ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 18.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2099 по описа за 2014 година.                  

 

   На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

                    

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М., с пълномощно по делото и юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№5164/17.05.2016година от ИЛНП „СЖС България” ЕООД, с приложения към нея от л.443 до л.477 по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Запозната съм с докладваните днес документи от трето неучастващо лице, като становището ми е че представените материали са неотносим към релевантните факти по настоящото дело. Материалите представени от лабораторията „СЖС България”ЕООД съдържат предимно данни и информация за чието тълкуване са необходими специални знания. Така представените от трето неучастващо по делото лице представляват недопустимо доказателствено средство, тъй като за тълкуването им трябват експертни знания на вещо лице. Въпреки това след като вече са представени, това което може да бъде установено на база представените материали, е че действително Лабораторията няма акредитация по този метод, но са извършени процедури за верификация на същия, с цел удостоверяване на коректността получените резултати. От рапортуваните резултати, както в протоколите за анализ по съдебно-химическата експертиза, така и в предишните записи на анализи под формата на работни листи е видно, че по метод ASTM 2549-02 не е установено нито група въглеводороди, нито ароматни и неароматни състави. Рапортува се само ароматна и неароматна фракция и то на продукти с по-ниска температура на кипене от процесния. В случая стана ясно, че вещото лице е възложило на лабораторията този метод с оглед да установяване на групата въглеводороди, вещото лице прави разлика между качествен състав и количествен на процесния продукт и не се позовава вещото лице на конкретно процентно съдържа на конкретните групи въглеводороди, като метод ASTM 2549-02 е приложен с друг метод, с който да определи група на асфалтените. Реално метод ASTM 2549-02, по който е извършено заключението на вещото лица, чиито резултати бяха оспорени от ответника в предходното съдебно заседание на практика е приложен за да се отдели част от характеристичните групи на въглеводорода на база цитирам отговорите на вещото лице - коя от характеристичните групи с какъв разтворител се извлича и на база на последващо провеждане на анализа, описани в заключението. В тази връзка от проведения анализ и представените материали от лаборатория „СЖС България” ЕООД по метод ASTM 2549-02, могат да бъдат ценени единствено, с оглед определяне на наличието на четири групи въглеводороди в продукта, като се има предвид, че е приложен този метод в комбинация с друг метод и не е имало вещото лице да определя процентно съдържание на групите въглеводороди.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Придържам се към становището на колегата М.. Не възразявам да бъдат приети представените от трето неучастващо лице доказателства, но при цененето на същите моля да имате предвид, че те са частни свидетелски документи и с оглед на тези документи са издадени официални такива, каквито са представени като част от заключението на вещото лице за анализ на продукта. Вещото лице по приетото вече заключение, е било предупредено за отговорността която носи за невярно представени  на данни в заключението и считам, че докладваните в днешното съдебно заседание документи от трето неучастващо лице по никакъв начин не противоречат на установеното от вещото лице в заключението.

Нямаме доказателствени искания на този етап. Единствено си запазваме правото, ако ответната страна поиска доказателства, да направим и ние искане.

 

                ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Моля за възможност в определен от съда срок да се запознаем с представените по делото документи от трето неучастващо лице, поради късното им представяне и обема им, както и да изразим становище в определен от съда срок.

                ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам заявеното от колегата К.-Г..

 

             По доказателствата съдът,

                  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ИЛНП „СЖС България” ЕООД и докладвани в днешното съдебно заседание документи, като доказателства по делото;

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да се запознае с представените от третото неучастващо лице ИЛНП „СЖС България” ЕООД документи, и изразят становище по доказателствата в 7-дневен срок от днес.

В същия срок страните следва да изчерпят доказателствените си искания, в случай, че имат такива.

 

Съдът УВЕДОМЯВА страните, че при направени нови доказателствени искания след определения днес срок и станат причина за неоснователно отлагане на делото, на страната ще й бъде наложена глоба по чл. 92а от ГПК във вр. с чл.144 от АПК в размер на 200лева.

 

Предвид изразеното становище от процесуалните представители на ответника в днешното съдебно заседание и предвид необходимостта от събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.07.2016година от 15.30часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:07часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: