и всички по тематиката, и допълнително въз основа на направените анализи на продукта бих могла да отговаря, че процесният продукт като тежко нефтено масло, фракция получена при първична дестилация на нефта се отнася към позиция 2710.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Коя според Вас е водещата и специфична  характеристика на  процесния продукт това, че е от нефтен произход или ароматния и неароматния състав?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам да се допусне този въпрос, тъй като същия е правен.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: От гледна точка на свойствата и предназначението на  процесния продукт, за който се знае и е установено, в предходната експертиза, че се внася като суровина за преработка  чрез дълбочинно преработване – термичен, каталитичен крекинг, от гледна точка на това, че е с нефтен произход, което се доказва от изследванията  и източниците, които съм цитирала,  бих казала че съдържанието ароматност и неароматност не е най-важната и миродавна характеристика, която трябва да се взима  предвид при класирането на продукта, защото дали е с по-голямо или по-малко съдържание на ароматни и неароматни състави е в резултат на настройка на технологичните процеси, в които се влага продуктът като се направи едно настройване точно спрямо суровината и за  това вече не е от значение ароматния и неароматния състав, а най- важното е че процесният продукт се внася за последваща преработка, т.е. в заключение водещото е че е от нефтен произход, че е тежко нефтено масло и се внася за допълнителна преработка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: За какви въглеводородни фракции е приложим метода ASTM D 2549-2, по който е извършен анализът на продукта, видно от протокола за изпитване №298/20.01.2016година, приложен към заключението. Този метод дали може да бъде използван по отношение на продукта, който е изследван?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В първата част на стандарт ASTM D 2549-2 е посочено за какви продукти се използва, а именно за нефтени продукти, чиито край на кипене е 538 градуса. Процесните продукти  по цялата поредица дела, които са в Административен съд Бургас имат малко по-висока температура на кипене и това може да се види от изпитването на дестилационни характеристики. В този интервал над 538 градуса, над края на точката на кипене посочен в стандарта по принцип се съдържат най-тежко молекулните въглеводороди, каквито са асфалтените, които са една от основните групи, които се включват груповия въглеводороден състав, който имах аз за задача да определя. Предвид, че краят на кипене е по- висока и асфалтените са в тази тежка фракция и за да се използва метода ASTM D 2549-2 предварително са отделени асфалтените, с цел да дадем информация за груповия въглеводороден състав и именно съдържанието на наситената част, ароматните  въглеводороди, полярните съединения и асфалтените.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: От това което изложихте, че този метод по дефиниция по отношение на процесния продукт може да се приложи като първо се отделят асфалтените, чисто технически възможно ли е с този  метод който е използван, да се отговори на въпросите, които са поставени към експертизата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: С директното му приложение на метод ASTM D 2549-2 няма да може да  бъдат отделени точно тази група - асфалтените, а може да се даде ориентировъчна информация и затова предварително са отделени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Отделянето на асфалтените не е регламентирано в този метод ASTM D 2549-2, а в другия  метод  ASTM D- 2007 регламентирано ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не е регламентирано  в метод ASTM D 2549-2, а по метод ASTM D- 2007 има отделяне на асфалтени. По вторият метод се анализират голяма част от продуктите по други делата образувани пред Административен съд Бургас. Асфалтените са група въглеводороди, която се включва в груповия въглеводородния състав.  С директното приложение на метод ASTM D 2549-2 не може да се посочи информация за съдържанието на асфалтените, докато при другия метод може, затова при използвания метод по това дело, за да отделя асфалтените съм ползвала метод ASTM 6560-00.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: За какви въглеводородни фракции е приложим метода ASTM D 2549-2, по който е извършен анализът на продукта, видно от протокола за изпитване №298/20.01.2016година, приложен към заключението. Този метод дали може да бъде използван по отношение на продукта, който е изследван?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В първата част на стандарт ASTM D 2549-2 е посочено за какви продукти се използва, а именно за нефтени продукти, чиито край на кипене е 538 градуса. Процесните продукти  по цялата поредица дела, които са в Административен съд Бургас имат малко по-висока температура на кипене и това може да се види от изпитването на дестилационни характеристики. В този интервал над 538 градуса, над края на точката на кипене посочен в стандарта по принцип се съдържат най-тежко молекулните въглеводороди, каквито са асфалтените, които са една от основните групи, които се включват груповия въглеводороден състав, който имах аз за задача да определя. Предвид, че краят на кипене е по- висока и асфалтените са в тази тежка фракция и за да се използва метода ASTM D 2549-2 предварително са отделени асфалтените, с цел да дадем информация за груповия въглеводороден състав и именно съдържанието на наситената част, ароматните  въглеводороди, полярните съединения и асфалтените.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: От това което изложихте, че този метод по дефиниция по отношение на процесния продукт може да се приложи като първо се отделят асфалтените, чисто технически възможно ли е с този  метод който е използван, да се отговори на въпросите, които са поставени към експертизата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: С директното му приложение на метод ASTM D 2549-2 няма да може да  бъдат отделени точно тази група - асфалтените, а може да се даде ориентировъчна информация и затова предварително са отделени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Отделянето на асфалтените не е регламентирано в този метод ASTM D 2549-2, а в другия  метод  ASTM D- 2007 регламентирано ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не е регламентирано  в метод ASTM D 2549-2, а по метод ASTM D- 2007 има отделяне на асфалтени. По вторият метод се анализират голяма част от продуктите по други делата образувани пред Административен съд Бургас. Асфалтените са група въглеводороди, която се включва в груповия въглеводородния състав.  С директното приложение на метод ASTM D 2549-2 не може да се посочи информация за съдържанието на асфалтените, докато при другия метод може, затова при използвания метод по това дело, за да отделя асфалтените съм ползвала метод ASTM 6560-00.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Първоначално задачата към експертизата е допусната да бъде извършена по метод ASTM D-2007, като в последствие задачата е допълнена с възможността да бъде използван и метод ASTM D 2549-2, може ли да кажете основните разлики между тези два метода и как по този конкретния продукт ако се изследва по двата може тези разлики  да дадат  различия на отговорите на въпросите, които са зададени?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съгласно задачите на настоящата експертиза трябваше да анализирам продукта по качествен въглеводороден състав и затова посочих стандарт ASTM D-2007, но предвид организационните, технически и други причини, тъй като имаше доста голяма неяснота по прилагането на този метод, а и натовареността на лабораторията, аз се отнесох към метод ASTM D 2549-2, който може да даде ориентировъчна информация за качествения въглеводороден състав, без асфалтените, тъй като не може директно чрез този метод да се даде информация за тях. Ако се приложи метод  ASTM D-2007, в самия стандарт е регламентирано отделянето на групата на асфалтените, но при директното прилагане на ASTM D 2549-2, информация за тази група нямаше как да се даде, имайки предвид и по-високия край на кипене на процесния продукт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Полярните съединения, които сте посочили, че присъстват в продукта на стр. 6 от заключението си, съдържат ли неароматна част в себе си?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.:  За химичната природа на полярните съединения съм обърнала достатъчно внимание на стр.4 от заключението и съм споменала кои са, а именно полярните съединения освен въглеводороди, се съдържат и хетероаромати-азотни, серни и кислородни атоми.  Тези атоми именно придават полярност на молекулата на този тип съединение и за това се групират в групата на полярните. В последните години се отделя доста внимание на тази група за да се определи техния химизъм, т.е. техния химичен състав,  при което е установено, че една част от тези полярни съединения имат наситен характер, т.е. не съдържат ароматно ядро, а други имат ароматни ядра. Подробно съм  цитирала литературата в тази връзка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Това означава ли, че полярните съединения не могат да се причислят нито към ароматните фракции,  нито неароматните такива?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам на този въпрос,  тъй като в метод ASTM D 2549-2, има дефиниция коя група към коя е спада и как се определя?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да не се  приеме това възражение, стандартите  съдържат  дефиниции, които следва да се тълкуват и следва вещото лице да отговори на въпроса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В т.3 в стандарта е дадена   терминологията , а в т.3.1. е дадена дефиницията за ароматна фракция, а в т 3.2 за неароматна и всяко друго изявление на вещото лице би противоречало на стандарта.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: На този въпрос с помощта на този метод ASTM D 2549-2 и цитирайки и литературните източници за химичния състав на поляните съединения, отговарям една част имат ароматна фракция, а друга неароматна и затова и те се извличат с този сборен разтворител - хлороформ и  етилов алкохол, който ще ги извлече и тях. В химията има принцип подобно се разтваря с подобно, като имам предвид подобен по полярност. В заключението съм дала и как се  променя  полярността при разделяне с хлороформ, а именно хлороформа ще извлече тази част, която има ароматно ядро, а останалите които нямат ще се извлекат с  диетилов етер. Това къде ще се отнесе се вижда по начина на разделяне и вида разтворителите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  М.: Каква е разликата между фракция и съставки?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По начало фракция в химията и нефтопреработването е по-общо, по-обширно понятие. Фракцията е сума от различни въглеводороди, при нефтопреработването, те са дефинирани от гледна точка на температурата на кипене, има интервал на кипене, като дизела кипи например при 360 градуса, и едните са леки, другите тежки масла. Тук критерият за разделяне е температурната граница между начало и край на кипене, т.е дестилационните характеристики най- общо казано. От своя страна мазутът е сбор от голяма група въглеводороди, като може да има и парафинови, нафтенови, ароматни и неароматни. Въглеводороди, които съдържат в структурата си ароматно ядро, се причисляват към ароматните съставки от дадена фракция. Въглеводородите съдържат въглерод и водород, но също така и хетероатоми на азот, сяра и кислород, което беше обяснено с предходното заключение. Въглеводородния състав съм го цитирала също подробно в предходното заключение. Фракцията е по широко понятие от съставка и е сбор от химични съединения. Фракцията се дефинира с ароматно съдържание. Към ароматните  съставки ще се причислят ароматни въглеводороди, част от полярните съединения които имат в структурата си ароматно ядро плюс хетероатоми, но те се отделят в една група на полярните съединения, а асфалтените, които съдържат полиароматна структура имат ароматно ядро. С други думи фракцията може да се дефинира с дестилационни характеристики и да се раздели на групов въглеводороден състав.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Предвид, че ароматните съединения, включват неароматни съставки и предвид, че са включени в групата на ароматната фракция на приложения метод, означава ли това, че на практика в така отразената ароматна фракция се съдържат неароматни съставки?, т.е. че в ароматната фракция  се съдържат неароматни съставки?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Казах, че на базата на използваните разтворители може да се даде информация какви група въглеводороди има разделени–парафино-нафтеновите въглеводороди, ароматни въглеводороди, полярни съединения и отделно асфалтени, които не са включени в изследването по стандарта, но определят груповия въглеводороден състав. Информация за това какви групи се съдържат във всяка една от фракцията по метода е начина на разделяне  и вида разтворител.  За ароматните извличането е  с двоен разтворител, като се използва хлороформ и целта е да се извлече от  полярните съединения ароматните състави, а с неполярния разтворител, какъвто е етиловия алкохол се извличат неароматните, които нямат ароматни състави и са наситени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В така определената фракция има неароматни съставки така ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: С двоен разтворител се извличат полярните съединения като една част имат ароматно ядро, а друга част нямат такова ароматно ядро и са наситени или неароматни съединения. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По приложения метод първо се извличат парафино-нафтеновите въглеводороди, след това ароматните въглеводороди и накрая ароматните съединения, може ли да кажете с другия метод  каква е там поредността на извличане на тази група въглеводороди?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Споменах за другия метод отделянето е първо на асфалтените, ако са над 1 процент преди деасфалтезирането на пробата и след това деасфалтезираната  част се подлага на разделяне като се използват аналогични разтворители първо парафино-нафетнови въглеводороди, това е неарамотната фракция по този стандарт, тъй като нямат ароматни ядра. По метод ASTM 2007 е регламентирано отделянето на асфалтените, след което се отделят ароматните въглеводороди, полярните съединения, с двоен разтворител толуол и ацетон. Разликата при двата метода е в разтворителите,  но те са с близки полярности. Разликата е и отделянето на асфалтените.

