ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми юли                                              две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛИНА КОЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2098 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „К & С Коцев и Цветанов” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Т., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галина Колева.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

СЪДЪТ пристъпва към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

С.В.А. – 49 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Т.: На стр. 6 от заключението, въпрос № 6, последното изречение, казвате, че сметка 401 /Доставчици – съответната аналитична партида/, представена от страна на жалбоподателя е без салдо към 31.08.2008 г. и към 31.12.2010 г. Какво означава това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Означава, че партидата на доставчика „ВАФА ТРАНС” ООД е закрита, т. е. фактурите, по които жалбоподателят е получател, са платени.

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Тъй като сте записали, че допълнително са Ви представени документи, освен договора за наем, ако има още нещо допълнително представено, бихте ли ни казали какво е? Единствено на стр. 4 от заключението видях договор за наем на машини.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм сигурна дали тези 6 броя граждански договора, които са сключени между „ОМЕГА ВИП ИНВЕСТ” ЕООД и лицата, са приложени по преписката. Мисля, че частично бяха приложени и съм ги описала дотолкова, доколкото и на мен лично ми бяха представени. Аз съм гледала това, което ми е представил жалбоподателят. Възможно е да ги има по преписката и аз да не съм обърнала внимание.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: За доставчика „БИЛД ИНВЕСТ КОНСУЛТ 2010” ЕООД дали на място сте ходили или сте се ръководили от доказателствата по преписката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Дружеството се обслужва от счетоводна къща в гр. Несебър. Счетоводната информация ми беше предоставена от тази счетоводна къща.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОР КОЛЕВА: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допусната съдебно-счетоводна експертиза при възнаграждение в размер на 600 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето на комплексната съдебно-счетоводна експертиза в общ размер на 900 лева.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представям извлечение от дневника за продажби на фирма „ЕЛИНСТРОЙ” ООД, видно от която от м.декември 2008 г. до м. февруари 2009 г. това лице няма включени продажби, документиращи наем към доставчика „БИЛД ИНВЕСТ КОНСУЛТ 2010” ЕООД.

АДВОКАТ Т.: Във връзка с представеното доказателство, невключването в дневника за покупки в следващите два месеца не означава неизвършване на работата, съответно неиздаване на фактури в един последващ период. За извършената работа съответно договорът за наем е сключен между „ЕЛИНСТРОЙ” ООД и „АДРИА КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД. Вещото лице не е изследвало счетоводството на „ЕЛИНСТРОЙ” ООД, предвид това тази справка не може да служи като доказателство за неизвършване на работата.

Моля да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР КОЛЕВА: По така представеното от страна на ответника доказателство, да се приеме и се приобщи към материалите по делото.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

С оглед заявеното, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство днес представената справка за „ЕЛИНСТРОЙ” ООД от юрисконсулт Д., обхващаща периода м.декември 2008г.-м.февруари 2009г. за издадените от това дружество фактури.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата на представляваното от мен дружество против обжалвания ревизионен акт. От събраните по делото доказателства стана ясно, че работата, по която е отказано правото на приспадане на данъчен кредит, е извършена реално. Дължимият ДДС е внесен. По никакъв начин не е ощетен фиска.

Подробни съображения моля да ми дадете възможност да изложа писмено.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт и ми дадете възможност за писмено становище по делото, както и претендирам юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР КОЛЕВА: Уважаема госпожо съдия, жалбата намирам за неоснователна. Считам, че в настоящото производство не се събраха безспорни доказателства, които да опровергават изводите на орган по приходи, изложени в процесния ревизионен акт, поради което моля да потвърдите същия като правилен и законосъобразен.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ДАВА възможност на страните да представят писмени бележки по делото в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: