Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        1981                              06.11.2018 година                                   гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, петнадесети състав, на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б. Н., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 2097 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Хирон“ ООД с ЕИК 102273753, представлявано от управителя Л.В.К., против решение № 78 от 06.06.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 77/2018 г. по описа на Районен съд- Поморие.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателното постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отмяна на обжалваното решение по съображенията, изложени в касационната жалба.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Поморийският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 03.1-4/19.01.2018 г., издадено от директора на Регионалната здравна инспекция- Бургас, с което на основание чл. 211, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ) е наложено на касатора „Хирон“ ООД административно наказание- имуществена санкция в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 36, ал.1 от ЗЗ, за това, че на 31.07.2017 г. извършва дейност в обект с обществено предназначение, работещ като обществена пералня, находящ се в гр. Каблешково, ул. „Черно море“ № 2, без да е уведомил писмено РЗИ- Бургас не по-късно от деня на започване на дейността. Съдът е счел, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби. Намерил е за неоснователни доводите на нарушителя за допуснато нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, изразено в непосочване в НП на датата на извършване на нарушението.

Според настоящия касационен състав решението е правилно.

От данните по делото е видно, че на 31.07.2017 г., по повод постъпила жалба от жител на гр. Каблешково, общ. Поморие, е била извършена проверка от служители на РЗИ- Бургас в обект, разположен на територията на завод за технически въглени на ул. „Черно море“ № 2 в същия град, стопанисван от касатора „Хирон“ ООД. В хода на проверката било установено, че обектът функционира като обществена пералня, като за откриването му търговското дружество не е уведомило регионалната здравна инспекция. Здравните инспектори констатирали, че в обекта се изпира бельо от други обекти с обществено предназначение. За тези констанации бил съставен констативен протокол № ДЗК 66/51/31.07.2017 г. Срещу търговеца бил съставен и акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Съгласно нормата на чл. 36, ал. 1, изр.1 от ЗЗ всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността, като посочва адреса на обекта, видовете дейности, които се извършват в него, както и името и постоянния адрес на лицето, което упражнява дейността, а ако е търговец- посочва ЕИК. Неизпълнението на това задължение съставлява нарушение по чл. 211, ал. 1 от ЗЗ- за физическите лица, респ. ал. 3- за юридическите лица. В конкретния случай няма спор, че обектът на касатора е функционирал към момента на проверката, при липса на надлежно уведомление до РЗИ. Следователно, налице са елементите от състава на нарушението, за което последният е санкциониран.

Касаторът по същество не оспорва горните констатации, но счита, че в производството по издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуални правила, изразено в непосочване датата на нарушението. В тази връзка сочи, че не е установена по делото датата на започване на дейността, когато дружеството е следвало да изпълни задължението за уведомяване на РЗИ. Според настоящия съдебен състав възражението е неоснователно. Касае се за продължено нарушение и неговият състав се осъществява с едно деяние, което продължава трайно и непрекъснато в определен времеви период до възникване на обстоятелство, което го прекратява. В случая за дата на нарушението е приета датата на проверката, доколкото към момента на извършването и́ задължението за уведомяване на регионалната здравна инспекция не е изпълнено. Следва да се отбележи, че при постановяване на обсъденото от районния съд решение на АСБ по КАНД № 1299/2015 г. е приложена нормата на чл. 36, ал.1 от ЗЗ в предходната и́ редакция, в която е предвиден 7-дневен срок от започване на дейността за уведомяване на РЗИ. При такава законова регламентация датата, от която функционира обектът с обществено предназначение, е от съществено значение и непосочването и́ от наказващия орган би било основание за отмяна на наказателното постановление, доколкото преди изтичане на законоустановения 7-дневен срок от започване на дейността деянието не е съставомерно.

При извършената служебна проверка на основание чл. 218, ал.2 от АПК настоящият касационен състав не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. Не са налице и сочените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение, като обосновано и постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 78 от 06.06.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 77/2018 г. по описа на Районен съд- Поморие.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.