 

ЮРИСКОНУСЛТ Т.: Правим съпоставка на делото с дело №2095/2014 година, което е без значение. Следва да говорим за конкретните задачи по това дело.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че има връзка след като се установи, че всъщност методите 2007 и 2459 са принципно различни и поредността, в която извличат поредните групи  и  разтворите са различни. При това положение може ли да кажете кой е по коректния метод?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В настоящата преписка по първата съдебно-химическа експертиза е посочила кой е подходящия  метод, а именно АSTM 2007, а в последствие  предлага да се използва друг метод 2549, по което искане съдът е допуснал да бъде извършена експертизата. Заради изводи и въпроси кой е по-точен и коректен стигнахме до  СЕС. Настоящата експертиза е допусната по метод 2549.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Смятам, че този метод принципно е неприложим за процесния продукт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: След като не е приложим, защо го предлага тогава.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Казах, защо съм предложила замяна, взето е становището на двете страни  и беше допуснато. Преценила съм, че дава информация дотолкова, доколкото мога да изпълня поставените задачи, а именно да посоча какви групи въглеводороди се определят и аз вече ги цитирах. Тази експертиза по метода 2549 дава информация какви групи въглеводороди се съдържат.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Доколкото в самото заключение сочите групите въглеводороди, без да определяте точните проценти на всяка група, в самото заключение твърдите, че съотношението не е от значение за използвания метод 2549, а ако трябваше да се определени с максимална точност  процентното съотношение,  кой метод е по-коректен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За целите на експертизата е приложен метод 2459, тъй като за всички беше ясно, че се бавят анализите, тъй като по другия метод се извършват от една лаборатория, а така разпределих анализите и с друга лаборатория.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Кой е по-коректния метод за определяне на процентно съотношение?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:  Възразявам,  нали това твърдяхте че не е важно процентното съотношение и няма за задача  количествен състав, а за определяне  груповия въглеводороден състав.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: От гледна точка на поставените ми задачи съм видяла в този възможността да определя дали се съдържат 4 групи въглеводороди. Описала съм кой разтворител в каква последователност се използва за това.

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Приложеният метод 2459 изисквали в резултат от анализа да се отразява отделно количествено съотношение между фракцията извлечена с разтворител диетилов етер и фракцията  извлечена с разтоворител етилов алколох и хлорофром. Тази забележка извън таблицата изисква ли се да се отразява по стандарт.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Стандартът изисква да се рапортува ароматната и неароматна фракция. Забележката под протокола е във връзка обстоятелството, че това беше първото дело при което прилагахме посочения стандарт в присъствието на представители на митническата лаборатория и  тази информация като ориентировъчна такава съм я дала,  за да се види тази възможност за извличане на съответните въглеводороди със съответни разтворители.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Извършва ли се тогава, това със същия разтворител?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Използва се същия разтворител  и съгласно изискването на стандарта, същите разтворители, в същата последователност се използва и тълкуваме всеки от разтворителите какво извлича, а като краен резултат стандарта изисква да се рапортува като сума ароматната фракция.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В случай, че беше нужно за целите на експертизата да се определя точно процентно съдържание на отделните групи въглеводороди бихте ли заменили първоначално допуснатия метод ASTM 2707 и с на практика приложения ASTM 2459, тъй като не чух отговор, а с оглед на моите защитни цели ми е необходим.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам срещу този въпрос, считам, че би  било некоректно и нетактично в съдебно заседание  да  се установява кой метод би бил по коректен, ако трябваше да се изчислява процентното съотношение, още повече че такава задача не е поставена.

 

Съдът, намира че не следва да допуска въпроса на юрисконсулт М., доколкото такава задача не е поставена на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице, като категорично оспорвам протокол №151 от 13.01.2016година, който е приложен към заключението в частта на забележка 2, в която е посочено че съдържанието на фракция извлечена с диетилов етер -51,61% и фракцията извлечена с разтворители хлороформ и етилов алкохол   е 4,90% . Считам, че при изслушване на вещото лице стана ясно, че тази информация е ориентировъчна и няма как да се приеме за достоверна. На първо място този метод е принципно не приложим към този продукт, освен това е съчетан с друг метод за отделяне на асфалтените – метод 6560-12 и всъщност за целите на настоящата експертиза не е било нужно да се определя точното съдържание на въглеводороди. Оспорвам протокола само в тази част, която оспорвам изрично.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз споменах какво се рапортува и посоченото в забележка  е само ориентировъчна информация.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Съгласно вашето заключение към което е приложен протокол от изпитване №151от 13.01. 2016година, където е направено изпитване или изследване на процесния продукт по метода ASTM 2549,съгласно този метод моля да отговорите с да или не, предвидено ли е да се извършва деасфалтизация.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По този стандарт не е предвидено отделяне на асфалтените, но тъй като са от групата, която определя въглеводородите са отделени. На второ място, те са най- високата фракция на мазута и за да се постигне аналогичност на стандарта, тук съм приложила допълнителното отделяне, като в  стандарта го я няма регламентирано това отделяне.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие сте направили рационализация на метода.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не е рационализация.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:  Предвид факта,  не е извършено по метода, както е предвидено, това отразява ли се на резултата ароматна фракция 56.5%6 и неароматна фракция 43 .44%.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да не се допуска въпросът, тъй като изисква предположение. Направен е анализа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да, но е направено по метода. Вещото лице и извършило деасфалтизация, въпреки че по стандарта такава няма. Искам отговор дали резултата е точен, предвид факта, че първо е извършена деасфалтизация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В частта определяща въглеводородния състав съдържанието е определено на база предварително отделяне на асфалтените и след деасфалтезираното масло се отделя на ароматна и неароматна фракция. Резултатите са точни, като методът е приложен на деасфалтезираната част и не зависимо, че не е спазена процедурата по стандарта, тъй като не се изисква отделяне на асфалтените, това не опорочава резултата и даже облекчава самото разделяне.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Къде биха се намирали  асфалтените, ако не нямаше деасфалтизация и щеше ли да  намерят място в някоя от двете групи –ароматна или неароматна фракция?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Има схема и необходимостта от отделяне на асфалтените го коментирахме, в останалата част е  приложен метода. Извършена е деасфалтизацията,  защото групата асфалтените влизат в определяното на груповия въглеводороден състав и са най-високата кипящата част от процесния продукт и се извличат последни, ако не се отделят предварително могат да задръстят колоната. Не може  в химията точно да се прилагат стандартите, затова съм деасфалтизирала. Ако не се отделят ще задръстят хроматографската колона. Тази част без асфалтените за нейното разделяне е приложен вече стандарта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Ако не беше извършена деасфалтизация, резултатите щяха ли да бъдат различни от тези посочени в протокол №298 по отношение на арамотна и неароматна фракция.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съдейки по това което е установено, че асфалтеновите въглеводороди са най-високата кипяща част и се отделя на фракции първо извършване на деасфалтизация, след това наситените ще се елюират с н-пентан, ароматните въглеводороди с диетилов етер, и накрая полярните с разтворител хлороформ и етилов алкохол и тъй като имат ароматен характер и като цяло ще се включват така, като се рапортуват, а именно в ароматната фракция. Процентното съотношение ароматни и неароматни фракции е по-отношение на количеството деасфалтезираната част, вложена за разделянето.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Ако по този метод асфалтените не бяха отделени щеше ли да е възможно да се приложи метода или щеше да задръсти колоната?. Може ли да се приложи метода ако не се отделят предварително асфалтените?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:  Възразявам въпросът да бъде допуснат, какво може и какво не може, не може вещото лице да каже?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Ако не бяха отделени асфалтените предварително, анализът щеше да бъде възпрепятстван.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Задачите към експертизата включваха определяне на групово въглеводородния състав  и никой не е изисквал определянето на ароматните и неароматните фракции, и то не и в процентно съотношение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:  Тогава, защо поискало този метод. По това дело открито ли е съдържание на полярни съединения?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: От химичния състав на полярните съединения, т.е въглеводородните съставки, които съдържат въглеводород, кислород и сяра, те са извличат със сборен разтворител, който е   хлороформ и етилов алкохол.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не чух отговор, дали се съдържат полярни съединения по процесния продукт, защото следващия ми въпрос е има ли неполярни съединения в същия? В тези протоколи изследвания за полярни съединения има ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Имаме такива полярни съединения, които имат  ароматен характер, който служи този разтворител- хлороформ да отдели ароматните  съединения. В тази група същата има и такива, които нямат ароматно ядро.  Едните имат ароматен цикъл и са ароматни, а другите   съответно имат неароматни съставки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Полярните съединения  включени ли са в отразената ароматна фракция?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, включени са и са включени и се извличат с хлороформ и етилов алкохол.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Т.: Твърдението, че полярните съединения са включени в ароматната фракция , но съдържат и неароматни състави, може ли да отговорите това за целите молекули ли се отнася, независимо от броя и дължината на страничните вериги.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По това дело така, както стандарта регламентиран се изисква допълнително разделяне с други съвременни инструментални методи, в последните години се изследва химизма на съединенията и начина на отнасяне на ароматни и неароматни съставки, но само с прилагане на този метод, не може да се каже каква част от полярните са арамотни и нерамотни, те се извличат  просто в група.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Къде всъщност са включени полярните съединения в ароматната или неароматната фракция по конкретния протокол.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Те са включени в цялата ароматна фракция.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По кой метод се определя съдържанието на неароматни полярни съединения, като въпросът ми е във връзка допуснатата съдебно-химическа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Такава задача не е поставена към експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Въпросът ми е предвид твърдението на вещото лице, че  има полярни съединения с ароматни и неароматни състави.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не е допуснат такъв въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Въпросът ми е във връзка  отговорите на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тук става въпрос вече за допълнителна задача и може страната да поиска да я постави.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз споменах по отношение изясняване химизма, структурата  и свойствата на полярните съединения, че на намерих допълнителна литература, като само в една намерих, в която са извлечени зависимости помагащи да се определят кои полярни съединения имат ароматен характер и кои неароматен, но за това е необходим допълнителен анализ. В последните години голяма част от публикациите коментирам се извършват анализи  за определяне на индивидуални съединения чрез използването на съвременни инструментални методи като мас-пектрометрия комбинирана  с газова хроматография или с високоефективна течна хроматография и инфрачервена спектроскопия и ултравиолетова спектроскопия и други като продължават изследванията в тази посока, като стъпват първо на разделянето на тези четири  групи - и кой метод ще се приложи,  базирайки се на база хроматографската колона  и цитирани разтворители, това че е специфика на продукта и решение на дадена лаборатория,  но първоначално се стъпва на разделянето на тези четири групи, които многократно цитирахме и след това полярните съединения се разделят до ниво индивидуални съединения, които имат ароматно ядро и кои не и да се отнесат тези съединения към арамотната или неарамотната част. В ароматната фракция  има полярни съединения.  Що се отнася до неароматните полярни съединения, без ароматен цикъл  те попадат в последващия двойния разтворител след това.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предвид отговора на вещото лице, че полярните съединения имат ароматни и  неароматни състави, това означава  ли се че се отнася за цялата молекула.

 

             ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Част от полярните съединения, които нямат ароматно ядро се отнасят към полярни неароматни и се отнася за цялата молекула. Тази част от полярните съединения, които нямат ароматно ядро са  наситени или неароматни.

 

              ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В протокола за изпитване е записано, че   ароматните фракции са 56,56  и асфалтени 1,1,  определени по друг метод или сумарно  може ли да се приеме, че ароматните съставки преобладават над неароматните?

 

               ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не е поставена такава задача  към вещото лице. Не може да се извърши изчисление такова, с оглед установеното в днешното съдебно заседание,  че на практика в ароматната фракция по този метод се включват полярни съединения, чието конкретно процентно съдържание не е отразено в настоящия протокол, но които съдържат и неароматна част.

 

              ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Протоколът е пред нас, аз извършвам в момента  математически  изчисления и става 57,13.

 

                ЮРИСКОНСУЛТ М.: Този въпрос е недопустим и некоректен. Стана ясно, че в ароматната фракция се съдържат  неароматни съставки, които чисто математически не могат да се събират.

 

               ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Чисто аритметично на база на извършените анализи, не мога да отговаря.

 

                ЮРИСКОНСУЛТ Т.: След като в стандарта в т 3.1. е записано, че към ароматната фракция се съдържа ароматика,  кондензирани нафтенови ароматики, арамотни енфилизи и съединения съдържащи серни, азотни атоми, съгласно легалната дефиниция ароматна фракция са отнесени към на ароматната фракция, защо като в т.3.2 където е  дефиницията за неароматна фракция  е записано, че е смес от парафинови и нафтенови въглеводороди и не се съдържат полярни съединения, защо отнасяте полярните съединения към ароматната фракция?

 

              ЮРИСКОНСУЛТ М.: Некоректен е въпросът. Стандарта не съдържа  легални дефиниции. Това е част от стандарта, който принципно не приложим за този продукт.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По принцип съгласно цитирания текст в неароматните фракции се съдържа – парафино-нафтеновите,  те са най- леките, защото имат най-малка плътност и първо се извличат те с най- лекия  разтворител н-пентан,  после  въглеводородите  се извличат с диетилов етер и се извърша разпределение на групата по молекулна маса и относителна плътност, т.е. като се прилагат следващите  разтворители по полярност се извличат по-тежките части. В даденото определение се цитира парафино-нафентенови  въглеводороди, а за асфалтени не се цитират, за  тях им трябва полярен разтворител. Асфалтените се извличат след като се извлекат ароматните, тъй като те са по-тежки и  се извличат с алкохол и няма как да се извлекат с н-пентан. Колкото до продукта дали има нормални конкретно олефинови въглеводороди, за процесният продукт още при първата експертиза, след преглед на документите и материалите и цитираната от мен литература, се установи че е продукт получен при първична дестилация на нефта, какъвто е мазута  и е продукт който не съдържа ароматни олефинови въглеводороди. Ако има ароматно ядро  ще се отнася към ароматните. В случая няма как да съдържа олефинови въглеводороди, тъй като процесният продукт се внася за допълнителна преработка  включваща термични и каталитични методи с  дестилация.

 

               ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Заявихте в днешното съдебно заседание, че този метод  не е подходящ ,тъй като стоката мазут е с по- висока температура на кипене, видно от самия стандарт са посочени интервали от 232 до 538 градуса като по настоящото дело е видно, че продуктът има крайна точка на кипене 338,5 градуса, тогава защо считате че този метод не е подходящ?

 

             ЮРИСКОНСУЛТ М.: Искам да добавя, в случая че се цитират данни от МЛЕ, а „Сейболт” сочи друга крайна точка на кипене.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В МЛЕ е посочена крайна точка на кипене 338,5, а  Сейболт  550. отразеното МЛЕ за 274 градуса като начало на кипене и дестилиране 0,07 при 250 градуса и не съответства,  няма логика. В сертификата за качество е записано от 259 до 568 и се получава 200 градуса  разлика на кипене, може да я има, но разликата да е най- много 10-20, а тук е 200. Това е абсурд, няма логика първа капка да капне при начало 274 и  да имаме технически продукт, технологично  при 274, би следвало да бъде 0.

Като допълнително доказателство, като качествена индентификация са цитирани областта не е единична стойност в която абсорбират инфрачервената светлина  ароматните въглеводороди, не са цитирани в каква област поглъщат асфлатените,  но  би могло да се даде и количественото съотношение, но не е направено доколкото се дава качествена  идентификация, но трябва да се дадат и пиковете  на инфрачервената светлина.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Изцяло оспорвам в тази връзка експертизата и предвид изложеното в днешното съдебно заседание,  че метода ASTM 2549 с цел доказване, че е некоректен, представям молба по чл.192 от ГПК, като моля да задължите лабораторията „СЖС”, като трето неучастващо лице по делото лице, което  е извършило изпиването, съгласно протоколи №№297 и 298/20.01.2016година  на стока мазут, да представи намиращите се в него документи, а именно сертификат за акредитация по този метод ASTM 2549, ако има такъв, стандартни сертифицирани материали и стандартни референтни материали, с които лабораторията разполага, с цел удостоверяване, че използвания метод работи правилно  и получените резултати са точни, коректни, достоверни. В тази връзка, моля да задължите лабораторията да представи всички първични записи, водени по време на анализите на пробата, както по метод ASTM 6560-12 за отделяне на асфалтените, така и по метода ASTM 2549-2. Същите да отговорят кое е наложило отделянето или отстраняването на асфалтените, след като в стандарта това не е предвидено. Да представят и актуална  версия на стандарта към момента на изготвяне на заключение.

Представям молбата с препис за другата страна и третото неучастващо лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Определящото за използването на метода, беше че имам поставените задачи по над 50 административни дела със спор между девете страни и като предложих този метод, нито една от страните не възрази. Предвид, че самия метод за изпитване е доста продължителен, идеята беше да се използва и друг метод за да се ускори анализа на продукта, като имах предвид и факта, че имах лаборатория „СЖС”, че имат готовност да приложат този стандарт и така разпределихме анализите между лабораториите. Съдът допусна да бъде използван алтернативен метод и затова съм използвала него. Много са анализите по делата и затова пренасочих в две лаборатории. Методът се прилага така както е дефинирано по стандарта от лабораторията, аз самата поисках да бъде извършена първо деасфалтизиране.

Относно акредитацията на лабораторията, то сайта на Българската служба по акредитация е  публично достояние  и всеки може да влезе и да провери. По този метод няма акредитация лабораторията.

Относно предоставянето на актуална версия от стандарта, то по принцип те се закупуват и са интелектуална собственост, заплащат се от лабораторията и съгласно Закона за стандартизация трябва да се разпространяват контролирано и затова лабораторията ще прецени дали да представи стандарти за сертифицирани материали и стандартни референтни материали. Този стандарт се издава директно на изискващия стандарта с името на този, който го е купил.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ М.: На първо място имам въпрос към вещото лице, изобщо има ли акредитирана лаборатория по методите ASTM 2007 и 2459 в България?

 

  ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Когато стартирахме тази серия от експертизи, по които трябваше да се направи запитване  по метода ASTM 2007, направих запитване до по-голямата част от лабораториите на българския пазар, „Плама” Русе, нашите две лаборатории в Бургас, дали могат да приложат този стандарт. Този стандарт не влиза в акредитацията на нито една лаборатория в България. ASTM 2549 метода ми отговориха в СЖС, че го прилагат и затова насочих част от делата. По  метода ASTM 2007, Комплексната лаборатория на университет „Асен Златаров” Бургас ми отговориха, че прилагат метода и там са дадени за анализ по този метод.

 

                ЮРИСКОНСУЛТ М.: Присъстваха ли при извършването на анализите представители и на двете страни?

 

                 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Тук по това дело беше допуснато присъствие на двете страни и ми беше вменено като задължение да ги уведомя в подходящ срок  кога ще се извършват анализите.  По принцип  съм присъствала не само на тези изпитвания, а на всички изпитвания.

 

                ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Те са допуснати като наблюдатели само да присъстват, не да се намесват в процеса на изпитване.

 

               ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По време прилагане на стандарта и представители и на двете страни присъстваха и не е имало коментар или възражение по прилагането му.

 

   ЮРИСКОНСУЛТ М.: Като цяло искането по чл.192 от ГПК е неотносимо към спора и недопустимо. На първо място се иска от лабораторията сертификат за акредитация, като въпросът беше уточнен с отговора на вещото лице. Посочвам, че митническата лаборатория също не е имала акредитация по метода по който е извършила изпитванията. След като уточнихме, че няма акредитация, считам че е излишно да се задължава да представи такъв сертификат. На второ място искането за представяне на стандартни сертифицирани материали и стандартни референтни материали, с които лабораторията разполага, с цел удостоверяване, че използвания като арбитражен метод работи правилно и получените проби са коректни, точни и верни, считам че се преценя от   акредитиращия орган, и  те по никакъв начин не могат да докажат или обосноват извод, по начина по който лабораторията е приложила цитираните в молбата методи. Не може съдът да се поставя да преценя работата на лабораторията и вещото лице в крайна сметка е присъствало. Преценката на тези  материали изисква специални знания и за целта трябва отново вещо лице, което да дава обща оценка. По отношение на първичните записи, не става ясно за какво се искат. Има протоколи за анализ, какво се оспорва и какво се иска да се установи с тях. По МЛЕ също не бяха представени първични записи. Във връзка кое е наложило отделянето на асфалтените, ответника явно иска разясняване от служителите на лабораторията, които нямат качество на вещо лице и каквито и да е обяснения да дадат те са недопустимо доказателство и нямат качеството на вещо лице за да подпомагат съда. Стандартът не е официален и нормативен документ. Той не носи подписи. Стандартите са документи съдържащи специализирани правила, специализирана информация за тълкуването на която също е необходимо вещо лице и абсолютно не е необходимо да се представя, тъй като вътре се съдържа информация за чието тълкуван са необходима специални знания и той не е документ по смисъла на процесуалното законодателство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка сертификата не възразявам, действително сайта е обществено достъпен и е видно, че лабораторията няма акредитация по този метод, но в тази връзка след като няма акредитация за този метод който са използвали, няма контролен орган, който да контролира как се прилага метода и в тази връзка сме искали  материалите- първични записи, с цел да видим какви са резултатите, как се е процедирало при изпитването.  В днешното съдебно заседание вещото лице заяви, че е поискало анализа по конкретен метод, който съдът е допуснал и вещото лице, което е възложило анализа да бъде извършен от друга лаборатория е следвало да контролира как се извършва изпитването. Стана ясно, че именно вещото лице е наредило на лабораторията да се извърши деасфалтизация и отделяне на асфалтените преди да се приложи стандарта, като в  тази връзка искаме да се представят първичните записи, за да установим по безспорен начин, че методът е  използван неточно и некоректно и резултатите са  неправилни. От представените протоколи за изпитване не може да се установи дали ароматните или неароматните съставки преобладават в тегловно отношение и в тази връзка ги искаме първичните документи.

 

                ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да оставите без уважение искането за изискване на документи от лабораторията.

               

                ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не оспорваме начина на извършените анализи, а спазването на прилагането на метода. Във връзка искането за прилагане на актуална версия на стандарта, ако те не го представям, ние ще по предоставим. Искаме го с цел използване на дефинициите в него.

 

                ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете становище-молба, с копие за ответника, в което предвид сложността на делото съм уточнила, допълнила и систематизирала твърденията и доводите ни за отмяна на обжалваното решение. Категорично оспорваме МЛЕ и резултатите в нея, в това число и отразеното в МЛЕ преобладаващо съдържание на ароматни съставки  в продукта. Това твърдение и други доводи са отразени в тази молба- становище и моля да бъдат взети предвид. Представям за сведение на съда документи за извършени анализи  на каменовъглен катран за неговата първична дестилация  и за анализи на фракции антраценово масло, които удостоверяват още веднъж, че елементния и групово въглеводородния състав на мазута и продукти получени от първична дестилация е еднакъв, каквото беше и заключението изслушано днес. Такъв анализ беше извършен по едно от делата, с идентичен предмет. Тук не е поискан, тъй като това допълнително би оскъпило процеса, но по друго дело е поискан и е бил допуснат и извършен анализ. Представям и моля да приемете  молба с опис на допълнително извършените разноски и удостоверяващи дължимостта им.

 

                ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка  представените анализи и изследвания, самият представител на „Лукойол Нефтохим Бургас”АД, заяви че това са анализи направени по друго дело и са неотносими към предмета на настоящото и моля да не ги цените. Във връзка  разноските, ще взема становище на по късен етап.

 

                  ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля за възможност  да формулирам допълнителни задачи към съдебно-химическата експертиза  във връзка направеното оспорване на съдържанието на протокол №151/13.01.2016година във връзка съотношението между различните групи въглеводороди.

                

                  ЮРИСКОНСУЛТ Т.:  Ще моля уважаемия съд, към настоящия момент да не допуска допълнителна съдебно-химическа, а да се произнесе по искането след като представянето на исканите от нас документи от трето неучастващо лице.

 

                ЮРИСКОНСУЛТ М.: Ние не оспорваме цялата експертиза, а само във връзка протокол №151/13.01.2016година, като цяло заключението не го оспорваме. Оспорваме съдържанието на протокола.

 

                ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Неоснователно е  да се оспорва част от протокола,  който протокол вещото лице е използвало за да обоснове изводите по заключението си. Или се оспорва заключението или не се оспорва. Считам, че е недопустимо да се оспорва само документ към заключението и да се приеме то.

 

                  ЮРИСКОНСУЛТ М.: В протокола се съдържат проценти,  а в заключението няма посочени такива, като вещото лице заяви, че  процентното съотношение е не от значение, и затова оспорвам процентното съотношение. Вещото лице се е уповавало само на тези протоколи при изготвяне на заключението си и затова оспорвам само протокола съдържанието на част от протокола.

 

                   ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам по допълнителни въпроси. На вещото лице да бяха задени въпроси по тези протоколи и няма как процесуалния представител , хем да ги оспорване, хем да не са част от заключението.

 

                   ЮРИСКОНСУЛТ М.: Ако бяха различни тези проценти, щеше ли да е различен резултата?

 

                 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Становище съм дала на поставените задачи.

 

                 ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам за недопустимо  протоколът да се оспорва в част 5, а в част 1 да не се оспорва.

      

                 ЮРИСКОНСУЛТ М.: Това, е част от елементния състав.

 

                ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вещото лице наясно ли е към настоящия момент има ли останала част от проба по това дело?

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По протокола от митническата администрация е взела 4 бутилки, две са използвани в ЦМЛ, аз съм взела 1 бутилка и трябва да има една в митническия пункт.

           

               ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Моля за възможност да формулирам допълнителни въпроси към експертизата.

 

Съдът намира, че следва да бъде изплатен изцяло размера на сумата посочена в справката декларация на вещото лице, а към настоящия момент е внесена сумата от 350лева.

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УВЕЛИЧАВА депозита на допълнителната съдебно-химическата експертиза   изготвена от вещото лице Л. от 200лева на 350 лева, като УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представят по делото вносен документ за доплатени разноски за вещо лице в размер още на 150 лева.

 

УВЕДОМЯВА жалбоподателя, че при неизпълнение на дадените указния за доплатените разноски за вещото лице, съдът ще постанови определение за принудителното им събиране на основание чл.77 от ГПК, във връзка 144 от АПК.

 

Да се ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за внесената до момента сума от 200лева/л.331/.

 

              ДОПУСКА събирането на доказателства по чл.192 от ГПК по т.2 и 3 от представената в днешното съдебно заседание молба от юрисконсулт Т.. Копие от молбата на юрисконсулт Т. да се изпрати на  Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти „СЖС България” ЕООД, за представяне на документите по т.2 и т.3 от молбата.

 

             ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от юрисконсулт М. със становище-молба документи под опис, като доказателства по делото.

   

              ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  на ответната страна да се запознае с представените документи към молба-становище и да заяви становище по тях и в случай, че има доказателствени искания да ги изложи в писмен вид, с препис за другата страна.

 

              По искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза във връзка днес приетата допълнителна, съдът приема че следва да се произнесе след като съобрази отговора на Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти „СЖС България”ЕООД по молба по чл.192 от ГПК, както и след като съобрази становището на ответника заявено по молба-становище, доколкото същата съдържа изложение на факти, обстановка, правни съображения и обсъждане на приетите към момента доказателства по делото. В този смисъл съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя след като се запознае с отговорите по чл.192 от ГПК от Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти „СЖС България”ЕООД и след постъпване на отговор по становище-молба от ответника, да изложи с нарочна молба задачи към исканата допълнителна съдебно-химическа експертиза в срок до датата на следващото съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

 

          За събиране на доказателства, съдът

               

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.05.2016година, от 15.00часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  17:03часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: